Stand 13/04/03

 

Majo daat heiten sin ech!
Also, sin Muriel, hun da 15 (23.11.87 mein birthday) an wunnen zu Hesper!
Ech
hun 3 Bridder, alleguerten mei aal wei ech, net immenz, obwuel et Fierdeeler gin...
An menger Freizeit man ech Sport asw...  
Ech gin op eng 5ieme an den Schumann (lrsl)
an
mengen daat geet emol fier den ufank duer!!