โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 786 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กทม.10120

สุขศึกษาและพลศึกษา

วิชา สุขศึกษา พ31101

การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์
ชีวิตและครอบครัว
สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น
สุขภาพผู้บริโภค
การเกิดโรค ความต้านทานโรค และการป้องกัน
การป้องกันโรคติดต่อ
การป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพร
ความเครียด
สิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ยาและสารเสพติดให้โทษ
ความรุนแรงและการปฐมพยาบาล

 

แบบทดสอบชุดนี้รวบรวมโดย อาจารย์ วรพงษ์ คงแหลม