Carane Wong Jowo

Sedulur papat

Saben wong mono duwe sedulur tunggal kelahiran lan tunggal weton.
Wujude? Apa bae sadengah makhluk kang urip ing alamdonya sing ngalame
netes utawa lair utawa mrenca, tur duwe wadag.

Sedulur mau kapantha dadi telung golongan.
Sepisan sedulur tunggal weton lan tunggal dalan kelahiran.
Ya iku kang metu saka guwa-garbaning biyung manut dalan
kanglumrah, arupa:

1. kawah (air ketuban)
2. getih (rah)
3. puser
4. ari-ari

Biasane wong jowo nganggep sedulur papat iku ya iki sedulur
tunggal weton lantunggal dalan kelahiran.
Pancere sopo?
Pancere ora liya awake dhewe kang urip lan adeg-adege amarga oleh
nugrahaning Gusti, dipapanake nang ragane manungsa ya awak-awak
ngene iki, disengkuyung karo sedulur spiritual werna papat mau.
Lha ya nalika nang kendhaga suci si papat mau njalari awak-awak iki
bisa tuwuh nganti lahir. Bar iku njut nang endi, wong biyen
nate urip? Pinracaya yen njut tunggal sajiwa ambek si Pancer.

Golongan loro, sedulur tunggal biyung, tunggal weton ning seje dalan kelahiran.
Iki sing disebut deneng Sedulur Marmati.
Wujude rong perkara, sepisan kumesare si Biyung merga arep oleh momongan sing umume wohing rasa sih-katresnan lan diarep-arep.
Kelorone rasa was-was sumelang lan kogek-kogek, kepriye sing bakal disandang dening
si bayi kang arep lahir. Mula Marmati iku dianggep kakang, lahire liwat "dada".

Katelu golongane kabeh makhluk kang "anane" tunggal weton.
Makhluk apa wae titahe Gusti Kang Maha Kuwasa kang anane
bareng wetone ambek si Pancer.
Mamula ing peradaban lan kabudayan Jawa iku kabeh makhluk akhire tinemu sedulur. Ora ana kang wenang dimungsuhi.... Apa maneh mungsuhan ambek pepadaning manungsa.

Sebab kabeh punjer lan sangkan-parane ya mung siji lan nyawiji kang sarta nyawijekake. Ya iku ora liya Pangeran Kang tan Kena Kinaya
Ngapa. Sing demen mbedak-bedakake bakal kesingsal mengkone ora bisa nyawiji maneh nang asal-usule.

Kabeh mau yen cara Barat, dadene paham MEGANTROPHUS.
Kecenderungan Raya. Kepriye polah lan arahe jagad... ya ing kono
papane Sedulur Papat Lima Pancer... Megantrophus... kabeh sedulur....
ora ana mungsuh ora ana satru. Yen wis mangkono, manungsa
bakal dadi Sang Ajata Satru.... Dadi Co-creator
tumraping Gusti KTKKNg.

Para sedulur, mangkene aturku lan pangertenku.
Panjenengan kabeh iku sedulurku lan pada-pada
nyedulur miwah paseduluran.
Pancere awake dhewe-dhewe, kang supadi bisa
padha-padha dadi pangiketing Meganthropus.


 mBah Soeloyo

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tumpengan
Tumpengan ingkang kadamel saking sekul ingkang dipun cithak kados gunung,
lajeng dipun cundhuki mawi tigan, brambet, lan lombok abrit
Ubarampenipun gudhangan (urap) upaminipun kangkung,
bayem kecambah tauge, utawi thokolan kacang panjang,
dipun krawu kaliyan klapa parutan ingkang sampun
dipun bumboni lajeng dipun wungkus mawi ron pisang,
lajeng dipun dang ngantos sedhep ambetipun!

Artosipun:

Tumpeng lan dedhaharan wau mralambangaken kemakmuran, rejeki, gemah
ripah, loh jinawi, kathah dedaharan, luber ing kesehatan. Tumpeng menika
mralambangaken gunung ingkang saged njeblug. Menawi tumpengan kekathahen
anggenipun dhahar kluban, ugi saged 'njeblug'(saking ngandhap), menika
mratelakaken menawi sehat, sinaosa ambetipun mboten sedhep.

Tumpeng saged ugi dipun tegesaken "kathah",dados kados
ucapan banyak rejeki,kesehatan dan kebahagiaan.
Pucuk tumpeng punika ingkang paling hebat,sebab punika
sareng dipun tigas lajeng dipun sukakaken tiyang ingkang dipun tresnani. 

KENDHO, KENDHI, KENDHIL, KENDHANG
Dening Tangkisan Letug

Kendho kuwi yen panyingsete tali ora kenceng, iya tinembungake longgar;
Kendhi kuwi prabotaning omah kanggo wadhah banyu putih
kang becik banget kanggo unjuka ing wayah esuk.
Miturut pituture para winasis, ngombe banyu kendhi ing wayah esuk
apa maneh sawise turu iku bisa nekakake kekuwatan linuwih
kanggo ngadhepi sabarang penyakit. Mulane, ing jaman kuna makuna,
para brayat jawa ora lali tansah sumadhiya kendhi ing meja tengah.
Dene kendhil iku uga salawijining perabot omah kanggo nyimpen pari utawa beras
kang sawektu-wektu perlu digawe liwet yen beras wis diliwet banjur diwadhahi ing wakul
utawa senik, yaiku tenggok cilik kanggo wadhah sega utawa sekul
kang umume digawe saka pring petung.
Miturut pangandikane para winasis beras kang dijupuk saka kendhil
kuwi mralambangake jiwane manungsa kang perlu tansah kumrandhil utawa cekelan marang sing gawe urip. Dene sega putih kang sinaji ana ing wakul
utawa senik dianggep pisungsunging urip. Warnane senik kang sawo mateng mralambangake
lembahmanahe wong Jawa ana ing laku utama,lan sega putih mralambangake kasucianing ati
kang tansah dadi telenging pambudi. Lah, kendhang iku salah sawijining alat musik
gamelan kang ginawe saka kulit sapi utawa kebo sinesegake ana ing kayu bolong.
Swarane "dhang-dhang-dhang" yen ditabuh ateges abane wiramaning tutur
aja kesusu lan aja ngawur sakabeh laku kudu ditata lan diatur
iku jatine keselarasan linuhur.
Jiwa kang tan tumata iku kaya swara kang kelangan saur, ora tinanggap,
merga mung ndlewa sageleme dhewe tanpa rasa wigati kanggo wong liya.


1