บัวหอม.jpg (58974 bytes)     โครงการสู่เส้นทางปฏิรูป

การปฏิรูปการเรียนรู้

 

การปฏิรูปการบริหารจัดการ

การปฏิรูปบุคลากร
การปฏิรูปอาคารสถานที่
โครงการสำคัญในปีการศึกษา 2546
โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

โครงการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอก

โครงการโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนนำร่อง

การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2546

                                                                                                                    home2.gif (20220 bytes)

ที่ตั้ง  แผนภูมิการบริหารงาน   คำขวัญโรงเรียน ที่ปรึกษาโรงเรียน คณะครภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการห้องเรียน ประชากรนักเรียน    โครงการที่สำคัญ   ผลการจัดการศึกษา ภาพกิจกรรม

1