ความเป็นมา
การบริหารงาน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
สถิติข้อมูล
แผนงานและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการติดต่อ
ผลการดำเนินงาน
       
 
 
   
 
 

 สถานที่ตั้ง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เป็นหน่วยงาน ราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่ที่ 33/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
        ประวัติความเป็นมาเดิมใช้ชื่อว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษบางเขนก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 38/2519 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับควบคุมอบรมฝึกวิชาชีพและให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ต้องขังชายที่มีกำหนดโทษสูงสุดถึงตลอดชีวิตท่ี่่กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ .2522 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ .2518 และพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

         ต่อมากรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งที่ 889/2537 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 แบ่งส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์เป็นการภายใน ได้เปลี่ยนชื่อจาก ทัณฑสถานบำบัดพิเศษบางเขน เป็นทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ในปัจจุบันอาณาเขต พื้นที่บริเวณภายนอกทัณฑสถานฯ และบ้านพัก เจ้าพนักงาน 3 ไร่ 1งาน พื้นที่ภายในทัณฑสถานฯ 32 ไร่ 11 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา


 

           
 
นายปรีดา นิลศิริ
ผู้อำนวยการ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
     
Search by GooGle.................
     
   
   
 ร้องทุกข์ถึงผอ.
 กระดานข่าว
 แสดงความคิดเห็น
 การอบรมหลักสูตรฝังเข็ม
กรมราชทัณฑ์
ข่าวสารการประมูล
 
     
 
กิจกรรม
 
 
 
ส่งอีเมล์ถึงผู้ต้องขัง
By Hotmail
           
ข่าวสารการประมูล คลิกที่นี่
- ประกวดราคาข้าว
- ประกวดจัดซื้ออาหารดิบ
 
 
     
 
 
“ภารกิจราชทัณฑ์”   
Department of Corrections
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์คืออะไร?     
 
 
 

   หากคุณตอบว่า ภารกิจของกรมราชทัณฑ์คือ “ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ รวมถึงบำบัด ฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ” คุณตอบถูกเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะในความจริง กรมราชทัณฑ์ยังมีส่วนในการพัฒนา สนับสนุนต่อการพัฒนา สังคมและประเทศชาติ
  กรมราชทัณฑ์ ได้ก่อตั้งและดำเนินงานในสังคมไทยมาเป็นเวลากว่า 90 ปี โดยปัจจุบันมีเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล 139 แห่งซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมผู้ต้องขังประมาณ 166,348 คน
  ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์พยายามดำเนินงานพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมการบำบัด ฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัย ของผู้ต้องขัง โดยมุ่งหวังให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับตนเป็นคนดี และ คืนสู่สังคมในฐานะประชากที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จได้ จำต้องประสานและร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ ก็กำลังเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้เป็นองค์กร
โปร่งใสสามารถตรวจสอบๆได้และเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยการคิดค้นและนำวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้กรมราชทัณฑ์ก้าวสูความเป็นองค์กรชั้นนำ ของอาเซียนในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังสามารถคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม

แผนงานปี 2550 ในการจัดทำโครงการ

โครงการเร่งด่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ

1. โครงการอาหาร เช้า-กลางวัน เจ้าหน้าที่

2. โครงการสวัสดิการอาหารแห้งแก่เจ้าหน้าที่ ทุกเดือน

3. ปรับภูมิทัศน์ทัณฑสถานฯ (ถนนรอบทัณฑสถานฯ)

4. ปรับภูมิทัศน์บ้านพักชายโสด

5. จัดทำห้องออกกำลังกายเจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ และสุขภาพผู้ต้องขัง

1.โครงการปรับปรุงแดนสูทกรรม

2. โครงการแดนน่าอยู่ เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

3. ให้การสนับหนุนด้านการกีฬาแก่ผู้ต้องขังเพื่อจะได้มีสุขภาำพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

4. ท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ เข้าตรวจเรือนจำเื่พื่อรับทราบปัญหา และเปิดโอกาสรับฟังปัญหาจากผู้ต้องขัง

โครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

1. โครงการเครื่องเอ็กซเรย์ เพื่อใช้ในการตรวจค้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่เจ้าหน้าที่

2. โครงการวิทยุสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาำำพในด้านการติดต่อสื่อสารภายใน

 

 
 
         
 
Counter
     
         


ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
33/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2591-0555 E-mail : Drug_Add@hotmail.com
Wednesday, 21-Jun-2006 9:28 AM
About Webmaster
       
 
 
       
 
โทรทัศน์
ช่อง3 | ช่อง5 | ช่อง7 | ช่อง9 | ช่อง11 | ITV | Nation Channel | UBC

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คมชัดลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ | ไทยรัฐ | บางกอกโพสต์ | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | มติชน | สยามกีฬา | สยามธุรกิจ | The Nation


วิทยุ
Cool FM | A-time | Click Radio | BBC | Shock FM | IE Cyber Radio


แผนที่
100 แผนที่ไทย | แผนที่เขตการปกครองกรุงเทพ | แผนที่ไทย | แผนที่นำทางGPS | โคราชแลนด์ | ภูเก็ตแมพ | Bangkok Area Map | Thailand Maps | Thaimapguide | Maps and Geography | Map on US | MapQuest | Perry-Castaneda Library Map Collection | Quick Maps | Yahoo Maps


การเดินทาง
การเดินทาง | ข้อมูลการเดินทาง | คำนวณระยะทางระหว่างจังหวัด  

รถยนต์
ตารางเดินรถ บขส. | เส้นทางการเดินรถ ขสมก.

รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย | ตารางเวลาการเดินรถไฟ | ตรวจสอบที่นั่งว่าง | แผนที่เส้นทางรถไฟ

สายการบิน/จองตั๋วออนไลน์
การบินไทย | คาเธย์แปซิฟิค | บางกอกแอร์เวย์ | ภูเก็ตแอร์ไลน์ | สิงคโปร์แอร์ไลน์ | แอร์เอเชียAirTicket | Bangkok Tickets | Flights | Thai Flight Simulator | ThaiFly
ข้อมูลท่องเที่ยว 
โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ | ททท. | ทะเลไทย | ทัวร์ดอย | ทัวร์ไทย ไทยตำบลดอทคอม| ไทยทัวร์ | ไทยแลนด์ พาโนรามา | ไทยแลนด์เดย์ | ไทยเวย์ | ไทยเที่ยวไทย เมืองไทย | เทศกาลและงานประเพณี | เวลคัมทูไทย | แหล่งรวมอุทยาน
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว | เอ็มเว็บท่องเที่ยว | เปิดโลกการท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม | Gosouththai | ThaiTourZone | ThaiTravelClub | Unseen in Thailand ดรีมเวิลด์ | ด่านเกวียน | ตำนานป่า | ฟาร์มโชคชัย | เมืองโบราณ | ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร | สวนสัตว์เชียงใหม่ | สวนเสือศรีราชา | องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อันดามันออไลน์ | เกาะกูด | เกาะช้าง | เกาะช้างโทรปิคานา | เกาะเต่า | เกาะไทย
เกาะนางยวน | เกาะพงัน | เกาะมันนอก | เกาะหมากโคโคเคป | SaveOurSea

ห้องสมุด
| ห้องสมุดดิจิตอล | หอสมุดแห่งชาติ | ห้องสมุดกฎหมาย | ห้องสมุดไทย | ห้องสมุดดาราศาสตร์ | ห้องสมุดความรู้จากสารานุกรมไทย | ห้องสมุดแถบเสียง | นิด้า | จุฬาลงกรณ์ฯ | จุฬาลงกรณ์ฯ | ม.ธรรมศาสตร์ | ม.มหิดล | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | ม.เกษตรศาสตร์ | ม.มหิดล (Mulinet) | ม.ศิลปากร | ม.รามคำแหง | ม.เชียงใหม่ | ม.เชียงใหม่ | ม.สงขลาฯ | ม.อุบลฯ | ม.กรุงเทพ | ม.พายัพ | ม.บูรพา | ม.ขอนแก่น | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | ม.มหาสารคาม | ม.ศรีปทุม | ม.เซนต์จอห์น | ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ | ม.นเรศวร | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | หอสมุดมานิจชุมสาย (สถาบันราชภัฏจันทรเกษม)

บริการต่าง ๆ
สนง.ทะเบียนราษฎร์ | สำนักงานประกันสังคม | ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | ค่าเงินบาท | อัตราแลกเปลี่ยนเงิน | ดิกชั่นนารี่ออนไลน์ | เช็คเที่ยวบิน | ตารางเดินรถไฟ | ตารางเดินรถ บขส. | แผนที่กรุงเทพ | สภาพจราจรจากสจร. | ค้นรหัสไปรษณีย์ | ค้นหมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน | สมุดหน้าเหลือง | ถามยอดค้าง AIS | ถามยอดค้าง DTAC | ตัดต่อ/ผลิต VDO รายการโทรทัศน์ วิดีโอแผยแพร่หน่วยงานต่างๆ จัดทำ ออกแบบ Web site | จำหน่ายติดตั้งระบบ Computer บริการซ่อม upgrade นอกสถานที่ | ดูแลติดตั้งระบบตัดต่อวิดีโอ Matrox RTX100 , Matrox Digisuite , Matrox Axio โดยตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์

โรงพยาบาล / โรค / การดูแลสุขภาพ / สมุนไพร
เซ็นทรัล ปาร์ค | เซ็นทรัลเยนเนอรัล | เซ็นหลุยส์ | กรุงเทพคริสเตียน | จุฬาลงกรณ์ | ตาหูคอจมูก | ธนบุรี | บางกอกเนอสซิ่งโฮม | พระมงกุฎเกล้า | พญาไท | ยันฮี | ร.พ.ตำรวจ | ราชวิถี | ลาดพร้าว | ศิครินทร์ | ศิริราช | ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ | สมเด็จพระปิ่นเกล้า | สมิติเวช |เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน | จิตใจดอทคอม | ไทยแล็ปออนไลน์ | ภูมิแพ้ | โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล | โรคมะเร็ง | โรคหัวใจ | โรคเอดส์ | เลิกสูบบุหรี่ | วัยทอง | สุขภาพ | GMOs | Siam Health | Thai Clinic | Thai Health | Thai Pharm | การแพทย์แผนไทย | ตำรายาสมุนไพร | ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง | ไทปัน | ฐานข้อมูลงานวิจัยพืชสมุนไพร | ยาสยาม | รู้จักสมุนไพร | สมุนไพร | สมุนไพรดอทคอม | สุมนไพรไทย | สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน | Watpo
 
Thai Search Thaiseek  |   ThaiFind  Siam2you  |   Catcha  |   SiamGURU  |
English Search   Yahoo  |  Excite  Alta Vista                         
 >> หน่วยงานราชการต่างๆ <<
 
     
1