Znak Slovenského filozofického združenia

1. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES

Informácie o Slovensku


PROGRAM

Piatok 10. novembra 1995

PLENÁRNE ZASADNUTIE v KONGRESOVEJ SÁLE ŠD DRUŽBA

začiatok o 9,OO

 1. PICHLER Tibor
ÚVODNÉ SLOVO

 2. MRÁZ Milan (Česko)
ZDRAVICA

 3. CÍGER Juraj
CIVILIZAČNÁ PODSTATA A PROBLÉM

 4. SKARGA Barbara (Poľsko)
KRÍZA CIVILIZÁCIE, KRÍZA HUMANIZMU?

5. MARCELLI Miroslav
INTERPRETÁCIE A ARGUMENTÁCIA

 6. CMOREJ Pavel
ČO JE A ČO NIE JE SÚČASNÁ ANALYTICKÁ FILOZOFIA

 7. PIAČEK Jozef
INFORMÁCIA O PRVEJ SLOVENSKEJ FILOZOFICKEJ ENCYKLOPÉDII
 

ZASADNUTIE V SEKCIÁCH V MF Fa UK - začiatok 14,30

SOCIÁLNA A POLITICKÁ FILOZOFIA
 - predseda NOVOSÁD František
 

 1. BRIŠKA František
PERIPETIE HUMANIZMU

 2. BURAJ Ivan
SEBAOVLÁDANIE - AKO SOCIÁLNY A POLITICKÝ PROBLÉM

 3. GRACH Marian
NIHILIZMUS A "POSTMODERNÝ" DNEŠOK (ZOČI-VOČI NIHILIZMU AKO FORME

 4. KORENÁ Kristína
POLITICKÁ FILOZOFIA PODĽA CLAUDA LEFORTA

 5. KUDLIČKA Jozef
ŠPECIFIKA VZŤAHU JEDNOTLIVEC A SPOLOČNOSŤ V PODMIENKACH VOJENSKÉHO MECHANIZMU

 6. NEMČEKOVÁ Mária
KU PROBLÉMU ĽUDSKEJ DOSTOJNOSTI PACIENTA

 7. NOVOSÁD František
KONŠTITÚCIA SOCIÁLNA - K DIALEKTIKE RABA A PÁNA V HEGELOVEJ FENOMENOLÓGII DUCHA

 8. PALENČÁR Marián
POZNÁMKY K PROBLÉMU UTRPENIA

 9. PAUER Jozef
SLOBODA, VOĽBA, SPRAVODLIVOSŤ

 10. PODUŠELOVÁ Mária
INDIVÍDUUM OHROZENÉ SPOLOČNOSŤOU

 11. SEILER Vladimír
INTERPRETÁCIA SOCIÁLNEHO PROCESU PARADIGMOU HRY

 12. VALENT Tomáš
SOCIOLOGIZÁCIA IDEY POKROKU - PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

 13. VEVERKA Lukáč Ján
SÚČASNOSŤ A MRAVNÉ IMPERATÍVY

 

 DEJINY FILOZOFICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU
 - predseda KOLLÁR Karol
 

