เว็บเพจโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ


National student Research Center
-promotes scientific research in K-12 sscchools, publishes as an e-journal of
research results:

US Patent & Trademark Office
-ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์กว่า 6 ล้านชิ้น ค้นหาโดยกรอกคำสำคัญ 2 ช่อง
Google
-หาเรื่องหรือหัวข้อสิ่งที่ต้องการจาก search engine Google ภาษาไทย ซึ่งถ้าต้องการ
 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่ม ก็ให้ใส่คำสำคัญว่า โครงงานวิทยาศาสตร์

 

setstats 1 1