SPRÁVA O ČINNOSTI SFZ ZA ROK 1997

V roku 1997 sa SFZ sústredilo na organizáciu nasledovných akcií:

1. Pod pracovným názvom "Kríza filozofie-filozofia krízy?" usporiadalo v dňoch v dňoch 12.-14. 9. 1997 v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity P. J. Šafárika na Zemplínskej Šírave 1. výročné stretnutie SFZ, čím sa založila nová tradícia takýchto výročných stretnutí. Správa o tomto vedeckom podujatí, na ktorom sa zúčastnilo 40 filozofov z celého Slovenska a takmer všetci predniesli svoje príspevky, bola uverejnená aj v časopise Filozofia, roč. 53, 1998, No 1, 54-55. Príspevky budú publikované v rovnomennom zborníku, ktorý je v súčasnosti v tlači. O akciu prejavili záujem aj miestne i celoslovenské médiá, ktoré o nej priniesli informácie (Slovenský Východ, Slovenský rozhlas). Podujatie ukázalo plnú opodstatnenosť tejto trans-inštitucionálnej formy pracovnej komunikácie slovenských filozofov a 2. výročné stretnutie sa bude konať 17.-19. 9. 1998 v Banskej Bystrici.

2. Pod názvom "Možnosti slovenskej filozofie" a vďaka grantovej podpore Vzdelávacej nadácie Jana Husa SFZ organizovalo v priebehu celého roka 1997 prednáškový cyklus, v ktorom poprední slovenskí filozofi predniesli 7 fundovaných prednášok, ktorých sa spolu zúčastnilo okolo 150 poslucháčov. Niektoré prednášky boli publikované aj v časopise Filozofia (napr. M. Čarnogurská, I. Buraj). Cyklus prispel k ďalšiemu vzdelávaniu našej filozofickej obce i verejnosti, ale aj k oživeniu filozofického diania v Bratislave. Na všetkých prednáškach bola živá diskusia a členovia SFZ prijali túto aktivitu veľmi pozitívne.

Okrem toho sa činnosť SFZ v r. 1997 sústreďovala v sekciách a pobočkách, ktoré pracovali podľa vlastného programu s administratívnou pomocou výboru SFZ. V súčasnosti k SFZ patria sekcie: Ekofilozofia (vedie Eva Smolková), Feministická filozofia (vedie Etela Farkašová), Filozofia vedy (vedie Pavel Cmorej), Fenomenológia (vedie Jozef Sivák) a Filozofia mysle (vedie Egon Gál); a pobočky: Prešov (vedie Vladimír Leško) a Banská Bystrica (vedie Ján Šlosiar).

PhDr. Emil Višňovský, CSc.

predseda SFZ

Bratislava, 23. 3. 1998

Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník