รายการครุภัณฑ์สำนักงาน งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1  ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)    
2  ตู้เหล็ก ขนาด 4 บาน (มอก.)    
3  ตู้นิรภัย (มอก.)    
4  ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก    
5  เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่น/นาที    
6  เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ 18 นิ้ว    
7  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร (มอก.)    
8  เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น    
ที่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
1.    ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)
  * คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 353 - 2532
2.    ตู้เหล็ก ขนาด 4 บาน (มอก.)
  * คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 63-2523
3.    ตู้นิรภัย (มอก.)
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   มีขนาดวัดจากภายนอกไม่ต่ำกว่า 20 x 20 x 29.5 นิ้ว
2.   มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
3.   มี 2 กุญแจ 2 รหัส
4.   ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
5.   กันไฟได้ 2 ชั่วโมง
6.   คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 437?2529
4.    ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก
  * มีขนาดไม่ต่ำกว่า 18 X 14 X 52นิ้ว
5.    เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่น/นาที
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที
2.   เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
6.    เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ 18 นิ้ว
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   เป็นขนาดของแคร่ยาวไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว
2.   เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา เป็นระบบภาษาเดียว
7.    ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร (มอก.)
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
2.   คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 435-2525
8.    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   หมายถึงเครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภาพ
2.   แบบใช้กระดาษธรรมดา
3.   เป็นระบบ Laser
  * ความเร็วในการส่งเอกสารไม่ต่ำกว่า 6 วินาที/แผ่น
  * ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

รายการครุภัณฑ์การศึกษา งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1  โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดมีล้อเลื่อน    
2  อุปกรณ์วิชางานเขียนแบบ ม. ต้น ชุดละ 5  รายการ
3  อุปกรณ์วิชางานเกษตร ก. (พืช) ม. ต้น ชุดละ 24  รายการ 
4  ครุภัณฑ์วิชาดนตรีไทย ชุดละ 21  รายการ 
5  ครุภัณฑ์วิชาดนตรีสากล ชุดละ 13  รายการ 
6  ครุภัณฑ์วิชาเกษตรกรรม 1 ชุด 6  รายการ 
7  ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 10  รายการ 
ที่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
1.    โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดมีล้อเลื่อน
    1.  เป็นชนิดมีล้อเลื่อน
    2.  มีขนาด 5 x 9 ฟุต
    3.  ขนาดความหนาของพื้นโต๊ะ 20 มิลลิเมตร
    4.  เป็นราคารวมเสาและตาข่าย
2.    อุปกรณ์วิชางานเขียนแบบ ม.ต้น ชุดละ 5 รายการ
ที่  รายการ  จำนวน  หมายเหตุ 
1.  กระดานรองเขียนแบบ  40   
2.  ไม้ฉาก  40   
3.  ชุดฉากสามเหลี่ยม  40   
4.  ไม้สเกลสามเหลี่ยม  40   
5.  ชุดเครื่องมือเขียนแบบ ไม่น้อยกว่า 8 ชิ้น  40   

    2.1  กระดานรองเขียนแบบ
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     ขนาดประมาณ 60 x 80 เซนติเมตร ตามแบบกรมสามัญศึกษา ที่แนบ ให้ทำด้วยความประณีตเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรงได้มุมฉาก 90 องศา ทั้ง 4 มุม การทาสีให้ทาแชลแล็ค ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทาแล็คเกอร์ทับหน้าให้สวยงาม ก่อนทาขัดแต่งลงดินสอพองให้ เรียบร้อย
     หมายเหตุ ผิวหน้ากระดานจะต้องขัดและลงพื้นให้เรียบร้อยจนไม่มีร่องเสี้ยนไม้ ( แบบรูปรายการ A.59 )

