Lennon的留言版

上星期部電腦有d問題,所以成個星期都無

update過個homepage啦,直到琴晚終於攪番

好啦,見咁耐無update,所以又加左d新野囉,

有乜新野?new字果d,快d去睇下啦. ^_^

Lennon's profile

友共情

我們的足球場

校園歲月

投其所好

有趣軟件

網頁推介

Sign my guestbook

View my guestbook

有任何意見,請

我的ICQ UIN係1630402

最後update時間係1998/11/01 PM 04:34:41


Background sound : 無聲仿有聲

1