SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE

a

Banskobystrická pobočka

pri Katedre filozofických vied na Fakulte humanitných vied, Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

Vás pozývajú

na 2. výročné stretnutie SFZ

"FILOZOFIA VÝCHOVY A PROBLÉMY VYUČOVANIA FILOZOFIE"

v dňoch 17.-19. septembra 1998

v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied Univerzity M. Bela.

Rámcovou témou stretnutia chceme nielen nadviazať na XX. Svetový filozofický kongres, ktorý sa bude konať pod názvom "PAIDEIA: Rola filozofie vo výchove a vzdelávaní človeka" v Bostone, USA 10.-16. augusta 1998, ale aj iniciovať problematiku filozofie výchovy, ktorá je doposiaľ v našej filozofii zanedbávaná. V rámci samostatných sekcií je možné takisto sa venovať sa inej filozofickej problematike podľa záujmu účastníkov. Na podujatí by sme radi privítali aj učiteľov filozofie zo stredných škôl ako i študentov.

Navrhované sekcie:

1. Filozofia výchovy

2. Problémy vyučovania filozofie (na VŠ i SŠ)

3. Ekofilozofia

4. Praktická filozofia a etika

5. Metafyzika a epistemológia

6. Filozofia duchovnosti

Obraciame sa na našu filozofickú obec i ďalších záujemcov o aktívnu účasť na tomto podujatí, aby nám zaslali svoju návratku (stačí aj jej xerokópia) ako svoju záväznú prihlášku na adresu združenia (Slovenské filozofické združenie, Klemensova 19, 813 64 Bratislava) do 30. mája 1998.


Návratka

Meno:................................................................

Adresa:..............................................................

Týmto potvrdzujem svoju účasť na 2. výročnom stretnutí SFZ, na ktorom prednesiem (označte relevantné):

* referát (časový limit max. 15 min)

* koreferát (časový limit max. 10 min)

* komentár (časový limit max. 5 min.)

na tému.....................................................

Dátum:

Podpis:


PREDBEŽNÝ PROGRAM

11. 9. 1998 (piatok)

17.30 * otvorenie 2. výročného stretnutia SFZ

17.45 - 18.30 * Vyžiadaná prednáška:...

FILOZOFIA VÝCHOVY (ALEBO PROBLÉMY VYUČOVANIA FILOZOFIE)

18.30 - 19.30 * komentáre a diskusia k téme prednášky

20.00 * večera a neformálne posedenie pod patronátom hostiteľov

12. 9. 1998 (sobota)

8.00 * raňajky

9.00 - 12.00 * paralelné kolokviá:

Vedie:

Referát:

Koreferáty a komentáre:

12.00-13.00 * obed

13.00-17.00 * výlet na... a/alebo prehliadka ...

18.00 * panelová diskusia SFZ na tému...:

20.00 * večera

13. 9. 1998 (nedeľa)

9.00 - 11.30 paralelné kolokviá:

Vedie:

Referát:

Koreferáty a komentáre:

11.30 - 12.00 záver 2. výročného stretnutia SFZ

12.00 * obed

Návrat autobusu do Bratislavy...


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Doprava

Na podujatie bude zabezpečená spoločná doprava autobusom na náklady SFZ. Autobus bude pristavený na parkovisku pred Slovenským národným múzeom (reštaurácia Danubius) dňa 11. 9. 1998 o 13.00 hod. Autobus bude označený ceduľou "SFZ". Odchod autobusu je o 13.30 hod.

Mimobratislavských účastníkov autobus vyzdvihne v:

* Nitre (cca o 14.30 hod.) na parkovisku pred Univerzitou Konštantína Filozofa

Ostatní účastníci zo stredného a východného Slovenska sa budú musieť dopraviť sami -- cesta im bude preplatená.

Informácia pre účastníkov s individuálnou dopravou:

K miestu rokovania a ubytovania z autobusovej stanice MHD č. 24 a č. 43 (cestovné MHD 5.- Sk, platenie vodičovi drobnou mincou).

Stravovanie

Plná penzia (raňajky, obed, večera) je v cene:

--......- Sk na osobu, t. j. celkove pre účastníka

--......- Sk.

Sumu prosíme uhradiť priloženou poštovou poukážkou, resp. priamo na mieste.

Ubytovanie

Ubytovanie je v 2 posteľových izbách s príslušenstvom v budove Rektorátu UMB, Komenského č. 20.

Cena na osobu/noc je --.......- Sk, t. j. spolu na účastníka --.......- Sk

Sumu prosíme uhradiť priloženou poštovou poukážkou, resp. priamo na mieste.

Účastnícky poplatok

Účastníci 1. výročného stretnutia SFZ neplatia žiadny účastnícky poplatok, ani cestovné autobusom). Každý si hradí len náklady na vlastnú stravu a ubytovanie.

Neformálny program

V sobotu 12. 9. 1998....


SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE
Klemensova 19
813 64 Bratislava
tel./fax - 321 215

Vážená členka/vážený člen SFZ,

v prílohe Vám zasielame pozvánku na 1. výročné stretnutie SFZ. Týmto podujatím zakladáme (ako dúfame) novú tradíciu s cieľom každoročne sa stretávať na pôde SFZ ako nášho spoločného "trans-inštitucionálneho", profesijného a občianského združenia a diskutovať o tom, na čom práve pracujeme a čo sa deje v slovenskej filozofii, resp. čo by sa mohlo alebo malo diať. Stretnutie sme sa rozhodli uskutočniť mimo Bratislavy, pretože sme presvedčení, že filozofia sa pestuje aj v našich ďalších pobočkách, ktorých rozvoj podporujeme a ktoré majú čo prezentovať zo svojej práce. Predbežný program podujatia sme zostavili na základe návrhov našich členov (prišlo ich asi 30). Z priestorových dôvodov bude však možné diskutovať najviac asi len v 3 paralelných kolokviách. Veríme, že podujatie bude aj Vašou zásluhou prínosom a impulzom pre ďalší rozvoj vzájomnej komunikácie a kooperácie filozofov na Slovensku. Záväznú návratku, spolu s úhradou poplatku za stravu a ubytovanie prosíme zaslať na adresu nášho združenia najneskôr do 15. júla 1997.

S pozdravom

PhDr. Emil Višňovský, CSc.,

predseda SFZSpäť na oficiálnu WWW stránku Slovenského filozofického združenia

Stránku vytvoril - Peter Krákorník