เสียงธรรมจากศาสตราจารย์

นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ

ศ. นพ. เชวง 
เดชะไกศยะ

 สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันมีผู้ใดอบรมบริบูรณ์แล้ว ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหว
พุทธศาสนสุภาษิต

             สวัสดีครับ เว็บไซต์แห่งนี้เป็นงานส่วนหนึ่งของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนสืบไป

             ชุดคำบรรยายธรรมที่จะเผยแพร่ต่อไปนี้ เป็นคำบรรยายของท่านศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ อดีตประธานมูลนิธิปริญญาธรรม มีชื่อชุดคำบรรยายว่า 
พุทธวิธีทำใจ
แบ่งเป็น 12 ตอน แต่ละตอนมีความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน
รูปของไฟล์ WMA ท่านสามารถที่จะรับฟังได้โดยเลือก download จากการคลิกรายการต่อ
ไปนี้

ตอนที่ 1     ตอนที่ 2     ตอนที่ 3    ตอนที่ 4     ตอนที่ 5       ตอนที่ 6
ตอนที่ 7     ตอนที่ 8     ตอนที่ 9    ตอนที่ 10    ตอนที่ 11     ตอนที่ 12

            ผู้จัดทำได้รับอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายธรรมชุดนี้จากท่านอาจารย์จักรินทร์ 
สินศุข ประธานกรรมการมูลนิธิปริญญาธรรม จึงขออนุโมทนา และขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
ด้วยครับ

             ส่วนท่านที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นกำลังแก่การเผยแพร่
พระธรรมในรูปคำบรรยายธรรมของคุณหมอเชวง สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิปริญญาธรรม 
วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 
0-2282-4746,  0-2629-1562

 

เว็บเสียงธรรมจาก ศาสตราจารย์นายแพทย ์เชวง เดชะไกศยะ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548
ท่านสามารถแนะนำหรือส่งข้อคิดเห็นไปยัง
web master : บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข
banterngs@yahoo.com


              

Counter