 1. MÜNZ Teodor
POZNATKY ZO ŠTYRIDSAŤROČNEJ PRÁCE NA DEJINÁCH SLOVENSKEJ FILOZOFIE

 2. MÉSZÁROS Ondrej
DEJINY FILOZOFIE ČI DEJINY IDEÍ

 3. KOPSOVÁ Raisa
TEMPORÁLNY HORIZONT ĽUDSKEJ IDENTITY (NA MARGO NÁŠHO FILOZOFICKÉHO DISENTU)

 4. ONDREJKOVÁ Anna
ETICKÉ PROBLÉMY V DEJINÁCH SLOVENSKEJ FILOZOFIE

 5. JABLONICKÝ Viliam
(NOVÉ) INTERPRETÁCIE ZMYSLU SLOVENSKÝCH DEJÍN

 6. KOLLÁR Karol
FILOZOFIA V GRANTOVÝCH PROJEKTOCH FÚ SAV

 7. BODNÁR Ján
KONCEPCIA "HOLÉHO BYTIA" V DIELE IGORA HRUŠOVSKÉHO

 8. LETZ Ján
FRANTIŠEK SKYČÁK ML. - FILOZOF NOVEJ SLOVENSKEJ NÁROČNOSTI

 9. GLUCHMAN Vasil
EVANJELICKÁ SOCIÁLNA ETIKA V DEJINÁCH SLOVENSKEJ FILOZOFIE

 10. SOŠKOVÁ Jana
KANTOVSKÁ ESTETIKA NA KOLÉGIU V PREŠOVE

 11. DUPKALA Rudolf
SPORY O NOVOVEKÝ MODEL RACIONALITY V DEJINÁCH SLOVENSKEJ FILOZOFIE

 12. POLAKOVIČ Štefan
HĽADANIE ZAJTRAJŠKA

 13. POLONSKÝ Ľubomír
STAROSLOVENSKÁ FILOZOFIA

 14. PICHLER Tibor
KOLLÁROVA PERCEPCIA ETNICKEJ ODLIŠNOSTI VLÁDCU A OVLÁDANÝCH

 15. BALÁŽOVÁ Jana
FENOMÉN NÁRODA VO FILOZOFII Š. POLAKOVIČA

 16. ŠIŠMIŠOVÁ Paulina
INŠPIRÁCIE A POLEMIKY O EXISTENCII ČI NEEXISTENCII NÁRODNEJ FILOZOFIE (NA PRÍKLADE ŠPANIELSKA)

 

FEMINISTICKÁ FILOZOFIA A FILOZOFICKÉ PROBLÉMY INTERPRETÁCIE
 - predseda MARCELLI Miroslav
 

 1. ČARNOGURSKÁ Marina
"PARTNERSKÝ" ALEBO "DOMINANČNÝ" MODEL TEÓRIE BYTIA AKO VÝSTIŽNEJŠÍ INTERPRETAČNÝ ODRAZ ONTOLOGICKEJ REALITY

 2. DOLNÍK Viliam
NIEKTORÉ PROBLÉMY VYUČOVANIA FILOZOFIE NA GYMNÁZIÁCH

 3. DOSTÁLOVÁ Katarína
PRÍPRAVA NA LEKÁRSKE POVOLANIE Z FEMINISTICKÉHO POHĹADU

 4. FARKAŠOVÁ Etela
TEÓRIA STANOVÍSK: PROBLÉMY FEMINISTICKEJ EPISTEMOLÓGIE

 5. HÁBOVČÍK Ondrej
JAZYK A FILOZOFIA

 6. HÁBOVČÍKOVÁ Bohuslava
FILOZOFICKÉ OTÁZKY INTERPRETÁCIE RÓMSKEJ LITERATÚRY A LITERATÚRY S RÓMSKOU TEMATIKOU

 7. MIČANINOVÁ Mária
POSTAVENIE ROZUMU V ŽIDOVSKEJ STREDOVEKEJ FILOZOFII

 8. MICHALOVIČ Peter
DEKOMPOZÍCIA SUBJEKTU, DECENTRALIZÁCIA ŠTRUKTÚRY A DESTABILIZÁCIA ZMYSLU

 9. RYBÁR Ján
AKO ČÍTAŤ PIAGETA?

10. SIDOR Milan
K OTÁZKE VÝCHODÍSK AUTENTIČNOSTI FILOZOFICKEHO MYSLENIA

 11. SKALSKÝ Vladimír
FILOZOFICKO-FYZIKÁLNE PROBLÉMY KOZMOLÓGIE

 12. SZAPUOVÁ Mariana
O MOŽNOM SPOJENECTVE MEDZI NATURALIZOVANOU A FEMINISTICKOU EPISTEMOLÓGIOU

 13. VELICKÝ Peter
ČO JE TO FILOZOFIA?

14. ZÁGORŠEKOVÁ Marta
INTERPRETÁCIA "BEZPROSTREDNÉHO PREDMETU" U U. ECA

 

