Logo SFZ  

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKÉHO FILOZOFICKÉHO ZDRUŽENIA KONANÉHO V BRATISLAVE 26. APRÍLA 1996


P r o g r a m  

1. Otvorenie VZ SFZ pri SAV

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti SFZ

4. Správy jednotlivých klubov, sekcií a pobočiek SFZ za minulé obdobie a ich plány do budúcnosti

5. Správa o hospodárení a revízna správa

6. Diskusia

7. Voľba nového výboru SFZ pri SAV

8. Výsledky volieb

9. Návrh uznesení

10. Záver


Prítomní : podľa prezenčných listín


Ad 1. Zasadnutie VZ SFZ otvoril a viedol Dr. Kollár, hospodár SFZ

Ad 2. Do návrhovej komisie boli zvolení pp. Cmorej, Kiczková, Korený; do volebnej komisie boli zvolení pp. Kopčok, Kánský, Kociánová

Ad 3. Správu o činnosti SFZ SAV za uplynulé obdobie prečítal predseda SFZ Dr. Pichler (viď príloha)

Ad 4. Správy o činnosti jednotlivých klubov, sekcií a odbočiek predniesli:
 

Dr. Farkašová - Klub feministickej filozofie

Dr. Smolková (čítala Balážová) - Klub ekofilozofie

Dr. Korená - Vsl. odbočka

Dr. Šlosiar - Ssl. odbočka (Banská Bystrica) (viď prílohy)

Ad 5. Správu o hospodárení za uplynulé obdobie a revíznu správu prečítala Dr. Palovičová - členka revíznej komisie (viď príloha)

Ad 6. Diskusia:

a) k predneseným správam neboli žiadne pripomienky ani výhrady

b) s výnimkou doplnku p. Hohoša k správe o činnosti Klubu ekofilozofie, v ktorom zvýraznil duchovný a organizačný podiel Futurologickej spoločnosti na činnosti klubu

c) pp. Čarnogurská, Sivák a Zigo nastolili požiadavku vytvorenia pôvodného slovenského filozofického slovníka, na tvorbe ktorého by sa malo SFZ podieľať ako iniciátor, ale i organizačne, sponzorsky (?) a ľudským potenciálom

Ad 7. Predseda volebnej komisie p. Kopčok oboznámil VZ s volebným poriadkom a doplnil kandidátnu listinu o návrhy z pléna.

Volebná komisia cez prestávku sčítala hlasy.

Ad 8. P. Kopčok po prestávke zverejnil výsledky hlasovania - vzhľadom na rovnosť hlasov na 9. a 10. mieste predseda VK navrhol 10-členný výbor - VZ predložený návrh schválil (viď priloženú výsledkovú listinu)

Ad 9. Návrh uznesení zo zasadnutia VZ SFZ predniesol predseda NK p. Cmorej

Ad 10. Dr. Kollár ukončil zasadnutie VZ SFZ s poprianím úspechov v práci novozvolenému výboru

Bratislava, 26. 4. 1996

zapísala Jana Balážová


Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník