India

Tamil Nadu          Uttra Pradesh         Andra Pradesh         Karnataka            
  
Chennai                        Delhi                       Hyderabad                Bangalore
    Vellore                         Lucknow               Machlipatnam          Alipur
                                                                              Aavalkonda                Kareempur  
                                                                              Vejaivada
                                                                              Veshagapatnam                                                                                               Vegayanagaram
                                                                               Nagaram

                                                                              
   

Tamil Nadu
Chennai
Janab Ashfaq Haidari                                                 Info
Janab Naqi Hasnain                                                 Info
Janab Gulam Mehdi Khan                                         Info
Janab Mir Taqi Ali Mir                                               Info
Janab Hayath Naqvi                                                Info
Janab Ali Akbar                                                         Info
Janab Aehmed Raza Khan                                      Info
Vellore
Janab
Janab
Uttrapradesh
Lucknow
Andra Pradesh
Hyderabad
Machlipatnam
Janab Syed Fathay Ali                                             Info
Aavalkonda
Janab Zafrul Hasan                                                  Info
Karnataka
Bangalore
Janab Yusha Faizi Zangipori
Janab Syed Mazharabbas
Janab Fazla Hasan
Janab Zayeem Abbas
Janab Manzoor Raza Abedi                                    Info
Alipur
Janab Syed Adeel Raza Abidi                                 Info
Janab Syed Ali Raza                                                 Info
Janab Syed Mohammed Tasdeeq                         Info
Janab Syed Azher Husain                                       Info
Janab Syed Mohammed Ali                                    Info
Janab Gulam Askari                                                 Info
Janab Syed Mobeen Hyder Rizvi                           Info
Kareempur
Janab Syed Askari Rizvi                                          Info
1