Brachypelma smithi Aphnopelma seemanni  
Brachypelma emilia Grammostola spatulata  
Brachypelma vagans Avicularia versicolor  
Brachypelma albopilosum    
Brachypelma auratum Futter  
Brachypelma boemei    
Brachypelma pallidum    
Acanthoscurria geniculata    
Lasiodora striatipes    
Lasiodora parahybana