ประวัติความเป็นมา

 

        วิทยาลัยการอาชีพปัว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม2539โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสภาตำบลปัวมีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ตามเอกสารการครอบครองที่ดินในหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) เลขที่ 9779 บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว  จังหวัดน่านทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวสำหรับก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพปัวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0618/11954 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 และทางวิทยาลัยการอาชีพปัวจึงได้ถือเอาวันที่ 7 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
       วิทยาลัยการอาชีพปัว เลขที่ 237 บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

หมายเลขโทรศัพท์
       (054)      791-326     วิทยาลัยการอาชีพปัว
       (01)        7165374    ผู้อำนวยการ
       (01)        6035471    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชา,ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
       (01)        7840706     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา,ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หมายเลขโทรสาร
       (054)        791-327 ห้องผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
       11 ผู้อำนวยการ                                                         15 ป้อมยาม
       12 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผ่ายวิชาการ                                 16 คณะวิชาช่างยนต์
       13 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา                     17 คณะวิชาช่างก่อสร้าง
       14 งานธุรการ                                                            18 ห้องสมุด

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา


  • เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำไปปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกวิถีการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับคน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
  • เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีทักษะในการจัดการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ และพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
  • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจ ในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
  • เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่น และประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ
  • เพื่อให้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและของโลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สำนึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวมดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
Copyright ? 2001 by Hypersak. All Rights Reserved. 1