Matsuo Bashô: Oku no Hosomichi

Muro-no-Yashima

 

I went to see the shrine of Muronoyashima. According to Sora, my companion, this shrine is dedicated to the goddess called the Lady of the Flower-Bearing Trees, who has another shrine at the foot of Mt.Fuji. This goddess is said to have locked herself up in a burning cell to prove the divine nature of her newly-conceived son when her husband doubted it. As a result, her son was named the Lord Born Out of the Fire, and her shrine, Muro-no-yashima, which means a burning cell. It was the custom of this place for poets to sing of the rising smoke, and for ordinary people not to eat konoshiro, a speckled fish, which has a vile smell when burnt
Soka

Oku no Hosomichi, cuaderno de viaje, del gran Poeta de Haiku, Matshuo Bashô.

Nikko

INDEX

 1. Prologue
 2. Departure
 3. Soka
 4. Muronoyashima
 5. Nikko
 6. Nasu
 7. Kurobane
 8. Unganji
 9. Sesshoseki
 10. Shirakawa
 11. Sukagawa
 12. Asaka
 13. Shinobu
 14. Sato Shoji
 15. Iizaka
 16. Kasajima
 17. Takekuma
 18. Sendai
 19. Tsubo no Ishibumi
 20. Shiogama
 21. Matsushima
 22. Ishinomaki
 23. Hiraizumi
 24. Dewagoe
 25. Obanazawa
 26. Ryushakuji
 27. Oishida
 28. Mogamigawa
 29. Hagurosan
 30. Gassan
 31. Sakata
 32. Kisigata
 33. Echigo
 34. Ichiburi
 35. Kanazawa
 36. Komatsu
 37. Natadera
 38. Daishoji
 39. Maruoka
 40. Fukui
 41. Tsuruga
 42. Ironohama
 43. Ogaki
 44. Postscript

Bosque de Bambú, Camino del Haiku.Camino del Haiku