 Sobota 11. novembra 1995 Zasadnutie v sekciách v MF fa UK
 
 EKOFILOZOFICKÁ ETIKA A EKOFILOZOFIA
 - predseda SMOLKOVÁ Eva
 

 1. KÁNSKÝ Jiří
ETIKA FILOZOFIE

 2. REMIŠOVÁ Anna
K OTÁZKE EKONOMICKEJ A ETICKEJ RACIONALITY

 3. BOHUNICKÁ Lenka
NIEKOĽKO POZNÁMOK K PROBLÉMU RACIONALITY V ETIKE

 4. SISÁKOVÁ Olga
ANTROPOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA SÚČASNÝCH ETICKÝCH TEÓRIÍ

 5. GLUCHMAN Vasil
MORÁLNE UVAŽOVANIE V NEUTILITARISTICKOM KONZEKVENCIONALIZME

 6. ŠPIRKO Dušan
OBZRIME SA NA KLASIKU (POZNÁMKY K VÝCHODISKÁM ENVIRONMENTÁLNEJ ETIKY

 7. ONDREJKOVÁ Anna
ETICKÉ MYSLENIE NA SLOVENSKU A V POĽSKU (POROVNANIE)

8. KRCHNÁK Peter
O ĽUDSKEJ EXISTENCII

 9. FOBELOVÁ Daniela
EKO-ESTETICKÝ PRÍSTUP K SVETU V ALTERNATÍVACH RIEŠENIA SÚČASNEJ EKOLOGICKEJ KRÍZY

 10. SMOLKOVÁ Eva
K PROBLÉMOM ENVIRONMENTÁLNEJ AXIOLÓGIE

 11. HRADSKÝ Róbert
METODOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PODNIKANIE

 12. LETAŠI Ján
K FILOZOFICKO-METODOLOGICKÝM OTÁZKAM VZŤAHU -BIO A -TECHNO SFÉRY

 13. ANDROVIČOVÁ Zlata
INTERPRETÁCIE KULTÚRY V EKOFILOZOFICKOM MYSLENÍ

 

 FILOZOFIA A HISTÓRIA VEDY
 - predseda CMOREJ Pavel
 

 1. COUFAL Jozef
PRICÍP ZOTRVAČNOSTI A FILOZOFIA

 2. GÁLIK Dušan
EPISTEMOLÓGIA AKO VEDA

 3. ŠVIHRAN Július
HISTORICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ FYZIKALIZMU

 4. MIHINA František
FILOZOFIA VEDY CH. S. PEIRCEA

 5. HILL James
TRANSCENDENT REALISM AND SCEPTICISM

 6. GÁL Egon
ČO JE NOVÉ VO FILOZOFII MYSLE

 7. KVASZ Ladislav
KLASIFIKÁCIA VEDECKÝCH REVOLÚCIÍ

 8. KOCIÁNOVÁ Silvia
"PREDSTAVME SI, ŽE..."

9. KAMHAL Dezider
ROZUMNÁ REČ

 10. ŠIMANOVSKÁ Tatjana
NIEKTORÉ OTÁZKY METODOLÓGIE PROJEKTOVANIA

 11. SEDOVÁ Tatiana
MOŽNOSTI A LIMITY FILOZOFIE

 12. DUBNIČKA Ján
VEDA A MYSTIKA

 13. VICENÍK Jozef
INŠTITUCIONALKIZÁCIA LOGIKY NA SLOVENSKU PO ROKU 1945

 

 FENOMENOLÓGIA, NÁBOŽENSKÁ FILOZOFIA A FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA
 - predseda LETZ Ján
 

 1. LEŠKO Vladimír
PATOČKOVA FILOZOFIA DEJÍN FILOZOFIE

 2. SIVÁK Jozef
K FENOMENOLOGICKÝM VÝSKUMOM NA SLOVENSKU. MINULOSŤ A PERSPEKTÍVY

 3. ONDREJOVIČ Dušan
NOVÉ IMPULZY NÁBOŽENSKEJ FILOZOFIE PRE SLOVENSKÚ FILOZOFIU

 4. SKLENKA Imrich
"BOH FILOZOFOV" ČI "BOH BIBLIE"?

 5. KOKOŠKOVÁ Emília
UNIVERZÁLNY BOH

 6. SEILEROVÁ Božena
FORMY INTEGRÁCIE VÝPOVEDÍ O ČLOVEKU

 7. ŠLOSIAR Ján
FENOMÉN ÚZKOSTI V SEBAPOZNANÍ ČLOVEKA

 8. PLAŠIENKOVÁ Zlatica
ĽUDSKÁ EXISTENCIA Z HĽADISKA AKTIVÍT A DIVINIZÁCIE PASIVÍT PODĽA TEILHARDA DE CHARDIN

 9. LONSKÝ Aladár
PERSONALIZMUS FILOZOFUJÚCEHO TEOLÓGA Z. TRTÍKA

 10. LETZ Ján
PNEUMATICKO-ONTOLOGICKÝ ZÁKLAD PERSONÁLNOSTI ČLOVEKA

 11. ŠPINER Dušan
FENOMÉN MYSTIKY V POSTMODERNOM MYSLENÍ

PLENÁRNE ZASADNUTIE - v KONGRESOVEJ SÁLE ŠD DRUŽBA

začiatok o 14,30

* prednáška W. Welscha zo SRN na tému "Komparácie rôznych druhov svetov"

Koniec

 


1. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES

ZAČIATOK NOVEJ TRADÍCIE

Počas dvoch jesenných dní minulého roku slávila slovenská filozofická komunita svoj sviatok - 10. a 11. novembra 1995 sa v Bratislave konal Slovenský filozofický kongres pod názvom Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku. Podujatie zorganizovalo Slovenské filozofické združenie v spolupráci s Filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Katedrou filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Katedry humanistiky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského, s finančnou podporou Open Society Fund.

Široko koncipovaný záber programu mal za cieľ zhromaždiť čo najviac našich filozofov bez ohľadu na ich profesionálnu špecializáciu. Zámerom poriadateľov bolo zmapovať súčasný stav filozofie na Slovensku - vytypovať základné problémové okruhy; smery ktorými sa v súčasnosti filozofické uvažovanie uberá; zoznámiť sa s profesionálnou orientáciou jednotlivcov i celých filozofických pracovísk. Toto podujatie malo byť jedinečnou príležitosťou pre vzájomné priateľské i spoločenské stretnutia filozofov a priaznivcov filozofovania nielen zo Slovenska, ale i kolegov zo susedných krajín.

Organizačný výbor stál pred neľahkou úlohou zo všetkých tém a návrhov na problémové okruhy, ktoré prišli od záujemcov, vytvoriť optimálny počet pracovných sekcií, v ktorých by bolo možné zmysluplne diskutovať. Napokon sa vyprofilovalo šesť základných problémových okruhov - pracovných sekcií, do ktorých boli všetky príspevky rozdelené: Sociálna a politická filozofia s predsedom F. Novosádom, Dejiny filozofického myslenia na Slovensku s predsedom K. Kollárom, Feministická filozofia a filozofické problémy interpretácie s predsedom M. Marcellim, Ekofilozofická etika a ekofilozofia s predsedníčkou E. Smolkovou, Filozofia a história vedy s predsedom P. Cmorejom a Fenomenológia, náboženská filozofia a filozofická antropológia s predsedom J. Letzom.

Prvý Slovenský filozofický kongres na jeho plenárnom zasadnutí otvoril predseda SFZ T. Pichler. V rámci plenárneho zasadnutia vystúpili so svojimi príspevkami doyen slovenskej filozofie J. Cíger, hosť z Poľska B. Skarga, P. Cmorej a M. Marcelli. Účastníkov kongresu pozdravil i predstaviteľ českej filozofickej obce a zároveň vedúci skupiny kolegov z ČR, riaditeľ FiÚ AV ČR M. Mráz.

Program popoludnia prvého dňa a dopoludnia druhého dňa tvorila práca v sekciách, ktorej ťažiskom boli diskusie k predneseným príspevkom. Práve tu bol vytvorený priestor na artikulovanie tém, výmenu názorov na riešenie problémov, hľadanie nových smerovaní výskumu v danej oblasti.

Odprednášané príspevky budú opublikované v zborníku, ktorý výjde v prvom polroku tohto roku.

V rámci programu kongresu vystúpil J. Piaček s informáciou o prvej slovenskej filozofickej encyklopédii, dostupnej na PC disketách.

Predseda SFZ T. Pichler sa s účastníkmi kongresu rozlúčil záverečnou rekapituláciou, v ktorej zhodnotil jeho prínos pre ďalší rozvoj slovenskej filozofickej komunity tak v profesionálnej ako i spoločenskej rovine. Napokon prenechal slovo W. Welschovi, ktorého hosťovanie sa uskutočnilo vďaka súčinnosti organizačného výboru kongresu s Európskym kultúrnym klubom. Jeho prednáška na tému komparácie rôznych druhov svetov tvorila dôstojnú bodku za prvým Slovenským filozofickým kongresom.

Na základe ohlasov na uskutočnené vrcholné profesijné podujatie možno konštatovať, že Slovenský filozofický kongres nepochybne splnil svoj účel - dať dôstojný rámec stretnutiu slovenskej filozofickej komunity, poskytnúť možnosť spoznať bližšie prácu kolegov na iných filozofických pracoviskách, nadviazať užitočné kontakty. Zároveň je i prísľubom pre budúcnosť, pre ktorú sa novembrový kongres stal základom novej tradície.

Jana Balážová


PRVÝ SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES

V dňoch 10. a 11. novembra 1995 sa pod názvom Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku konal v Bratislave prvý Slovenský filozofický kongres. Toto vrcholné profesijné podujatie zorganizovalo Slovenské filozofické združenie v spolupráci s Filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Katedrou filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Katedry humanistiky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského, s finančnou podporou Open Society Fund.

