44

แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน อ.ส.ค.

       คณะกรรมการบริหารอ.ส.ค.

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

สำนักผู้อำนวยการ

     

   

 สำนักตรวจสอบและ  ประเมิน
ระบบงาน


รอง ผอ. อ.ส.ค.
(กิจการโคนม)

รอง ผอ. อ.ส.ค.
(บริหาร)

รอง ผอ. อ.ส.ค.
(กิจการอุตสาหกรรมโคนม)

                  |     

|

  |


สถาบันวิจัยและ
พัฒนาโคนม

สำนักนโยบายและแผน

สำนักพัฒนาธุรกิจ

                 |

|

|

สำนักงานผลิตและ
จำหน่ายพันธุ์โคนม

ฝ่ายการพนักงาน

สนง. อ.ส.ค.ภาคกลาง
(โรงงานนมมวกเหล็ก)

                 |

|

|

สำนักงานส่งเสริม
กิจการโคนม

ฝ่ายการบัญชีและการเงิน

สนง. อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนบน
 (โรงงานนมเชียงใหม่)

|

|

ฝ่ายการพัสดุและบริการ

สนง. อ.ส.ค.ภาคใต้
(โรงงานนมปราณบุรี)

|

สนง. อ.ส.ค.ภาคตะวันออกฯ
(โรงงานนมขอนแก่น)

|

สนง. อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนล่าง(โรงงานนมสุโขทัย)


 [ HOME ]

1