    2.2  ไม้ฉาก
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  ไม้ฉากรูปตัวที
    2.  ใช้ไม้เนื้อละเอียดคุณภาพดี อบแห้ง ไม่บิดงอ ผิวไม้ขัดมันเรียบ
    3.  ความยาวส่วนที่เป็นไม้บรรทัด (ไม่รวมส่วนที่เป็น หัวตัวที) เซนติเมตรขึ้นไป
    4.  ความกว้างของตัวไม้บรรทัด 5 เซนติเมตรขึ้นไป ขอบบนด้านใช้งานลบมุมโดยตลอด พิมพ์ตัวเลขระยะเป็นเซนติเมตรให้ชัดเจน ปลายบรรทัดเจาะรูกลวงไว้สำหรับแขวนได้
    5.  ความกว้างของไม้ส่วนที่เป็นหัวตัวที 6 เซนติเมตรขึ้นไป ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร ยึดแน่นติดกับตัวบรรทัดด้วยตะปูเกลียว ไม่น้อยกว่า 5 จุด

    2.3  ชุดฉากสามเหลี่ยม
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  เป็นฉากที่ทำด้วยพลาสติกใสอย่างดี หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
    2.  มีมาตราส่วนเป็นนิ้วและเซนติเมตร พิมพ์ชัดเจน เส้นฝังลึก ขอบริมด้านตรงข้ามที่พิมพ์ตัวเลขปาดลบเหลี่ยม
    3.  ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ฉากมุม 30 องศา 60 องศา และ 90 องศา ด้านตรงข้าม มุม 60 องศา ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน และฉากมุม 45 องศา และ 90 องศา ด้านตรงข้ามมุม 45 องศา ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว จำนวน 1 อัน

    2.4  ชุดฉากสามเหลี่ยม
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  มีส่วนถี่สเกล 1:20, 1:25, 1:50 , 1:75, 1:100 และ 1:125
    2.  ความยาวประมาณไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร
    3.  มีกล่องบรรจุเข้ารูปทุกอัน

    2.5  ชุดเครื่องมือเขียนแบบไม่น้อยกว่า 8 ชิ้น
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
   เครื่องมือเขียนแบบทำด้วยโลหะชุบอย่างดี กล่องบรรจุทำด้วยพลาสติกหรือโลหะ มีอุปกรณ์เขียนแบบดังนี้
    1.  วงเวียนดินสอ ขนาดประมาณ 5 1/2 นิ้ว และเปลี่ยนปากกาได้
    2.  วงเวียนดินสอ เป็นแบบสปริงข้าง ขนาดประมาณ 4 นิ้ว และเปลี่ยนปากกาได้
    3.  วงเวียนกะระยะขนาดประมาณ 5 1/2 นิ้ว
    4.  ปากกาคู่ 2 ขนาด ( 2 อัน )
    5.  ด้ามต่อปากกา ด้าม
    6.  ขาต่อวงเวียนใส่ดินสอหรือเปลี่ยนปากกาได้
    7.  อะไหล่ไส้ดินสอและเข็มปลายแหลมบรรจุกล่องเรียบร้อย
3.    อุปกรณ์วิชางานเกษตร ก. (พืช) ม. ต้น ( ชุดละ 24 รายการ )
ที่  รายการ  จำนวน  หมายเหตุ 
1.  เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  6   
2.  เครื่องพ่นสารเคมีผง  1   
3.  รถเข็นดิน  3   
4.  เทปวัดระยะ  1   
5.  แผนภูมิเกี่ยวกับพืชและดิน  2   
6.  เครื่องทดสอบดินหาธาตุ N - P - K  2   
7.  กรรไกรตัดกิ่ง  2   
8.  เครื่องชั่งแบบจานรอง  2   
9.  กรรไกรตัดกิ่งสูง  3   
10.  กรรไกรตัดหญ้า  10   
11.  มีดติดตาต่อกิ่ง  15   
12.  กรรไกรตัดกิ่ง (เล็ก)  6   
13.  ตัวอย่างปุ๋ยวิทยาศาสตร์  2   
14.  เครื่องทดสอบหาความเป็นกรด - ด่าง ของดิน  15   
15.  จอบขุด  20   
16.  จอบถาก  20   
17.  พลั่วตักดิน  10   
18.  เลื่อยตัดแต่งกิ่ง  5   
19.  มีดดายหญ้า  20   
20.  ขวาน  10   
21.  คราดเหล็ก  10   
22.  ส้อมปลูก  20   
23.  ส้อมพรวนดิน  20   
24.  เสียม  20   