Nosnou ideou kongresu, artikulovanou aj v jeho názve, bolo zmapovať súčasný stav filozofie na Slovensku - vytypovať základné problémové okruhy; smery ktorými sa v súčasnosti filozofické uvažovanie uberá; zoznámiť sa s profesionálnou orientáciou jednotlivcov i celých filozofických pracovísk.

Široko koncipovaný záber podujatia postavil organizačný výbor pred neľahkú úlohu zo všetkých rôznorodých tém a návrhov na problémové okruhy, ktoré prišli od záujemcov, vytvoriť optimálny počet funkčných pracovných sekcií, združujúcich príbuzné témy tak, aby sa k jednotlivým príspevkom mohla rozvinúť plodná diskusia. Napokon sa vyprofilovalo šesť základných problémových okruhov - pracovných sekcií, do ktorých boli všetky príspevky rozdelené: Sociálna a politická filozofia s predsedom F. Novosádom, Dejiny filozofického myslenia na Slovensku s predsedom K. Kollárom, Feministická filozofia a filozofické problémy interpretácie s predsedom M. Marcellim, Ekofilozofická etika a ekofilozofia s predsedníčkou E. Smolkovou, Filozofia a história vedy s predsedom P. Cmorejom a Fenomenológia, náboženská filozofia a filozofická antropológia s predsedom J. Letzom.

Slovenský filozofický kongres na jeho plenárnom zasadnutí otvoril a jeho účastníkov privítal predseda SFZ, riaditeľ FiÚ SAV, T. Pichler. Účastníkov kongresu pozdravil i predstaviteľ českej filozofickej obce a zároveň vedúci skupiny kolegov z ČR, riaditeľ FiÚ AV ČR, M. Mráz. V rámci programu plenárneho zasadnutia vystúpili so svojimi príspevkami doyen slovenskej filozofie J. Cíger, hosť z Poľska B. Skarga, P. Cmorej a M. Marcelli, filozofi reprezentujúci rôzne témy ponímané z rôznych východiskových pozícií. Takto už plenárny program naznačil bohatosť a rôznorodosť filozofovania na Slovensku, ktorá sa neskôr plne prejavila na zasadnutiach jednotlivých sekcií.

Program popoludnia prvého dňa a dopoludnia druhého dňa tvorila práca v sekciách, ktorej ťažiskom boli prezentácie vlastných ideí a diskusie k predneseným príspevkom. Práve tu bol vytvorený priestor na artikulovanie tém, výmenu názorov na spôsoby riešenia problémov, pre hľadanie nových smerovaní výskumu v danej problémovej oblasti.

Odprednášané filozoficky relevantné príspevky budú opublikované v zborníku, ktorého výjdenie je naplánované na prvý polrok roku 1996.

V rámci programu kongresu vystúpil J. Piaček s informáciou o prvej slovenskej filozofickej encyklopédii, ktorá je pozoruhodná svojím moderným spracovaním na PC disketách. Všetkým záujemcom potom toto nové komplexné filozofické dielo na dostupnom PC demonštroval.

Predseda SFZ T. Pichler sa s účastníkmi kongresu rozlúčil záverečnou, rekapitulačnou rečou, v ktorej zhodnotil jeho prínos pre ďalší rozvoj slovenskej filozofickej komunity tak v profesionálnej ako i spoločenskej rovine. Dôstojnou bodkou za dvojdňovým rokovaním slovenských filozofov bola prednáška W. Welscha zo SRN na tému komparácie rôznych druhov svetov, ktorá sa uskutočnila vďaka spolupráci organizačného výboru kongresu s Európskym kultúrnym klubom.

Na základe ohlasov na uskutočnené vrcholné profesijné podujatie možno konštatovať, že Slovenský filozofický kongres nepochybne splnil svoj účel - prezentácia práce členov filozofickej komunity poukázala na hlavné problémové okruhy, ktoré tvoria ťažisko výskumu slovenských filozofov a naznačila spôsoby zmocňovania sa tém. Na SFK sa otvorili, či znovuoživili mnohé diskusie, nepochybne podnetné pre ďalší rozvoj filozofického uvažovania. Kongres bol tiež jedinečnou príležitosťou pre vzájomné spoločenské stretnutia filozofov a priaznivcov filozofovania nielen zo Slovenska, ale i kolegov zo susedných krajín, ktoré efektívne napomáhajú integrácii tohto profesijného spoločenstva. Potešujúce rezultáty sú zároveň prísľubom pre budúcnosť, pre ktorú sa novembrový kongres stal základom novej tradície.

Jana Balážová

Napísané pre Spravodaj SAV


Späť na stránku SFZ

 Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník