ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์กองพลทหารช่างแห่งใหม่ได้ที่ www.armyengineer.go.th