การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ระบบและกลไก

                    คณะฯ  กำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้ ไม่มีคณะกรรมการดูแลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรงแต่คณะฯ  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในคณะฯและองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมกัน
ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯและของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของกรรมการคณะ


ผลการดำเนินงาน 


                        คณะฯ  ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่กำหนด โดยคณะฯ  และมหาวิทยาลัย   โดยเป็นการดำเนินงานระหว่างฝ่ายการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา  โดยมีบุคลากรอาจารย์และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้  เงินค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาและเงินของคณะกรรมการนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์  รวมเป็นจำนวนเงิน 21,100  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   และสามารถดำเนินโครงการ
ตามแผนที่กำหนดไว้  

                        ในปี  ..  2545  มีโครงการที่ดำเนินงาน  จำนวน  9  โครงการ  เป็นการดำเนินงานระหว่างบุคลากร
ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน 
3  โครงการ/กิจกรรม  และการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนักศึกษา 
จำนวน 
5 โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมในวันสถาปนาคณะ, วันไหว้ครูคณะ/ วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย ,
 
พิธีมอบหมวกและดวงประทีป , กิจกรรมวันลอยกระทง , โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ , โครงการวัฒนธรรมสัญจร  และชมรมดนตรีไทย   เมื่อสิ้นสุดโครงการ  คณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละโครงการ
จะมีการสรุปประเมินผลในแต่ละโครงการ  โดยน
ผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยังมีบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  ในด้านการบำบัดรักษา

 


 

1