SPRÁVA SLOVENSKÉHO FILOZOFICKÉHO ZDRUŽENIA ZA ROK 1994

V roku 1994 v rámci SFZ aktívne pracovali jeho pobočky v Prešove a Banskej Bystrici; v Bratislave, okrem štandardnej prednáškovej činnosti, predovšetkým tri kluby - Klub ekofilozofie, Klub priateľov F.M. Dostojevského a Klub feministickej filozofie. Plne sa potvrdil predpoklad V SFZ, že ďalšia činnosť združenia sa bude rozvíjať na báze spoločného odborného záujmu; všetky tri kluby potvrdili svoju životaschopnosť, rovnako i regionálne pobočky, ktoré v ostatnom čase vyvíjajú pozoruhodnú aktivitu, tak v konaní prednášok, usporadúvaní konferencií s medzinárodnou účasťou, ako i v edičnej činnosti.

Súhrnne sa v roku 1994 v rámci SFZ uskutočnili 3 konferencie s medzinárodnou účasťou (1 - Klub ekofilozofie v Bratislave, 2 - pobočka v Prešove) s priemernou účasťou 40 osôb; 4 odborné semináre; 22 prednášok. Na týchto podujatiach vystúpilo 10 zahraničných lektorov, prichádzajúcich z Čiech, Nemecka, Rakúska, SNŠ a Španielska. Účasť na jednotlivých podujatiach bola rôzna, aj v závislosti od miesta konania; v globále sa pohybovala okolo 20-30 účastníkov. Okrem verejných podujatí sa rozvíja aj živá vnútroklubová činnosť.

S pozoruhodnou iniciatívou vyšla regionálna pobočka v Banskej Bystrici, ktorá iniciuje vydávanie buď jednotlivých filozofických prác alebo zborníkov z nimi organizovaných podujatí.

Klub feministickej filozofie sa prezentoval zaujímavou publikáciou Štyri pohľady na feministickú filozofiu, Klub ekofilozofie vydáva zborník príspevkov, odprednášaných na konferencii, uskutočnenej na jeseň uplynulého roka.

Výbor SFZ oceňuje nezištnú aktivitu všetkých organizátorov vedeckého života. Osobitne si cení prácu regionálnych pobočiek, ktoré dokázali oživiť záujem o filozofiu nielen u profesijných kolegov, ale i u kolegov z iných vedných odborov, čo napomáha vzájomnej komunikácii a poznaniu. Taktiež práca klubov napomáha rozvíjaniu interdisciplinárneho prístupu k problematike. Nie zanedbateľné sú úzke odborné kontakty s historikmi, ekológmi, literárnymi vedcami, jazykovedcami, v diskusii s ktorými sa objavujú aj pre filozofov nové možnosti riešenia problémov.

V budúcom období bude V SFZ i naďalej podporovať činnosť jednotlivých zložiek združenia. Nosnými aktivitami pre SFZ na rok 1995, okrem prednáškovej činnosti, bude organizácia prekladateľského kolokvia a prvého slovenského kongresu filozofov, ktorý je plánovaný na jeseň roku 1995.

Bratislava, 1.2.1995

PhDr. Jana Balážová,CSc.

tajomníčka SFZ

Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník