BACK             Meghji Gohia Bhudia of Bhuvad Kutch  

9Virji 8Jiva 7Khoda 6Teja 5Khima 4Amba 3Lakha 2Parbat 1Meghji Gohia Bhudia Family at Bhuvad

9Murji 8Punja 7Dharamsi 6Parbat 5Devraj 4Natha 3Kheta 2Jesha 1Meghji Gohiya Bhudia Family at Bhuvad

Click here to see the Family Tree >> BHUVAD TREE <> BHUVAD LINK TREE <>  FAMILY TREE <>      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnkuv

Mnkuv

Madhapar

Dhisra

Surhpar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadva

Ganghji

Lalji

Jadva

Harji

Laxman

Punja

 

 

Lalji

Suk rh

 

 

 

 

 

 

 

Suk Bj

 

Nanji

Fotdi

 

 

 

Fotdi

Parbat

 

 

 

 

 

 

Kanji

 

Vala

Suk rh

 

 

 

 

 

 

 

Maya

 

 

 

 

 

Mavji

Suk rh

 

 

 

Fotdi

Kurji

 

Khoda

Samji

Bhimji

 

 

 

Meghji

Suk rh

 

 

 

 

 

 

 

Dharmsi

Ramji

 

 

 

 

 

 

 

Madhapar

Khoda

 

Mnkuv

 

 

 

 

 

 

Ravji

 

 

 

 

 

 

Devji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suh bj

Devji

 

 

Kanji

Karmsi

 

 

 

 

Fotdi

 

 

 

 

 

 

 

Bhaya

 

 

 

 

Hira

Bhimji

 

 

 

 

Ravji

 

Petha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranpar

Petha

 

 Teja

 

 

Premji

Harji

Vesaram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhana

 

 

Karshan

 

 

 

 

Madhapar

Dhanji

 

 

 

 

Parbat

 

 

Ganghdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramji

 

 

 

 

 

 

Bhagaa

 

Khina

 

 

 

Bhana

 

Virji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranpar

Manukuv

Fotdi

Sukbj

Govind

 

 

 

 

 

 

 

 

Harji

 

Amba

Murji

Devraj

Vasta

Nanji

Kana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhima

 

Ukeda

Mirzapar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakha

 

Natha

 

 

 

 

Arjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manji

 

 

Kera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parbat

 

Jesha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOHIYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHUVAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD1687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This document need amendment? sent Email Us

Information Composed By: Dr Hirji H Bhudia

Written by Dr Hirji H Bhudia & Bhimji Lalji Bhudia Written Date 01st Jan 2008 Tuesday

 

BACK