shrI mInAkShI aShTotra shata nAmAvaliH

108 Names of Sri Meenakshi Amman


|| atha shrI mInAkShI aShTottarashata nAmAvaliH ||


AUM mAta"ngyai namaH |

AUM vijayAyai namaH |

AUM shyAmAyai namaH |

AUM sachiveshyai namaH |

AUM shukapriyAyai namaH |

AUM nIpapriyAyai namaH |

AUM kadambeshyai namaH |

AUM madagUrNitalochanAyai namaH |

AUM bhaktAnuraktAyai namaH |

AUM mantreshyai namaH | (10)

AUM pushpinyai namaH |

AUM mantriNyai namaH |

AUM shivAyai namaH |

AUM kalavatyai namaH |

AUM rakta-vastrAyai namaH |

AUM abhirAmAyai namaH |

AUM sumadhyamAyai namaH |

AUM trikoNa madhya nilayAyai namaH |

AUM chAruchandrAvadaMsinyai namaH |

AUM rahaH pUjyAyai namaH | (20)

AUM rahaH kelyai namaH |

AUM yonirUpAyai namaH |

AUM maheshvaryai namaH |

AUM bhagapriyAyai namaH |

AUM bhagArAdhyAyai namaH |

AUM subhagAyai namaH |

AUM bhagamalinyai namaH |

AUM chaturbahave namaH |

AUM suveNyai namaH |

AUM chAruhAsinyai namaH | (30)

AUM madhupriyAyai namaH |

AUM shrIjananyai namaH |

AUM sharvANyai namaH |

AUM shivAtmikAyai namaH |

AUM rajyalakshmi pradayai namaH |

AUM nityAyai namaH |

AUM nIpodhyAna nivAsinyai namaH |

AUM vINAvAtyai namaH |

AUM kambukaNThyai namaH |  (40)

AUM kAmeshyai namaH |

AUM yaGYarUpiNyai namaH |

AUM sa.ngIta rasikAyai namaH |

AUM nAdapriyAyai namaH |

AUM nIlotpaladhyutyai namaH |

AUM mAtaN^gatanayAyai namaH |

AUM lakshmyai namaH |

AUM vyApinyai namaH |

AUM sarvaGYanyai namaH |

AUM divyachandana digdhAMgai namaH | (50)

AUM yAvakarardrapadaMbujAyai namaH |

AUM kastUritilakAyai namaH |

AUM subhruve namaH |

AUM bimboshhThyai namaH |

AUM madAlasAyai namaH |

AUM vidyArAkJNai namaH |

AUM bhagavatyai namaH |

AUM sudhApanAnumodinyai namaH |

AUM sha.nkhatATaN^ginyai namaH |

AUM guhyAyai namaH | (60)

AUM yoshhitpurushhamohinyai namaH |

AUM ki.nkarIbhUtagIrvANyai namaH |

AUM kauLinyai namaH |

AUM akshararUpinyai namaH |

AUM vidhutkapolaphalakAyai namaH |

AUM muktAratna vibhUshhitAyai namaH |

AUM sunAsAyai namaH |

AUM tanumadhyAyai namaH |

AUM shrIvidyAyai namaH |

AUM bhuveneshvaryai namaH | (70)

AUM prathustanyai namaH |

AUM brahma vidyAyai namaH |

AUM sudhAsAgara vAsinyai namaH |

AUM anavadhyAN^gyai namaH |

AUM yantriNyai namaH |

AUM ratilolupAyai namaH |

AUM trailokya sundaryai namaH |

AUM ramyAyai namaH |

AUM kIradhAriNyai namaH | (80)

AUM Atmaikasumukibhuta jagadahlAdakAriNyai namaH |

AUM kalpAtItAyai namaH |

AUM kuNDalinyai namaH |

AUM kalAdharAyai namaH |

AUM manasvinyai namaH |

AUM achintyA nandavibhavAyai namaH |

AUM ratnasimhAsaneshvaryai namaH |

AUM padmAsanAyai namaH |

AUM kAmakalAyai namaH |  (90)

AUM svayaMbhUkusumapriyAyai namaH |

AUM kalyANyai namaH |

AUM nityapushhpAyai namaH |

AUM shAMbhavyai namaH |

AUM sarvavidyApradAyai namaH |

AUM vAchyAyai namaH |

AUM guhyopanishhaduttamAyai namaH |

AUM nR^ipavashyakaryai namaH |

AUM bhoktryai namaH |

AUM jagatpratyakshasAkshiNyai namaH | (100)

AUM brahmavishhNavIshajananyai namaH |

AUM sarvasaubbhAgyadAyinyai namaH |

AUM guhyAtiguhyagoptryai namaH |

AUM nityaklinnayai namaH |

AUM amritodbhavAyai namaH |

AUM kaivalyadAtryai namaH |

AUM vashinyai namaH |

AUM sarvasaMpat.h pradAyinyai namaH | (108)

AUM brahmavidyAyai namaH |

AUM shyAmaLAMbikAyai namaH |

AUM bhavasyadevasyapatnyai namaH |

AUM sarvasyadevasyapatnyai namaH |

AUM IshAnasyadevasyapatnyai namaH |

AUM pashupaterdevasyapatnyai namaH |

AUM ugrasyadevasyapatnyai namaH |

AUM rudrasyadevasyapatnyai namaH |

AUM bhimasyadevasyapatnyai namaH |

AUM mahatodevasyapatnyai namaH |

AUM shrI lalitA mahAtripurasundarI svarUpa shrI mInAkshI
parameshvarI paradevatAMbikAyai namaH |

|| iti shrI mInAkshI ashhTottarashata nAmAvalI saMpUrNam.h ||

1