    3.1  เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จุ 12 ลิตร
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  แบบสะพายหลัง ชนิดใช้ลมอัดในตัว สามารถโยกได้ ตัวถังทำด้วยสแตนเลส เบอร์ 28 หรือพลาสติก บรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 12 ลิตร
    2.  มีท่อทำด้วยพลาสติกหรือยาง และมีก๊อกปิด - เปิด
    3.  มีหัวฉีดอย่างน้อย 2 ชนิด หัวฉีดทำด้วยทองเหลืองหรือพลาสติก
    4.  สามารถปรับละอองสารเคมีที่พ่นได้
    5.  สายสะพายปรับระยะได้ 1 ชุด
    6.  มีหน้ากากป้องกันไอพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 4 ชุด ระบบป้องกันไอพิษต้องได้มาตรฐานสากล

    3.2  เครื่องพ่นสารเคมีผง
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  แบบใช้มือหมุน บรรจุสารเคมีได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 0.3 ก.ก.
    2.  มีที่ปรับละอองสารเคมีให้ออกมากหรือน้อยตามต้องการ
    3.  มีท่อสำหรับสวมเครื่องพ่นยา 1 อัน
    4.  มีสถูปตักสารเคมีทำด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะ ที่ใช้ แทนกันได้ สำหรับตักสารเคมีผง ได้ครั้งละประมาณ 0.4 ก.ก

    3.3   รถเข็นดิน
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  จุได้ไม่น้อยกว่า 0.2 ลูกบาศก์เมตร
    2.  มีล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
    3.  ตัวกะบะสามารถยกเทได้ ใช้แผ่นเหล็กหนาเบอร์ 16
    4.  โครงสร้างใช้เหล็กกลวง ชนิดหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว

    3.4  เทปวัดระยะ (ขนาด 50 เมตร)
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  ชนิดไนล่อนแบบตลับ
    2.  ยาว 50 เมตร
    3.  มีสเกลทั้งสองหน้า
    4.  มีใบรับรองจากกรมทะเบียนการค้า

    3.5  แผนภูมิเกี่ยวกับพืชและดิน
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  แผนภูมิการเจริญเติบโตของพืช แสดงถึงสิ่งที่ทำให้ พืชเจริญเติบโต
    2.  แผนภูมิการขยายพันธุ์พืช แสดงถึงลักษณะการตอน การติดตา การต่อกิ่ง และการทาบกิ่ง
    3.  แผนภูมิแสดงชั้นของดินทั้ง 4 ชั้น
    4.  แผนภูมิแร่ธาตุที่เป็นอาหารพืช แสดงถึงธาตุอาหารที่ จำเป็น 3 อันดับ แต่ละอันดับบอกแร่ธาตุต่าง ๆ รวม 13 ชนิด
    5.  แผนภูมิชนิดของน้ำในดิน แสดงถึงการแบ่งประเภทของน้ำในดิน 3 ชนิด
    6.  แผนภูมิแสดงชั้นของพืช แสดงถึงลักษณะชั้นของพืช 4 ประเภท
    7.  แผนภูมิตามข้อ 1 - 6 มีคำบรรยายเป็นภาษาไทย พิมพ์สอดสี ไม่น้อยกว่า 4 สี ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 x 35 นิ้ว และมีไม้สำหรับม้วนเก็บทั้งด้านบนและด้านล่าง พร้อมที่แขวน บรรจุในซองพลาสติกอย่างหนา

