1 นางสาวรัตนา สาธุชาติ
2 น.ส.ดารากร ไชยลาภ
3 นางสาวศศิธร ไชยลาภ
4 นางสาววิจิตรา จุลวงษ์
5 นางสาวจุฑามาส อุ่นเรือน
6 นางสาวปริญญา อุ่นเรือน
7 นางสาววันเพ็ญ ศิริแตง
8 นางสาวศันสนีย์ พจนา
9 นางสาววีราวรณ์ ใจเย็น
10 นางสาวนิลเนตร ยอแซ
11 นางสาวนาตยา สดภิบาล
12 นางสาวศรัณย์พร เกิดมี
13 นางสาวอรวรรณ แรมสูงเนิน
14 นางสาวโชดภิดา จันทร์แดง
15 นางสาวเจนจิรา เช่นขาว
16 นางสาวประไพ ปราบพาล
17 นางสาวสุดา ชัยชนะ
1