1. นายธนะรัชต์ บุตรดีวงศ์
2. นางสาวนิรชา ปินตา
3. นางสุภาภรณ์ ฟักศิริ
4. นางสาวอ้อยทิพย์ อนันตสุข
5. นายธีรพงศ์ กุณา
6. นางสาวอรวรรณ สภาพทรัพย์
7. นางสาวอนุรักษ์ สินทะรมย์
8. นางสาวสุกัญญา โต๊ะถม
9. นายวิษณุ บุญสงเคราะห์
10. นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์
11. นางสาวกุลณัฐ พอใจ
12. นายชาญชัย คชสาร
13. นางสาวเพยาว์ วาลีประโคน
14. นางสาววันเพ็ญ ไกยะวินิจ
15. นางสาวราตรี ตุ้มเด่น
16. นายปัณณวัฒน์ วิยาสิงห์
17. นางสาวบัว คงสมโอษฐ์
18. นางสาวสุพิศ อุดมพันธ์
19. นางสาววาสนา พุ่มพวง
20. นางสาวสกุสุมา ใสแจ่ม
21. นางสาวมณฑาทิพย ์ แสงศรี
22. นายธวัชชัย จันทร์เกิด
23. นางสาวรุ่งทิวา กันคล้อย
24. นางสาวมุจรินทร์ สุดคง
25. นายธรรมรัตน์ มะกรูดอินทร์
26. นางอรทัย แปงนาค
27. นางสาวศศิประภา ปั้นบุญชู
28. นางสาวขวัญเรือน สุขทวี
29. นางสาวฤทัยรัตน์ วิยาสิงห์
30. นางสาวเพลินพิศ มูลไธสง
1