    3.6  เครื่องทดสอบดินหาธาตุ N-P-K
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  มีน้ำยาเคมีสำหรับตรวจหาธาตุไนโตรเจน 2 ขวด ( ไนโตรเจนเบอร์ 1 และไนโตเจน เบอร์2 ) ตรวจหาธาตุฟอสฟอรัส 2 ขวด (ฟอสฟอรัสเบอร์ 3 และฟอสฟอรัสเบอร์ 4 ) ตรวจหาธาตุโปแตสเซี่ยม 2 ขวด (โปแตสเซี่ยมเบอร์ 5 และโปแตสเซี่ยมเบอร์ 6 ) น้ำยาเคมีแต่ละชนิดทั้งหมดดังกล่าวบรรจุเต็ม ขวดพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซีซี.
    2.  มีหลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 13 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม. สำหรับทดสอบน้ำยาจำนวน 6 หลอด มีจุกสีขาว 2 อัน จุกสีน้ำเงิน 2 อัน และ จุกสีเหลือง 2 อัน ปิดหลอดดังกล่าว
    3.  เส้นลวดเคลือบดีบุกยาวกว่า 15 ซม. สำหรับใช้กวนหาธาตุฟอสฟอรัส
    4.  มีกระดาษเทียบสีสำหรับหา N-P-K อย่างละ 1 แผ่น พร้อมคำแนะนำการใช้เป็นภาษาไทย
    5.  อุปกรณ์ดังกล่าวบรรจุอยู่ในกล่องอลูมิเนียม มีฝาปิด-เปิด และหูหิ้วด้านบนฝา
4.    ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก
   มีขนาดไม่ต่ำกว่า 18 X 14 X 52นิ้ว
5.    เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 2 แผ่น/นาที
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที
2.   เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
6.    เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ 18 นิ้ว
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   เป็นขนาดของแคร่ยาวไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว
2.   เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา เป็นระบบภาษาเดียว

รายการครุภัณฑ์การศึกษา งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1  โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดมีล้อเลื่อน    
2  อุปกรณ์วิชางานเขียนแบบ ม. ต้น ชุดละ 5  รายการ
3  อุปกรณ์วิชางานเกษตร ก. (พืช) ม. ต้น ชุดละ 24  รายการ 
4  ครุภัณฑ์วิชาดนตรีไทย ชุดละ 21  รายการ 
5  ครุภัณฑ์วิชาดนตรีสากล ชุดละ 13  รายการ 
6  ครุภัณฑ์วิชาเกษตรกรรม 1 ชุด 6  รายการ 
7  ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 10  รายการ 
ที่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
1.    โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดมีล้อเลื่อน
    1.  เป็นชนิดมีล้อเลื่อน
    2.  มีขนาด 5 x 9 ฟุต
    3.  ขนาดความหนาของพื้นโต๊ะ 20 มิลลิเมตร
    4.  เป็นราคารวมเสาและตาข่าย
2.    อุปกรณ์วิชางานเขียนแบบ ม.ต้น ชุดละ 5 รายการ
ที่  รายการ  จำนวน  หมายเหตุ 
1.  กระดานรองเขียนแบบ  40   
2.  ไม้ฉาก  40   
3.  ชุดฉากสามเหลี่ยม  40   
4.  ไม้สเกลสามเหลี่ยม  40   
5.  ชุดเครื่องมือเขียนแบบ ไม่น้อยกว่า 8 ชิ้น  40   

    2.1  กระดานรองเขียนแบบ
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
     ขนาดประมาณ 60 x 80 เซนติเมตร ตามแบบกรมสามัญศึกษา ที่แนบ ให้ทำด้วยความประณีตเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรงได้มุมฉาก 90 องศา ทั้ง 4 มุม การทาสีให้ทาแชลแล็ค ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทาแล็คเกอร์ทับหน้าให้สวยงาม ก่อนทาขัดแต่งลงดินสอพองให้ เรียบร้อย
     หมายเหตุ ผิวหน้ากระดานจะต้องขัดและลงพื้นให้เรียบร้อยจนไม่มีร่องเสี้ยนไม้ ( แบบรูปรายการ A.59 )

