NOVAS   FOTOS GENSEIRYU  NANBEIKAI HOMBU  DOJO    

 

NOVA FRENTE  DA  ACADEMIA  NANBEIKAI  HOMBU  DOJO

          

       SENSEI   ANTONIO - SHIAJIO-GERI                                                                                 SENSEI  ANTONIO -   EBI-GERI

             

   SENSEI  ANTONIO-  TOBI  YOKO GERI                                                                                 TREINAMENTO  NO  HOMBU DOJO -  MATRIZ

                

     TREINAMENTOS -KATA DE BASTÃO -MIZU GURUMA DAI ITI                                            NUNCHIAKU   NO  KIHON  KATA

           

 TREINAMENTO -NUNCHIAKU   NO  KIHON  KATA                                                     YAKUSOKU KUMITE     HOMBU  DOJO                                           

   

FAMILIA  GENSEIRYU  NANBEIKAI  HOMBU DOJO  -BRASIL

 

VOLTAR -INICIO

 

 

1