การเกษตร


ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประมง การทำสวน สมาคมต่างๆเพื่อการเกษตร

www.thai.net/white

ภูมิปัญญาชาวบ้าน และที่ดินทำกิน คือทุนของชีวิต รวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ด้านการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์

www.thaiagro.com

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

www.tabco.co.th

บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด(แท้บโก้)ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตทางการเกษตรให้แก่สมาชิก

www.thai.net/hortku

วารสารพืชสวน ชุมนุมนิสิตพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

www.vegabasket.in.th

ผักตะกร้า ผักปลอดสารพิษ ปลูกวิธีธรรมชาติจัดส่งถึงบ้าน

www.thai.net/tonmaithai

การปลูกต้นไม้และการเลี้ยงปลา

flowersandherb.cscoms.com

ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวน สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ รักต้นไม้

www.alro.go.th

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก.)

www.hydroponics.th.com

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์(ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน)

www.cassava.org

หน่วยเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีมันสำปะหลังและแป้ง

www.maejo.com

แม้โจ้ดอทคอม เว็บไซต์ชาวนาเพื่อการเกษตรไทย

www.panmai.com

สมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทย

web.ku.ac.th/agri

สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย

www.oocities.com/talatong

จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร

www.thai.net/fisheries

การประมง เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ

www.zymogenous.com

ไซโมจีนัส เพื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

www.thepwatana.com

บริษัทเทพวัฒนาเคมีจำกัด สินค้าการเกษตร คลีนิคเกษตร

www.charnmuang39.com

สวนสัมชานเมือง39 สระบุรี ผลิตและจำหน่ายส้มพวงทอง

www.thainr.com

สมาคมยางพาราไทย(The Thai Rubber Assiciation)มีข้อมูลราคายางที่ซื้อขายจริงพร้อมเกาะสถานการณ์ยาง

www.pacthai.co.th

วิธีปลูกทานตะวัน ผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน

www.tapiocathai.org

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์

www.fisheries.go.th

กรมประมง

www.baac.or.th

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)

www.oocities.com/athens/atlantis/3281

สวนธรรมพร เครื่องพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชพลังลม

www.nfc.co.th

บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

www.maipradab.com

ไม้ประดับดอทคอม สื่อกลางนำเสนอข้อมูลบริการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

www.hommalithai.com

ข้าวหอมมะลิไทย ตำนาน เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

www.rakbabkerd.com

รักบ้านเกิดดอทคอม ความรู้เกี่ยวกับเกษตรสัตว์ ประมง ภูมิปัญญาทางเกษตร สนับสนุนโดยUCOM

www.thaibeef.com

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

www.lungkaset.com

รายการเกษตรลูกทุ่ง 360 องศา โดยสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

www.sutsad.com

ปศุสัตว์ไทย ศูนย์รวมชาวฟาร์มบนอินเตอร์เน็ท

www.coopthailand.com

สหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัด

www.eto.ku.ac.th/nemeto/index.htm

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์

organic-fertilizer.siamindustry.com

เกวียนทอง ธาตุอาหารพืชอัดเม็ด ปุ๋ย

 

อื่นๆอีกมากมาย

 


 

1