Logo SFZ

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKÉHO FILOZOFICKÉHO ZDRUŽENIA KONANÉHO V BRATISLAVE 26. MARCA 1998


Z Á P I S N I C A

1. Otvorenie – Valné zhromaždenie Slovenského filozofického združenia (ďalej VZ SFZ) otvoril Dr. Višňovský a oboznámil prítomných s programom:

Prestávka – obed

Program VZ SFZ bol schválený: 49 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

2. Vedenie schôdze prevzala Dr. Szapuová. Za člena volebnej komisie navrhla Dr. Dubničku. Z pléna boli navrhnutí Prof. Zigo a Mgr. Hvorecký. Dr. Szapuová navrhla za člena návrhovej komisie Dr. Korenú. Z pléna boli do návrhovej komisie navrhnutí Dr. Gál a Doc. Viceník.

Plénum odhlasovalo členov volebnej a návrhovej komisie: 49 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

3. Správu o činnosti predniesol Dr. Višňovský (viď príloha č. 1)

4. Správu o hospodárení predniesla Dr. Palovičová. Príjmy SFZ k 31. 12. 1997. Boli 66 238 Sk, z toho členské 11 978, vložné 13 760, grantový príspevok z Husovej nadácie 15 500, príspevok SAV 20 000, FiF Prešov ako sponzorský dar 5000. Stav k 26. 3. 1998 je 1998. Na rok 1998 SFZ požiadalo SAV o dotáciu vo výške 45 000 SK a Husovu nadáciu o 55 000 Sk.

5. Revíznu správu vypracovanú k 23. 3. 0998 predniesla Dr. Smolková.

6. Návrhy na zmeny Stanov SFZ predniesol Dr. Sivák nasledovne:

§ 2. Poslanie a hlavné úlohy združenia

3. Spolupracovať ...
Doplniť ... a Organon F.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

§ 3. Členstvo

4. Čestným členom...
zmeniť poslednú vetu: ... Čestné členstvo schvaľuje Výbor SFZ a potvrdzuje ho Valné zhromaždenie.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

5. Členov ...
zmena: ... schvaľuje a prijíma Výbor SFZ, o čom podáva správu Valnému zhromaždeniu, ktoré ju berie na vedomie. Valné zhromaždenie však môže postup i rozhodnutie Výboru v otázke členstva revokovať.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

6. Nadobudnutie ...
vypustiť: ...zápisného ... (2 krát)
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

7. Dokladom ...
zmena: ...členský preukaz.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

§ 5. Zánik členstva

upraviť : § 5. Zánik, pozastavenie a obnova členstva
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

3. Členstvo riadneho a mimoriadneho člena sa môže pozastaviť v prípade, ak aj napriek upozorneniu zo strany Výboru SFZ neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky. Po uhradení členských príspevkov spätne za dané obdobie sa členstvo automaticky obnovuje a považuje sa za kontinuálne.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

5. O vyškrtnutí ...
zmena: ... rozhoduje Výbor SFZ, o čom podáva správu Valnému zhromaždeniu, ktoré ju berie na vedomie. Valné zhromaždenie však môže postup i rozhodnutie Výboru v otázke členstva revokovať.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

§ 7. Valné zhromaždenie.

2. Do kompetencie ...
c) určovať výšku členských príspevkov:
zmena: riadny členský poplatok pre riadneho a mimoriadneho člena je vo výške 100 Sk (sto slovenských korún), pre študentov a zárobkovo nečinné osoby (vojaci v činnej službe, nezamestnaní a pod.) 50 Sk (päťdesiat slovenských korún) za kalendárny rok, v ktorom sa stal a je členom SFZ.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

C3. Podporný členský poplatok prekračujúci riadny členský poplatok vo výške podľa vlastného rozhodnutia člena.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

4. Valné zhromaždenie ...
zmena: ... riadi predseda alebo podpredseda, resp. člen poverený Výborom SFZ.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

§ 12. Hmotné prostriedky na plnenie úloh.
 
Hmotné ...
vypustiť: ... zápisné ...
doplniť: ... príjmy z vlastnej činnosti a dary sponzorov.
Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

7. Voľba nového výboru SFZ.

Dubnička oboznámil prítomných s kandidátkou členov Výboru SFZ na r. 1998 - 2000 v nasledovnom zložení :

PhDr. Emil Višňovský, CSc.

PhDr. Marianna Szapuová, CSc.

PhDr. Eva Smolková, CSc.

PhDr. Juraj Labaško

PhDr. Marína Čarnogurská, CSc.

Mgr. Antónia Furjelová

PhDr. Ján Rybár, CSc.

Mgr. Peter Krákorník

Doc. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

Mgr. Marián Palenčár, CSc.

-kandidátka bola plénom doplnená: Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

8. Dubnička podal návrh na revíznu komisiu v zložení : Dr. Ján Šulavík, Doc. Tomáš Valent.

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

9. Diskusia.

Ako prvý vystúpil Dr. Kollár - pri návrhu zmeny Stanov by mal mať každý prítomný člen Stanovy pred sebou a separátne sa hlasovalo o jednotlivom paragrafe - otázne je, či dávať do stanov výšku zľavy na filozofický časopis Filozofia.

Doc. Viceník – výšku zľavy neudávať do stanov, len s ňou oboznámiť členov SFZ a dohodnúť sa so šéfredaktormi filozofických časopisov.

Dr. Pichler – nedávať do stanov výšku zľavy, o nej sa je nutné dohodnúť sa s FiÚ SAV ako vydavateľom filozofických časpopisov.

Dr. Smolková – prv, než sa dohodneme na zľave, mali by sme zistiť, koľko ľudí by malo záujem o zľavu, aby SFZ nešlo finančne do mínusu.

Doc. Mičaninová – upozornila na absenciu spolupráce SFZ s Rakúskou filozofickou spoločnosťou.

Doc. Dupkala – aktivity pobočky SFZ sú prepojené s aktivitami Katedry filozofie FiF PU Prešov, je však problémom zapojiť študentov do práce vo Východoslovenskej pobočke, snaha rozšíriť aktivity navonok - pre študentov a verejnosť.

Dr. Szapuová uzatvorila diskusiu ako aj celý predpoludňajší program.

10. Výsledky hlasovania oznámil Dr. Dubnička – navrhovaní kandidáti (viď bod 7.) boli zvolení za členov Výboru SFZ na r. 1998-2000.

11. Dr. Korená predniesla Návrh uznesení z VZ SFZ (viď príloha 2).

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0.

12. Záver. Dr. Višňovský ukončil VZ SFZ a poďakoval prítomným členom niekdajšieho výboru za ich prácu, menovite Dr. Palovičovej, Dr. Smrekovej, Dr. Sivákovi a Dr. Gálikovi. Poďakoval prítomným členom SFZ za ich účasť na VZ  SFZ a pozval ich na 2. výročné stretnutie SFZ do Banskej Bystrice.
 

Zapisovateľ: A. Furjelová

V Bratislave, 24. 3. 1998.


Späť na stránku SFZ

Internetové spracovanie zabezpečil - Peter Krákorník