SPRÁVA SLOVENSKÉHO FILOZOFICKÉHO ZDRUŽENIA ZA ROK 1993

V roku 1993 pracovali na pôde SFZ Kluby a Odbočky SFZ, ktorých činnosť je relatívne nezávislá od rozhodnutí Výboru SFZ. Klubom je poskytovaná pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí, Odbočky pracujú samostatne, SFZ pomáha pri propagácii ich činnosti formou oznámení a správ vo Filozofickom časopise.

Výbor SFZ je presvedčený, že organizovanie činnosti SFZ v Kluboch a Odbočkách má väčšie perspektívy ako hromadné všeobecné prednášky, ktoré síce zostávajú v náplni činnosti SFZ, ale i tie sú do budúcnosti plánované v tematických blokoch.

V roku 1993 sa na pôde SFZ v Bratislave uskutočnilo 22 prednášok, ktoré odprednášali 17 odborníci z domova (6; 4) a zo zahraničia (16; 13). Zahraničné kontakty SFZ sú budované predovšetkým na báze osobných vzťahov jednotlivých pracovníkov, ako i na báze užitočných vzťahov SFZ, resp. FÚ SAV so sesterskými inštitúciami, predovštkým v Rakúsku a Nemecku. Britskí hostia k nám prichádzali prostredníctvom Vzdelávacej nadácie Jana Husa.

V roku 1993 z domácich filozofov sa prezentovali: Novosad, Nandrásky, Sivák, Semak; zo zahraničia prišli: Floss, Holzbachová, Materna, Hubík, Bondy (Česká republika), Cohen, Giddens, Minogue (Veľká Británia), Melches-Gebert, Hahn (Nemecko), Veljak (Slovinsko), Ciapalo (USA) a Benedikt (Rakúsko - cyklus prednášok s prechodom do roku 1994).

Výbor SFZ si osobitne cení prácu Východoslovenskej odbočky v Prešove a prácu Klubov, ktoré sa ukázali ako veľký prínos pre prácu na širokom interdisciplinárnom fóre (spolupráca s literárnymi vedcami, historikmi, ekológmi, atď).

Bratislava, 20.12.1993

PhDr. Jana Balážová,CSc.

predseda SFZ

Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník