Zirilikoa - Cyrillic #3

 


Beste hizkuntza batzuk

Soviet Batasuna zeneko hizkuntza asko idazten dira alfabeto zirilikoarekin, hala nola iraniarrak (Tadjikera), uralikoak (Komiera) edo kaukasiarrak (Abaza hizkuntza), besteak beste.

Zeinu diakritiko batzuk ASR sistemarekin adierazi ditugu.

Other Cyrillic scripts

Cyrillic scripts are also used for other languages of the former Soviet Union: Indo-European Iranian languages as Tajik, Caucasian languages as Abaza, or Uralic languages as Komi.

Some diacritic signs are shown with the ASR system.

Index
Indoeuropean: Tajik - Ossetian
Caucasian: Abaza - Kabarde - Adige - Ingux
Uralic: Komi
 
More info at the Cyrillic site by Thomas Tvegaard at
http://www.oocities.org/Athens/Ithaca/2286/


Tadjik (check placename table here)

Tadjikera - Tajik [GeoNative: Tvegaard, 1997]

 a , b , v , g , d , e , ë , z< , z ,

 i , j , k , l , m , n , o , p , r ,

 s , t , u , f , x , c , c< , s< , s<c< ,

 " , y , ' , è , ju , ja , g· , î , q ,

 û , h , g<

Oharra: "î" eta "û" erabili dira berez ASRz "i¯" eta "u¯" behar zutenen ordez [macron]
Note: "î" and "û" are used instead of ASR "i¯" and "u¯". [macrons]


Oseta (check placename table here)

[Ossetian romanisation, 1923-1938]

a, æ, b, v, g, h, d, dz, e,
jo, z<, z, i, j, k, kh, l, m,
n, o, p, ph, r, s, t, th, u,
f, x, q, c, ch, c<, c<h, s<,
s<c<, ", y, è, ju, ja
1938 arte erabilitako alfabeto latinoaren eskema nahiko egokia da eta hori erabiliko dugu hemen.
The Latin alphabet used till 1938 is consistent and we will use that.


Abaza
(check placename table here)

Abaza [GeoNative: Päll, 1997]

a, b, v, g, gw, g<, g<w, g<', g', g·,

g·w, d, dz<, dz<w, dz´, dz, e/-je, jo, z<, z<w,

z´, z, i, j, k, kw, q, qw, q', k',

k¸, k¸w, k¸', l, l', m, n, o, p, p¸,

r, s, t, lh, c<, t¸, u, f, x, xw, qh,

qhw, x', h, hw, c, ç, c´, c´w, ç´,

ç´w, s<, s<w, c<¸, s´, ", y, ', è/-e, ju, ja, ¸

Note: 'acute' azentuek eta apostrofeek kontsonante palatalizatuak adierazten dituzte.
Note: acutes and apostrophes mark palatalized consonants.


Kabarde (check placename table here)

Circasian: Kabardian [GeoNative: Päll, 1997]

a, e, b, v, g, gw, g·, g·w, d, dz<, je/é*, z<,

z¯, z, dz, i, j, k, kw, k¸w, q, qw,

qh, qhw, l, l, l¸, m, n, o, p, p¸,

r, s, t, t¸, u, f, f¸, x, xw, h¸, h¸w,

h, c, ç, c<, c<¸, s<, s¯, s¯¸, y, ju, ja

x¸, x¸w

Notes: *1) é errusierazko maileguetan 2) jej diptongoaren ordez ej idazten da.
Notes: *1) é is used in Russian loans instead of je 2) jej (a diphthong) is replaced by ej

Adige (check placename table here)

Circasian: Adyge [GeoNative: Päll, 1997]

a, b, v, g, gw, g·, g·w, d, dz´, dz, dzw,
je/é1, jo, z<, z´, z¯, z¯w, z, i, j, k, kw,
ç´/k¸2, k¸, l, lh (l), l¸, m, n, o, p,
p¸, p¸w, r, s, t, t¸, t¸w, u, f, f¸, x,
h¸, h¸w, c, ç, cw, c´, ç<, c<, s<, s¯¸,
s¯, s¯w, s´, (?), (?), ", y, ', e, ju,
ja, x¸, x¸w
Oharrak: (1) Errusierazko maileguetan. (2) O aurrean.
Notes: (1) in Russian loans. (2) Before O.


Ingux (check placename table here)

Inguxera - Ingush [GeoNative: Tvegaard & Päll, 1997]

a, ä, b, v, g, g<, d, e/-je, ë, z<,
z, i, j, k, q, q¸, k¸, l, m,
n, o, p, p¸, r, s, t, t¸, u, f,
x, h¸, h, c, ç, c<, ç<, s<,
s<c<, ", y, ', e/è, ju, ja, jä, '`
Txetxenera zirilikoa zenarentzat balio zuen eskema bera da funtsean, baina orain txetxenera alfabeto latinoz idazten da (ikus hemen).
This scheme is basically the same that was used for Cyrillic Chechen, but now Chechen is written in a new latin script (see here).


Komi (check placename table here)

Komi [GeoNative: Päll, 1997]

a, b, v, g, d, e/je12, jo, z<, z, i,
ï, j, k, l, m, n, o, ö, p, r,
s, t, u, (f), (h), (c), c<, s<, (s<c<),
", y, '/j3 , è1 /e, ju, ja, (dz´) (dz<)
Oharrak: (1) hitz hasieran, eta hauen ondoren: bokalak, " eta ', eta d,z,l,n,s,t kontsonante palatalizatuak. (2) Errusierazko maileguetan. (3) d,z,l,n,s,t kontsonante palatalizatuen ondoren.

Notes: (1) word-initially, after vowels, " and ', also after palatalizing consonants d,z,l,n,s,t. (2) In Russian loans. (3) after palatalizing consonants d,z,l,n,s,t.


Eguneratua / Last updated: 1997-12-01

 

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Your comments, corrections, additions ...

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Alphabet Street - GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page