Logo SFZ  

S T A N O V Y

Slovenského filozofického združenia

§ 1

Postavenie, sídlo a pôsobnosť združenia

1. Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SFZ) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofie, príbuzných vedných disciplín a ďalších aktívnych záujemcov o filozofiu bez ohľadu na ich svetonázorovú, politickú, generačnú či národnú príslušnosť.

2. Sídlom SFZ je Bratislava.

3. SFZ pôsobí na území Slovenskej republiky.

4. SFZ vstupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám filozofov v Slovenskej republike a v zahraničí.

§ 2

Poslanie a hlavné úlohy združenia

Poslaním združenia je najmä:

1. Presadzovať slobodu prejavu a tvorby; utvárať predpoklady na optimálny rozvoj filozofie na Slovensku.

2. Rozširovať poznatky z oblasti filozofickej tvorby a získavať vedeckých pracovníkov pre aktívnu spoluprácu na rozvoji filozofie na Slovensku.

3. Poskytovať pomoc všetkým školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania filozofie a príbuzných vedných disciplín. Zasadzovať sa najmä o rozvoj vúučby filozofie na stredných školách.

4. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov, i všestrannému rozvíjaniu talentov.

5. Propagovať výsledky filozofickej tvorby na Slovensku aj v zahraničí.

6. Poskytovať pomoc svojim členom pri vedeckej a odbornej práci.

7. Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.

8. Spolupracovať s inými vedeckými a kultúrnymi zoskupeniami v Slovenskej republike a v zahraničí a v prípade potreby s nimi koordinovať svoju činnosť.

9. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť tak, aby sa umožnila najširšia názorová pluralita.

10. Spolupracovať s Filozofickým ústavom SAV pri vydávaní časopisu FILOZOFIA a ORGANON F.

11. Zabezpečovať stavovskú ochranu záujmov vedného odboru a brániť profesionálne záujmy a práva členov SFZ.

§ 3

Členstvo

1. SFZ má riadnych, mimoriadnych a čestných členov.

2. Riadnym členom SFZ sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník v oblasti filozofie, učiteľ filozofie všetkých typov škôl a vedecký či odborný pracovník v príbuzných vedných disciplínach alebo iná osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá má aktívny záujem o filozofiu.

3. Mimoriadnym členom SFZ sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa niektoré predpoklady riadneho člena, svojou činnosťou sa však zúčastňuje na plnení úloh SFZ. V takýchto odôvodnených prípadoch môže Výbor SFZ upustiť od podmienky ukončeného vysokoškolského vzdelania.

4. Čestným členom SFZ sa môže stať významný domáci alebo zahraničný pracovník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj filozofie alebo o rozvoj činnosti SFZ. Čestné členstvo schvaľuje Výbor SFZ a potvrdzuje ho Valné zhromaždenie.

5. Členov schvaľuje a prijíma Výbor SFZ, o čom podáva správu Valnému zhromaždeniu, ktoré ju berie na vedomie. Valné zhromaždenie však môže postup i rozhodnutie Výboru v otázke členstva revokovať.

6. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schálenia prihlášky Výborom SFZ. Podmienkou je zaplatenie členského príspevku. Výšku členského určuje Valné zhromaždenie SFZ.

7. Dokladom o členstve v SFZ je členský preukaz.

§ 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen SFZ má práva:

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov SFZ;

b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na stretnutiach SFZ;

c) byť informovaný o činnosti SFZ a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí;

d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré SFZ vydáva alebo inak zabezpečí;

e) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má SFZ k dispozícii pre svoju činnosť.

2. Člen SFZ má povinnosť:

a) zachovávať ustanovenia stanov, organizačného a rokovacieho poriadku SFZ;

b) brániť slobodu prejavu a tvorby;

c) aktívne sa podieľať na činnosti SFZ a hájiť jeho záujmy;

d) platiť členské príspevky.

§ 5

Zánik, pozastavenie a obnova členstva

1. Členstvo v SFZ zaniká úmrtím člena, vystúpením člena, vyškrtnutím, vylúčením alebo zrušením čestného členstva.

2. Svoje vystúpenie zo SFZ oznámi člen písomne Výboru SFZ.

3. Členstvo riadneho a mimoriadneho člena sa môže pozastaviť v prípade, ak aj napriek upozorneniu zo strany Výboru SFZ neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky. Po uhradení členských príspevkov spätne za dané obdobie sa členstvo automaticky obnovuje a považuje sa za kontinuálne.

4. Riadny alebo mimoriadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä ak jeho konanie je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami.

5. O vyškrtnutí, vylúčení alebo zrušení čestného členstva rozhoduje Výbor SFZ, o čom podáva správu Valnému zhromaždeniu, ktoré ju berie na vedomie. Valné zhromaždenie však môže postup i rozhodnutie Výboru SFZ v otázke členstva revokovať.

§ 6

Orgány SFZ

1. Vedúcimi orgánmi SFZ pre všetky odvetvia jej činnosti sú:

a) Valné zhromaždenie SFZ;

b) Výbor SFZ.

