بةخيَرهاتن بؤ لا ثةرِةي نةقشبةند

سةردانكةري بةرِيَز

ئةم لاثةرِةية لة ذيَر بنياتنانداية، كة لةداهاتوويةكي نزيكدا بؤ خزمةتطوزاري جيا تةرخان دةكريَت... بةتايبةتي طرنطي دان بةميَذووي نةقشةبةند.

داواكارين هاوكاريمان بكةن بةثيَشنيارةكانتان و  وةهةر باس و بةلَطةنامةيةكتان لا هةية سةبارةت بة ميَذووي نةقشةبةند دةتوانن بةنامة بؤمان رِةوانة بكةن

سوثاستان دةكةين

ئه وانه ى مه زارى نه قشه به نديان شيَواند كيَبوون

ده فـتـه رى مـيـوان Nusrawekantan

Counter