ความคิดดี ไอเดียเจ๋ง 

ตัวอย่างความคิดที่ยกมาต่อไปนี้ การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอาจจะยังขาดตกบกพร่อง เนื่องจากเหตุผล
บางประการ ผู้จัดทำจึงขออภัยมายังเจ้าของความคิด นอกจากนี้บางความติดก็ยังไม่ได้ขออนุญาต
จากเจ้าของความคิด จึงขออนุญาตมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความกรุณา

18) ต้นเรื่อง : บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก การรณรงค์ และกิจกรรมต่อต้านการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่
        ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง
   คำถาม : บุหรี่ยี่ห้อต่างๆในท้องตลาดมีสารน้ำมันดิน (tar) อยู่เท่าไร ?
    จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Which Cigarette contains the most tar  โดย 
        Meredith Berdsley, USA.
17) ต้นเรื่อง : การถนอมอาหารให้มีอายุการเก็บยาวนานวิธีหนึ่งที่นิยมคือการเก็บอาหารในรูปของ
        อาหารกระป๋อง ซึ่งมีหลักการคือ ให้ความร้อนฆ่าเชื้อโรคที่อุณหภูมิสูงหลังนำอาหาร
          บรรจุกระป๋อง และปิดกระป๋อง เชื้อโรคในกระป๋องได้ถูกความร้อนกำจัดหมดแล้ว และ
          กระป๋องได้ถูกปิดแล้ว เชื้อโรคใหม่ไม่สามารถเข้าไปได้ อาหารจึงไม่เน่าเสีย
    คำถาม : ถ้าเราใช้หลักการเดียวกับวิธีทำอาหารกระป๋อง โดยเราใช้ถุงพลัสติกบรรจุอาหารแทน
         แล้วซีลถุงให้ปิดสนิทนำไปให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ (ซึ่งความร้อนสามารถผ่าน
         ไปยังอาหารได้มาก) อยากทราบว่าจะถนอมอาหารไว้ได้หรือไม่ ?
     จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีทั่วไป, มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร, 
         เม.ย. 2544.
16) ต้นเรื่องและคำถาม : การปลูกต้นไม้โดยวิธีเพาะเมล็ด การฝังเมล็ดไว้ลึกไม่เท่ากันมีผลต่อการเติบ
                โตของต้นไม้หรือไม่ ?
            จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Way Down Deep ของ Joel Talum, USA.
15) ต้นเรื่อง : พืชและสัตว์สามารถทำให้เกิดการผ่าเหล่าได้ วิธีทำวิธีหนึ่งก็ทำได้ด้วยการฉายรังสี
         พลังงานสูงไปยังเซลล์ตัวอ่อนที่เกิดใหม่ การผ่าเหล่านี้มีทั้งที่ทำให้เกิดพันธุ์ที่ดีขึ้น และ
         เลวลง  เครื่องรับโทรทัศน์มีหลอดภาพซึ่งมีรังสีพลังงานสูงเล็ดรอดออกมาได้ที่บริเวณ
         ด้านหลังของหลอดภาพ
   คำถาม : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ลักษณะแปลกใหม่โดยนำเมล็ดพืชไปอังกับ
         หลอดภาพ (บริเวณหลังเครื่องรับโทรทัศน์) ?
     จาก : ดร. สนอง ทองปาน, นนทบุรี, เม.ย. 2544.
14) ต้นเรื่อง : เมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานครมีฝุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก สาเหตุเพราะว่ามีสิ่งก่อสร้าง
         กำลังก่อสร้างอยู่เป็นอันมาก และวิธีการขจัดฝุ่นก็เป็นไปในลักษณะกวาดจากที่นี่ ฟุ้งกระ
         จายไปที่อื่นข้างเคียงเรื่อยไป
   คำถาม : ฝุ่นน่าจะมีวิธีกำจัดโดยนำมาใช้แทนดินปลูกต้นไม้ได้ ?
     จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์วิชาเคมีทั่วไป, มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร, 
          เม.ย. 2544.
13) ต้นเรื่อง : .ในปากของสัตว์มีแบคทีเรีย และจุลชีพอยู่มากมาย
    คำถาม : ในปากของมนุษย์ และ ปากของสุนัข ปากของใครมีแบคทีเรียหรือจุลชีพมากกว่า ?
      จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์ของ Jess Zabell, USA, May, 1997.
12) ต้นเรื่อง : การหยอดเมล็ดพืชเพื่อเพาะปลูก เป็นงานที่หนักสำหรับเกษตรกรทั้งนี้เพราะเกษตรกร
         ต้องก้มตัวลงไปขุดดิน ฝังกลบเมล็ด แล้วเงยขึ้น ทำการปลูกหลุมต่อไป ลักษณะเช่นนี้
         ทำให้เกิดความเมื่อยล้า เครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรที่มีใช้กันอยู่ ก็มักจะใช้เครื่องยนต์
         ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งๆที่กิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมาก
   คำถาม : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดพืชที่วางตำแหน่งหัวหยอดอยู่ที่รอง
         เท้าของเกษตรกร และใช้พลังงานการทำงานจากพลังงานการเดินของเกษตรกรเท่านั้น ?
     จาก : บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข, กรุงเทพมหานคร, เม.ย. 2544.
11) ต้นเรื่อง : มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆของมนุษย์ ได้มีรายงานว่าสาร antioxidant ตามธรรม
         ชาติหลายชนิด มีผลในการต่อต้าน และป้องกันโรคมะเร็ง ที่จริงแล้วมะเร็งสามารถเกิด
         ขึ้นได้ในพืชด้วยโดยการเหนี่ยวนำจากแบคทีเรียบางชนิด
    คำถาม : สาร เบตา-แคโรตีน (สารมีสีในพืช) ซึ่งเป็นสาร antioxidant สามารถรักษาพืชที่เป็น
         มะเร็งได้หรือไม่ ?
  วิธีทดลอง : นำพืชมาเหนี่ยวนำให้เป็นโรคมะเร็งโดยใช้แบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens 
          มาเหนี่ยวนำให้เกิดโรคมะเร็ง จากนั้นก็รักษาโดยการให้ สาร เบตา-แคโรตีน เข้าไป
          แล้วเฝ้าดูผล
     จาก :  ---, USA, June, 1997.
10) ต้นเรื่อง : ปอดของมนุษย์ทำหน้าที่หายใจ แต่ก็มีความแตกต่างกันทางสรีระระหว่างเพศชายและ
         เพศหญิง ระหว่างนักกีฬาและคนทั่วไป
   คำถาม : ขนาดบรรจุของปอดของบุคคลต่างเพศ หรือต่างอาชีพ มีความแตกต่างกันหรือไม่ ?
  วิธีทดลอง : ใช้ภาชนะถัง 2 ใบ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ใบใหญ่ใส่น้ำไว้ก่อนแล้วจึงนำถังใบเล็ก
         บรรจุน้ำไว้เต็มไปคว่ำใส่ไว้ในถังใบใหญ่ จากนั้นให้บุคคลที่จะวัดขนาดบรรจุของปอด
          หายใจเข้าเต็มที่ แล้วเป่าลมผ่านสายยางเข้าสู่ภายในถังใบเล็ก ปริมาณอากาศจะเข้า
          ไปแทนที่น้ำและสามารถวัดปริมาตรได้
     จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์ ของ Mandy Brown, USA, July, 1997.
9) ต้นเรื่อง : หูฟังในท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อ แต่คุณภาพคงจะไม่เหมือนกัน
วิธีทดลอง : ใช้โฟมสร้างศีรษะจำลอง ซึ่งภายในติดตั้งเครื่องวัดเสียงไว้ แล้วนำหูฟังชนิดต่างๆไปสวม
        ให้ศีรษะจำลอง แล้วเปิดเพลงที่โวลุมความดังเดียวกัน วัดความดังของเสียงเปรียบ
        เทียบกัน
    จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์ของ Vicki Brown, USA, July, 1997.
8) ต้นเรื่อง : วิชาโหราศาสตร์ทำนายอนาคตของคนได้โดยใช้ข้อมูลเวลาเกิด สัมพันธ์กับตำแหน่งของ
         ดวงดาวบนท้องฟ้า พัฒนาการของวิชาโหราศาสตร์เกิดจากการเก็บสถิติข้อมูลการลอง
         ผิดลองถูกมาเป็นเวลาหลายพันปี แต่ไม่มีการทดลองสร้างเงื่อนไข และออกแบบการ
         ทดลองเพื่อพิสูจน์เลยจริงๆ
  คำถาม : เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าจะทดลองพิสูจน์ความถูกต้องของวิชาโหราศาสตร์โดยทำการทด
         ลองกับสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น เช่น หนูทดลอง ?
    จาก : บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข, กรุงเทพมหานคร, เม.ย. 2544.
7) ต้นเรื่อง : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เครื่องหนึ่งๆ หรือรุ่นหนึ่งๆ สามารถเลือกติดตั้งหน่วยความจำ
        ชนิดแรมได้ตั้งแต่น้อยไปมาก  หน่วยความจำแรมทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
         แต่ก็มีเงื่อนไขว่าขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งานว่าจำเป็นจะต้องติด
        ตั้งแรมจำนวนเท่าใด
  คำถาม : ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆน่าจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนในการเลือกใช้แรมน้อยที่สุดเท่าที่
        จะให้ผลตอบแทนการทำงานสูงสุด
    จาก : โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง How much RAM (Random Access Memory) Do You Need
        for Your Computer ?, USA, August. 1977.
 
6) ต้นเรื่อง : คลังเก็บน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ  ถ้าอยู่ในตำบลใด ประชาชนในพื้นที่จะรูสึก
       ไม่ปลอดภัย และทำการต่อต้าน แต่ถ้าน้ำมันหรือก๊าซปิโตรเลียมถูกส่งไปยังหน่วยเล็กๆ
       ที่พร้อมใช้งาน เช่น เติมในถังน้ำมันรถยนต์ หรือถังก๊าซหุงต้มตามบ้าน ประชาชนจะลด
       ความวิตกกังวลถึงความอันตราย (เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วอันตรายจะเกิดน้อยกว่า
       กรณีที่สารเก็บรวมกันในปริมาณมากๆ) เปรียบเทียบกับกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประชา
       ชนในพื้นที่ก็ต่อต้านมากเช่นกัน แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มีประโยชน์มากเช่นกันคือไม่มี
       ปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก และต้นทุนก็ไม่สูง 
  คำถาม : ถ้าพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ให้อยู่ในรูปหน่วยเล็กๆที่แต่ละครัวเรือนนำไปใช้เองได้ อาจ
       จะมีความปลอดภัย และได้รับการยอมรับยิ่งขึ้นเหมือนกรณีเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ?
   จาก : บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข, กรุงเทพมหานคร,  เม.ย. 2544
5) ต้นเรื่อง : การต้มน้ำเพื่อให้ได้ไอน้ำมาใช้สำหรับรมโรงเรือนเพาะเห็ด ต้องต้มน้ำจำนวนมากใน
        ภาชนะ แต่ปริมาณไอน้ำที่เกิดขึ้นมีปริมาณขึ้นอยู่กับพื้นผิวของภาชนะ
  คำถาม : ถ้าใช้ภาชนะพื้นที่ผิวเท่าเดิมแต่ลดปริมาณน้ำลง น่าจะผลิตไอน้ำได้เท่าเดิมโดยสามารถ
        ลดการใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงลง
    จาก : ศูนย์สวนเห็ดบ้านอรัญญิก, พุทธมณฑล, เม.ย. 2544 
4) ต้นเรื่อง : ต้นไม้และใบไม้ที่เน่าเปื่อยสารอาหารพื้นฐานต่างๆควรจะยังคงอยู่ครบ การปลูกพืชด้วย
        วิธีไม่ใช้ดิน (hydroponic) จะต้องเตรียมน้ำเลี้ยงซึ่งมีธาตุอาหารพืชครบ
  คำถาม : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเตรียมน้ำเลี้ยงพืช hydroponic จากน้ำหมักพืชเน่า โดยไม่ต้องเพิ่ม
        สารอาหารอื่น
    จาก : บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข,  กรุงเทพมหานคร, เม.ย. 2544
3) ต้นเรื่อง : สงสัยว่าการดื่มโคคาโคลาร้อนๆจะเป็นอย่างไร ? 
  วัตถุประสงค์ : อาจได้รสชาดที่อร่อย หรือเป็นที่นิยมมากขึ้น
        จาก : --, นิวซีแลนด์, 14 ส.ค. 1997
2) ต้นเรื่อง : เครื่องมือทันสมัยในการเรียนการสอน การแสดงผลงานต่อผู้ชม ได้แก่ เครื่องชี้เลเซอร์ 
        (laser pointer) ซึ่งทำงานโดยปลดปล่อยลำแสงเลเซอร์สีแดงไปยังจอหรือฉากที่แสดงงาน
        เพื่อชี้ข้อมูลต่างๆ เนื่องจาก 8 % ของผู้ชายในอเมริกา ( 5 ล้านคน) เป็นโรคตาบอดสี และ
        ส่วนใหญ่จะมีอาการบอดสีแดง-เขียว นอกจากนั้นคนทั่วไปบางคนยังแยกแยะสีแดงได้
        ไม่ดี
 คำถาม : เครื่องชี้เลเซอร์สามารถออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ? รูปร่างที่ต่าง
        ออกไป และ/หรือ สีที่ควรใช้ ?
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานของเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อคนจำนวนมาก
      จาก : บทความ How to Produce an Award Winning Science and Engineering 
        Fair Project.  โดย Lynda Manning-Schwartz
1) ต้นเรื่อง : เหนือขั้วโลกใต้เกิดรูบนชั้นโอโซน ซึ่งชั้นโอโซนได้ป้องกันโลกจากการทำลายของรังสีรุน
         แรงจากดวงอาทิตย์ เมื่อเร็วๆนี้ก็พบรูโอโซนทำนองเดียวกันเหนือขั้วโลกเหนือ มีข้อโต้
         แย้งระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งพยากรณ์ภัยพิบัติของโลกอย่าง
         รุนแรง และฝ่ายนายทุนนักธุระกิจที่กล่าวว่านักอนุรักษ์พูดเกินจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะ
        เกิดขึ้น
  คำถาม : ปัญหารูบนชั้นโอโซนมีอันตรายร้ายแรงจริงหรือ ?
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาว่าจะมีอันตรายจากรูบนชั้นโอโซนต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือไม่ ?
          ถ้ามี จะรุนแรงขนาดไหน ?
     จาก : บทความ How to Produce an Award Winning Science and Engineering 
       Fair Project.  โดย Lynda Manning-Schwartz 

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]


         
1