SPRÁVA O ČINNOSTI SFZ ZA ROK 1995

SFZ je profesijné združenie slovenských filozofov. Má približne 200 riadnych členov a je členom FISP (Medzinárodná federácia filozofických spoločností) so sídlom vo švajčiarskom Fribourgu.

SFZ má tri sekcie:

  1. Klub ekofilozofie
  2. Klub feministickej filozofie
  3. Klub Dostojevského (prerušil činnosť v priebehu roka v dôsledku úmrtia svojho vedúceho)
Tri pobočky:

Všetky súčasti SFZ pracujú podľa vlastného programu s administratívnou pomocou výboru SFZ. V roku 1995 sa činnosť SFZ sústreďovala v sekciách a pobočkách; centrálne sa uskutočnili 2 prednášky zahraničných hostí s následnou diskusiou.

Výbor SFZ sa sústredil na prípravu prvého Slovenského filozofického kongresu pod názvom Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku, ktorý sa konal 10. a 11. novembra 1995 v Bratislave. Podujatie zorganizoval v súčinnosti s FÚ SAV, Katedrou filozofie FF UK, Katedrou humanistiky MFF UK a Európskym kultúrnym klubom. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia všetkých filozofických pracovísk na Slovensku, ale i študenti a laickí záujemcovia. K jeho profesionálnej ale i spoločenskej úrovni prispeli aj hostia zo zahraničia - z Poľska, zo SRN a tiež početná delegácia kolegov z ČR. Výbor SFZ pripravuje zborník príspevkov odznetých na podujatí, ktorý výjde v prvej polovici roku 1996 ako suplement časopisu FILOZOFIA.

Bratislava, 28. 2. 1996

PhDr. Jana Balážová, CSc.

tajomníčka SFZ

Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník