7. Het afrondend gesprek;
Arbeidsvoorwaarden en -overeenkomst;
De aanstellingGefeliciteerd ! Je blijkt de beste kandidaat te zijn geweest want je bent uitgenodigd voor een afrondend gesprek. Daarin zal je werkgever of iemand van de afdeling personeelszaken met jou de arbeidsvoorwaarden doornemen. Als daarna de werkgever en jij een arbeidsovereenkomst ondertekend hebben, is je aanstelling een feit.

Moet je daaraan nu nog een pagina wijden? Ja, want wat eenmaal opgenomen is in een arbeidsovereenkomst (ook wel aanstellingsbrief genoemd) ligt vast.
Daarover valt -voorlopig- niet meer te onderhandelen. Nu moet je je wel realiseren dat jouw ‘onderhandelingsruimte’ beperkt is: als ex-sollicitant heb je doorgaans nog weinig in te brengen, laat stáán dat je hoge eisen kunt stellen.
Aan de andere kant is het bovendien zo dat veel zaken die jouw werk betreffen veelal wettelijk of via een c.a.o. zijn geregeld.

Het is echter goed om tot in de laatste fase van de sollicitatieprocedure alert te zijn en dat wat toegezegd is, ook schriftelijk te laten vastleggen, zodat je misverstanden in de toekomst vermijdt. Daarom een beknopt overzicht van wat men tot de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden rekent.

  Primaire arbeidsvoorwaarden

- bruto maandsalaris
- vakantietoeslag
- functie-omschrijving
- werktijden
Secundaire arbeidsvoorwaarden

- het aantal vakantiedagen
- onkostenvergoeding inzake reis-,
kleding- en studiekostenvergoeding
- pensioenregeling
 
Voorts staat in de arbeidsovereenkomst de duur van het dienstverband.
‘Voor onbepaalde tijd’ betekent dat de begindatum vastligt, maar dat de einddatum niet in het contract wordt genoemd.

‘Voor bepaalde tijd’ betekent dat er tussen de werkgever en -nemer is afgesproken wanneer de arbeidsovereenkomst ingaat en eindigt. Het verschil tussen beide data mag niet meer dan één jaar zijn, tenzij het afspraken betreft inzake de uitvoering van een bepaald project. In dit geval ligt dus niet alleen je aanstelling, maar ook je ontslag al vast.

Wanneer er niets over is vastgelegd, bestaat er geen proeftijd.

De wet eist dat een proeftijd niet langer duurt dan twee maanden. Ziekte verlengt de proeftijd (dus) niet. Gedurende de proeftijd mogen zowel de werkgever als werknemer het contract ‘á la minute’ en zonder opgaaf van reden verbreken. Ontslag tijdens de proeftijd kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW). Informeer dus vooraf bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of de vakbond wat de consequenties zijn, als je overweegt binnen de proeftijd weg te gaan.

Als de eventuele proeftijd verstreken is, is er meestal sprake van een opzegtermijn. In geval van ontslag moeten zowel werkgever als werknemer deze termijn respecteren. Meestal ligt de opzegtermijn vast via het arbeidscontract. Staat daarin echter niets vermeld over een opzegtermijn, dan is het de regel dat de opzegtermijn gelijk is aan de tijd tussen twee loonbetalingen. Blijf je langere tijd bij één bedrijf werken, dan wordt na je 21ste verjaardag deze opzegtermijn wettelijk verlengd. Overigens voordat een werkgever je mag ontslaan, moet hij daartoe een ontslagvergunning aanvragen bij de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, ontslag op staande voet is uitgesloten (wegens wangedrag, fraude enz.). Laten we maar aannemen dat het niet zover komt.
Slotwoord

als het lezen van deze Sollici-site jou zodanig helpt bij het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek, dat je een baan krijgt waarmee je tevreden bent, dan stel ik het op prijs als je me dat eens laat weten met een e-mail.

Ook als je meent dat ik in sommige gevallen tekort schiet of een andere voorstelling van zaken geef dan jij hebt ervaren: laat me je ervaringen weten dan doe je mij en dus ook de toekomstige gebruikers van deze site daarmee een grote dienst. Het adres waarnaar je je e-mail kunt verzenden vind je in de titel-afbeelding van deze pagina.

Ik wens je succes bij al je sollicitaties!

begin...This page hosted by Get your own Free Home Page

© 2002 E.J. Huizinga

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, intenet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de maker.

Deze site is onder meer tot stand gekomen door gegevens van taal service bureau auctor, Apeldoorn: H.J.BOEF
1