Logo Trnavskej univerzity
Katedra filozofie
Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
Hornopotočna 23
918 43 Trnava
tel.: 0805 / 511 676 kl. 385


Interní pracovníci :

Vedúci katedry

Tajomník katedry

Asistenti

Profil katedry

Katedra filozofie vytvára celým svojím obsahovým zameraním, t. j. vedeckou profiláciou vedeckovýskumnej činnosti i zameraním výučby, významnú alternatívu v obsahovom zameraní druhých katedier filozofie na Slovensku. Vychádza pritom predovšetkým zo zamerania Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline (Poľsko) a z Katolíckeho inštitútu v Paríži (Francúzsko). Obidve tieto inštitúcie majú dlhoročné skúsenosti a citlivo reagujú na najnovšie trendy, najmä v oblasti kresťansky orientovanej filozofie vo svete.

Základnou ideovou orientáciou katedry je kresťanská ekumenická orientácia. Ekuména sa tu však chápe oveľa širšie, teda nielen v rámci kresťanstva, ale aj v rámci iných náboženských prúdov. Kresťanskú orientáciu katedry nechápe tak, že by vo svojej pedagogickej a vedeckej práci nemala prezentovať aj iné dôležité idey pôsobiace v sekularizovanom svete, ale tak, že najvyšším horizontom, z ktorého sa tieto idey skúmajú, posudzujú a hodnotia je horizont kresťanského myslenia. Hlavnou metódou určujúcou vedeckú a pedagogickú prácu katedry je dialóg, a to najmä opravdivý filozofický dialóg, vyznačujúci sa zásadnou otvorenosťou v hľadaní pravdy.

Vo svojej činnosti katedra participuje na všetkých troch vedných disciplínach vedného odboru, a to na systematickej filozofii, dejinách filozofie a na etike. V týchto troch smeroch sa na katedre rozvíja i magisterské a doktorandské štúdium.

Činnosť katedry je dominantne profilovaná existenciálnym, personalistickým a etickým myslením, spytujúcim sa na základné otázky bytia, života, postavenia človeka vo svete a zmyslu jeho života. Týmto svojím zameraním vypĺňa citeľnú medzeru vo filozofickom myslení na Slovensku.

Pri rozhodovaní o základnej orientácii filozofie na katedre i na celej fakulte pomohli výsledky analýz postavenia kresťanskej filozofie v súčasnosti, najmä prof. H. M. Shmidingera z Rakúska, prof. Z. Zdybickej z Poľska, prof. Henriciho z Talianska, prof. R. Speamanna z Nemecka a profesorov P. Flossa a K. Vránu z Česka. Na základe týchto a ďalších analýz sa v súčasnej kresťanskej filozofii uplatňujú nasledujúce rozhodujúce trendy:

Na základe týchto trendov sa orientuje vedeckovýskumná činnosť katedry. V rokoch 1997 - 1998 sa na katedre rieši inštitucionálny výskumný projekt "Vybrané problémy filozofického personalizmu - I.", do riešenia ktorého sú zameraní všetci pracovníci katedry. Začiatkom roku 1999 sa katedra po náležitom personálnom dobudovaní a dosiahnutí potrebnej úrovne poznania bude uchádzať o grantový výskumný projekt. Od roku 1997 katedra vydáva monotematické zborníky pôvodných štúdií jej interných a externých pracovníkov (zatiaľ ako ročenku) Acta Philosophica Tyrnaviensia. Doteraz vyšlo prvé číslo tejto ročenky pod názvom Kresťanské chápanie osoby.

V pedagogickej činnosti katedra v akad. roku 1998/1999 všetky základné učebné predmety zabezpečuje svojimi internými učiteľmi. Predmety sú usporiadané v logickom časovom slede počas päťročného magisterského jednoodborového štúdia v troch blokoch.

V dejinno-filozofickom bloku sa vyučuje nielen ucelená sústava predmetov z dejín filozofie, ale sa vychádza z dejín náboženstva a z dejín vedy ako z osobitných predmetov. Popri prednáškach sa v tomto bloku venuje osobitná pozornosť rozborom pôvodných textov filozofov a dialógov s nimi.

V systematicko-filozofickom bloku sa zabezpečuje výučba všetkých významných disciplín filozofie, pričom k predmetu Filozofia Transcendencie sa pristupuje až v 4. ročníku po absolvovaní všetkých základných filozofických disciplín a Úvodu do religionistiky. Osobitná pozornosť sa v rámci tohto bloku venuje tvorbe semestrálnych prác k vybraným problémom úzko nadväzujúcim na prednášky, ktorých kvalitné vypracovanie je jednou z podmienok pre udelenie zápočtu.

A konečne v etickom bloku sa postupne preberajú všetky základné učebné predmety od Úvodu do filozofie až po Špeciálnu etiku. Osobitná pozornosť sa venuje predmetom Filozofická etika a Filozofická axiológia.

Katedra intenzívne rozvíja denné a externé doktorandské štúdium už od roku 1995 (vtedy postgraduálne štúdium). Je akreditovaná pre vedný odbor "Systematická filozofia". Toho času má 6 doktorandov interných a 6 externých. Témy dizertačných prác sú orientované v rámci obsahového zamerania katedry. (Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete v štúdijnom programe.)


Iné katedry "príbuznej" filozofickej orientácie v SR

WWW stránka Slovenského filozofického združenia


English version

Poznámky a pripomienky k W3 stránke : filokrak@klemens.savba.sk
© Copyright 1998, Katedra filozofie FH TU
Stránku vyrobil - P. Krákorník

Symbol trvalej rekonštrukcie