ยุคต่างๆของคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 ยุค คือ

ยุคที่ 1 พ.ศ.2494 - 2501
คอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยหลอดสูญญากาศจำนวนมากทำให้เครื่องมีขนาดใหญ่และอาศัยเครื่องปรับอากาศจำนวนมากเข้ามาช่วยในการระบายความร้อน ภาษาที่ใช้ในการสั่งงานคือภาษา(Machine Language) แต่ละเครื่องจะมีโปรแกรมแตกต่างกันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ ส่วนใหญ่จะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานด้านวิทยาศาสตร์
- ใช้อุปกรณ์สูญญากาศเป็นส่วนประกอบหลัก
- ทำให้เครื่องมีขนาดใหญ่และใช้พลังงานมาก
- ทำให้เกิดความร้อน
- มีความเร็วในการประมวลผลของคำสั่งประมาณ 1 ใน 1000 ของวินาที
- ทำงานด้วยภาษาเครื่อง

ยุคที่ 2 พ.ศ.2501 - 2507
คอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยทรานซิสเตอร์(Transistor) ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำ นำมาใช้ทำงานแทนหลอดสูญญากาศ คอมพิวเตอร์จึงมีขนาดเล็กลง และทำงานได้เร็วขึ้น ยุคนี้เริ่มมีการใช้เทปแม่เหล็กสำหรับเก็บข้อมูลเนยุคที่เริ่มมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านธุระกิจ

ยุคที่ 3 พ.ศ.2507 - 2514
เป็นยุคที่มีการทำ IC (Integrated Circuit) หรือแผงวงจรรวมมาใช้แทนทรานซิสเตอร์มีการนำหน่วยความจำสำรองมาใช้เริ่มใช้ภาษาระดับสูงในการสั่งงาน เช่น Frotra cobol
- เริ่มมีการใช้ระบบงาน operating system มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป
- มีการใช้งานแบบ No - Line กับงานด้านการจัดการฐานข้อมูลงานด้านการติดต่อสื่อสาน
- มีการเรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องขนาดใหญ่โดยผ่านทาง Terminal ตัวอย่างเครื่องในยุคนี้ได้แก่ IBM 360

ยุคที่ 4 พ.ศ.2514 - 2513
เป็นยุคปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์มีการประดิษฐ์แผงวงจรรวมที่มีประสิทธิภาพเรียกว่า Large scale Integrated (LSI)และ Very Large scale Integrated หรือ VLSI ทั้ง LSI และ VLSI เป็นไอซีหลายๆตัวบรรจุอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่า CHIP ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิในการทำงานสูงขึ้นมีหน่วยความจำสำรองที่มีความจุมากขึ้นตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้แก่ IBM 370,IBM 4361,CDC 180,EC 150,NIVAC 110

ยุคที่ 5 พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีบทบาททางด้านธุรกิจและหน่วยงานของรัฐบาลอย่างมากโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีความสามารถสูงขึ้นโดยวิทีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information system :MIS ) และการจัดฐานข้อมูล (Database) เข้ามาเกี่ยวข้องโดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมกันเป็นระบบของเครือข่าย (Net work) จึงทำให้เรียกใช้และค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในปัจจุบันในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เน้นหนักไปทางด้านมัลติมีเดียโดยรวมความสามารถทางภาพและเสียงในรูปแบบการนำเสนอผลงานโดยการนำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววีดีโอเทปและเสียงมารวมกันด้วยวิวัฒนาการทาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอนาคตคอมพิวเตร์สามารถสั่งงานด้วยระบบเสียงผ่านไมโครโฟนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
1