.

โครงสร้างผู้บริหารของหน่วยงาน

กรมทางหลวงชนบท

DEPARMENT OF RURAL ROADS

 

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ นายอาทร เทียนตระกูล นายพงษ์เดช หวังสิทธิเดช นายธงชัย เตชะเสน
รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ่

 

นายสมเกียรติ  ทองโต
ผอ.สำนักทางหลวงชนบทที่ 11

 

นายสถาพร กิจพาณิชย์
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา
086-8176199
(คลิ๊กดูทีมงานสนง.ทชจ.พังงา)

 

วิสัยทัศน์กรมทางหลวงชนบท
 

" พัฒนา  เพิ่มคุณค่า  เติมต่อโครงข่ายทาง

ให้สมบูรณ์อย่างเพียงพอและยั่งยืน

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

 

www.dor.go.th (เว็บไซค์กรม)

                                                   

 .

 

1 1