2. Kontrolným orgánom SFZ pre hospodársku činnosť je Revízna komisia SFZ.

§ 7

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SFZ. Riadne valné zhromaždenie zvoláva Výbor SFZ najmenej raz za dva roky. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva Výbor SFZ z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení písomnej žiadosti.

2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať, upravovať a meniť Stanovy SFZ;

b) určovať hlavné smery činnosti SFZ na ďalšie obdobie;

c) určovať výšku členských príspevkov.

Každý člen SFZ sa môže rozhodnúť pre jeden z nasledujúcich variantov platenia členských príspevkov, ktoré sú všetky rovnocenné a rovnako platné:

- riadny členský poplatok pre riadneho a mimoriadneho člena je vo výške 100.- Sk, pre študentov a zárobkovo nečinné osoby (vojaci v činnej službe, nezamestnaní a pod.) 50.- Sk za kalendárny rok, v ktorom sa stal a je členom SFZ;

d) s prihliadnutím na celkový počet členov a úlohy SFZ určovať počet členov Výboru SFZ a Revíznej komisie;

e) tajným hlasovaním voliť členov Výboru SFZ, členov Revíznej komisie. Výbor SFZ si na svojom zasadaní volí predsedu zo svojho kruhu;

f) s konečnou platnosťou potvrdzovať členstvo v SFZ a rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru SFZ;

g) na návrh Výboru SFZ voliť čestných členov;

h) schvaľovať správy odstupujúceho Výboru SFZ a Revíznej komisie;

ch) zriaďovať a rušiť pobočky, sekcie a kluby SFZ;

i) uznášať sa o zrušení SFZ.

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov.

4. Valné zhromaždenie riadi predseda alebo podpredseda, resp. člen poverený Výborom SFZ.

5. Uznesenie sa prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5 a. Na schválenie alebo zmenu Stanov alebo zrušenie SFZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov SFZ.

6. Mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Valnému zhromaždeniu SFZ.

§ 8

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť SFZ v období medzi valnými zhromaždeniami.

2. Výbor SFZ tvoria okrem predsedu podpredseda, tajomník, hospodár a ťalší členovia výboru. Rokovania výboru majú právo sa zúčastniť aj predsedovia pobočiek, sekcií, klubov SFZ s hlasom poradným.

3. Členovia výboru sú volení na dva roky. Výbor má právo v prípade potreby kooptovať v období medzi valnými zhromaždeniami nových členov. Člen SFZ nemôže byť zvolený do výboru SFZ na viac ako na dve za sebou nasledujúce volebné obdobia.
 

§ 9

Revízna komisia

1. Revíyna komisia volená valným zhromaždením zložená z troch členov uskutočňuje dozor nad celou činnosťou SFZ.

2. Členovia komisie sa môžu zúčastniť na zasadaní Výboru SFZ s hlasom poradným.

3. Revízna komisia podáva pravidelné správy o svojej činnosti Výboru a Valnému zhromaždeniu SFZ. Bez jej súhlasu nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka ani prijaté uznesenia o použití prebytkov alebo úhrade straty.

§ 10

Sekretariát

1. Výbor SFZ zriaďuje sekretariát a určuje jeho rámcovú štruktúru a náplň činnosti.

2. Činnosť sekretariátu kontroluje Výbor a Revízna komisia SFZ.

§ 11

Pobočky, sekcie, kluby

1. Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých, kultúrnych, priemyselných), kde sú k tomu potrebné predpoklady, sa so súhlasom Výboru SFZ môžu zakladať pobočky SFZ. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy SFZ v ohruhu svojej pôsobnosti.

2. Pre lepšiu koordináciu práce môže SFZ vytvárať sekcie, odborné skupiny a kluby, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie. Členstvo v SFZ nie je podmienkou práce v sekcii, odbornej skupine či klube.

§ 12

Hmotné prostriedky na plnenie úloh

1. Hmotné prostriedky na činnosť SFZ tvoria členské príspevky, dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom školstva SR, inými ustanovizňami, ako aj dobrovoľné príspevky a príjmy z vlastnej činnosti a dary sponzorov. Použiť sa môžu výlučne na podporu odbornej činnosti SFZ.
 

§ 13

Zastupovanie SFZ

1. V mene SFZ rokujú a podpisujú v súlade so Stanovami SFZ predseda, podpredseda, tajomník a hospodár. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy hospodára a aspoň jedného člena Výboru SFZ.

2. Výbor SFZ môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali SFZ a rokovali v jeho mene.

§ 14

Zánik SFZ

1. SFZ zanikne, ak sa o jeho zániku uznesie Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou členov SFZ.

2. Ak SFZ zanikne, jeho majetok, ktorý zostane po úhrade jeho záväzkov Slovenskej akadémii vied s podmienkou, že táto ho odovzdá tej dobrovoľnej organizácii, ktorá sa rozhodne prevziať úlohy SFZ alebo ktorá sa za týmto účelom zriadila.

§ 15

Záverečné ustanovenia

1. SFZ je právnym nástupcom Slovenskej filozofickej spoločnosti, preberá jej práva a majetok.

2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa príslušných zákonných predpisov.


Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník