โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มีพื้นที่ประมาณ 20,625 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาพระฤาษีเขาบ่อแร่ แปลงที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง
4 หมู่บ้าน ของ ต.สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ีไปทางทิศเหนือประมาณ
120 กม. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างเขา
อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ความเป็นมา
>>>เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร./เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่าได้ทรงทราบว่าพระเทพสิทธิญาณรังสี จากวัดป่าชัยรังสี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ต.หนองปรือ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีขอให้นมัสการพระเทพสิทธิญาณรังสี เพื่อช่วยประสาน และสนับสนุนดำเนินงาน โดยมีการขุดสระน้ำ การปลูกป่า การสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียนมัธยมในพื้นที่
>>>ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาที่ดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจำนวนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และพระราชทานชื่อว่า "โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยพระองค์ทรงเน้นเรื่อง การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน
หลักการดำเนินการ
>>>การดำเนินงานของโครงการฯ ได้ยึดหลักการประสานการทำงานร่วมกันของชุมชน(บ้าน=บ) ผู้นำทางศาสนา (วัด=ว) และหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียน (ราชการ=ร) ซึ่งอาจเรียกย่อว่า "บวร"
วัตถุประสงค์
  1. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยปลูกต้นไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
  2. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้คงอยู่ตลอดไป
  3. การจัดระเบียบชุมชนโดยให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่ได้แบ่งแยกไว้แล้ว
  4. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้ราษฎรมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
การดำเนินงานของโครงการฯ โดยสรุป
>>>เป็นการนำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรบุกรุกครอบครองอยู่กลับคืนมา โดยจ่ายเงินชดเชยให้ แล้วนำพื้นที่มาจัดแบ่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน พื้นที่ส่วนราชการ และที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แล้วจัดให้ราษฎรที่บุกรุกครอบครองอยู่เดิม ได้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่จัดให้ใหม่ สำหรับที่อยู่อาศัยจัดระบบสาธารณูปโภคให้ ที่ทำกินจัดระบบน้ำชลประทานให้ รวมทั้งทำการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร
ปลูกป่าไม้ชนิดต่าง ๆ
การเลี้ยงปลาในกระชัง
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
การเย็บเสื้อยืด
1