    2.2  ไม้ฉาก
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  ไม้ฉากรูปตัวที
    2.  ใช้ไม้เนื้อละเอียดคุณภาพดี อบแห้ง ไม่บิดงอ ผิวไม้ขัดมันเรียบ
    3.  ความยาวส่วนที่เป็นไม้บรรทัด (ไม่รวมส่วนที่เป็น หัวตัวที) เซนติเมตรขึ้นไป
    4.  ความกว้างของตัวไม้บรรทัด 5 เซนติเมตรขึ้นไป ขอบบนด้านใช้งานลบมุมโดยตลอด พิมพ์ตัวเลขระยะเป็นเซนติเมตรให้ชัดเจน ปลายบรรทัดเจาะรูกลวงไว้สำหรับแขวนได้
    5.  ความกว้างของไม้ส่วนที่เป็นหัวตัวที 6 เซนติเมตรขึ้นไป ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร ยึดแน่นติดกับตัวบรรทัดด้วยตะปูเกลียว ไม่น้อยกว่า 5 จุด

    2.3  ชุดฉากสามเหลี่ยม
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  เป็นฉากที่ทำด้วยพลาสติกใสอย่างดี หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
    2.  มีมาตราส่วนเป็นนิ้วและเซนติเมตร พิมพ์ชัดเจน เส้นฝังลึก ขอบริมด้านตรงข้ามที่พิมพ์ตัวเลขปาดลบเหลี่ยม
    3.  ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ฉากมุม 30 องศา 60 องศา และ 90 องศา ด้านตรงข้าม มุม 60 องศา ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน และฉากมุม 45 องศา และ 90 องศา ด้านตรงข้ามมุม 45 องศา ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว จำนวน 1 อัน

    2.4  ชุดฉากสามเหลี่ยม
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    1.  มีส่วนถี่สเกล 1:20, 1:25, 1:50 , 1:75, 1:100 และ 1:125
    2.  ความยาวประมาณไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร
    3.  มีกล่องบรรจุเข้ารูปทุกอัน

    2.5  ชุดเครื่องมือเขียนแบบไม่น้อยกว่า 8 ชิ้น
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
   เครื่องมือเขียนแบบทำด้วยโลหะชุบอย่างดี กล่องบรรจุทำด้วยพลาสติกหรือโลหะ มีอุปกรณ์เขียนแบบดังนี้
    1.  วงเวียนดินสอ ขนาดประมาณ 5 นิ้ว และเปลี่ยนปากกาได้
    2.  วงเวียนดินสอ เป็นแบบสปริงข้าง ขนาดประมาณ 4 นิ้ว และเปลี่ยนปากกาได้
    3.  วงเวียนกะระยะขนาดประมาณ 4 นิ้ว
    4.  ปากกาคู่ 2 ขนาด ( 2 อัน )
    5.  ด้ามต่อปากกา ด้าม
    6.  ขาต่อวงเวียนใส่ดินสอหรือเปลี่ยนปากกาได้
    7.  อะไหล่ไส้ดินสอและเข็มปลายแหลมบรรจุกล่องเรียบร้อย
3.    อุปกรณ์วิชางานเกษตร ก. (พืช) ม. ต้น ( ชุดละ 24 รายการ )
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   มีขนาดวัดจากภายนอกไม่ต่ำกว่า 20 x 20 x 29.5 นิ้ว
2.   มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
3.   มี 2 กุญแจ 2 รหัส
4.   ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
5.   กันไฟได้ 2 ชั่วโมง
6.   คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 437?2529
4.    ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก
  ° มีขนาดไม่ต่ำกว่า 18 X 14 X 52นิ้ว
5.    เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 2 แผ่น/นาที
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที
2.   เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
6.    เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ 18 นิ้ว
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   เป็นขนาดของแคร่ยาวไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว
2.   เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา เป็นระบบภาษาเดียว
7.    ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร (มอก.)
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
2.   คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 435-2525
8.    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.   หมายถึงเครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภาพ
2.   แบบใช้กระดาษธรรมดา
3.   เป็นระบบ Laser
  * ความเร็วในการส่งเอกสารไม่ต่ำกว่า 6 วินาที/แผ่น
  * ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

1