SPRÁVA O ČINNOSTI SFZ ZA ROK 1996

Poslaním SFZ je vytvárať podmienky pre rozvoj filozofie na Slovensku v kontexte národnej kultúry, podporovať výskumnú prácu, prednáškovú a publikačnú činnosť slovenských filozofov doma i v zahraničí, formovať komunitu slovenských filozofov a napomáhať ich vzájomnej tvorivej komunikácii a kooperácii. Poslaním SFZ je takisto starať sa o prezentáciu, šírenie a propagáciu výsledkov filozofickej tvorby na verejnosti, o príspevok filozofie k našej kultúrnej identite a k utváraniu otvorenej demokratickej spoločnosti, ako aj hľadať nové cesty a možnosti aplikácie filozofických poznatkov a prístupov v širšej spoločenskej praxi.

Tieto ciele sa snažilo SFZ napĺňať aj v roku 1996. Hlavnou udalosťou v jeho živote v r. 1996 bolo Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 26. 4. 1996 v Bratislave. VZ SFZ zhodnotilo činnosť za predošlé 2-ročné obdobie, pričom pozitívne hodnotilo najmä priebeh a výsledky I. Slovenského filozofického kongresu, ktorý sa konal 10.-11. novembra 1995 v Bratislave. Z kongresu bol publikovaný zborník príspevkov Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku (Bratislava, Infopress 1996, 229 strán). VZ podľa Stanov zvolilo nové orgány - výbor SFZ v zložení: Ján Dubnička, Marína Čarnogurská, Dušan Gálik, Kristína Korená, Peter Krchnák, Zuzana Palovičová, Jozef Sivák (vzdal sa členstva vo výbore), Dagmar Smreková, Mariana Szapuová a Emil Višňovský (predseda SFZ). Do funkcie revízorov boli zvolení Eva Smolková a Dušan Špirko.

Okrem toho sa činnosť SFZ v r. 1996 sústreďovala v sekciách a pobočkách, ktoré pracovali podľa vlastného programu s administratívnou pomocou výboru SFZ. V súčasnosti k SFZ patria sekcie: Ekofilozofia (vedie Eva Smolková), Feministická filozofia (vedie Etela Farkašová), Filozofia vedy (vedie Pavel Cmorej), Fenomenológia (vedie Jozef Sivák) a novozaložená Filozofia mysle (vedie Egon Gál); a pobočky: Prešov (vedie Vladimír Leško) a Banská Bystrica (vedie Ján Šlosiar).

Hlavným podujatím, ktoré sa v r. 1996 uskutočnilo aj pod hlavičkou SFZ bola medzinárodná transdisciplinárna konferencia DISKURZ - INTELEKTUÁLI - SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. - 11. 7. 1996 v Bratislave. Na konferencii prednieslo svoje príspevky takmer 50 účastníkov, z toho vyše polovica zo zahraničia (USA, Veľká Británia, Austrália, India, Malajzia, Poľsko, Česká republika). Prominentným hosťom konferencie bol jeden z najvýznamnejších súčasných svetových filozofov, Prof. Richard Rorty z USA. Materiály konferencie budú publikované v osobitnom zborníku, ktorý vydá vydavateľstvo VEDA V tom istom čase sa uskutočnila aj prednáška jedného z hostí spomínanej konferencie, prof. R. C. Solomona na tému "Podnika a etika" v Slovnaft, a. s.

Popri tejto prednáške sa centrálne na pôde SFZ uskutočnili ďalšie 4 prednášky zahraničných hostí s následnou diskusiou: prof. J. Betancourt (Španielsko) hovoril o filozofii v Latinskej Amerike, prof. P. Pagin (Švédsko) predniesol 2 prednášky o komunikácii a sémantike a prof. S. Fuchs (USA) prednášal o sociálnej štruktúre objektivity.

Novozvolený výbor SFZ sa popri bežnej operatíve vo svojej činnosti sústredil na vypracovanie stratégie a zamerania ďalšej činnosti SFZ na roky 1997-1998.

V súčasnosti má 220 riadnych členov. Je členom FISP (Medzinárodná federácia filozofických spoločností).

Bratislava, 18. 1. 1997

PhDr. Emil Višňovský, CSc.

predseda SFZ

Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník