Lección Diecinueve - Dek e nona leciono

(Sólo hay textos para leer y/o traducir)

Ésta es la penúltima lección del nivel intermedio y no vamos a ver más cuestiones teóricas acerca de Ido ...
Ya hemos visto lo suficiente como para ser capaces de traducir los textos que aquí se exponen. Así que, ¡ánimo!, ya queda menos.Ejercicios - exerci

NOTA: Por si no te has dado cuenta hasta ahora, entre paréntesis se indica la traducción de la palabra que hay antes, aunque sólo se ofrece la forma más simple (infinitivo o sustantivo en singular) para que pienses un poco... :-)
NOTA 2: En muchas ocasiones, incluso en la mayor parte de los textos de anteriores lecciones, los adjetivos se colocan delante de los sustantivos, pero esto es debido a que los que han escrito los textos son ingleses o les gusta el inglés, puesto que es perfectamente válido colocar los adjetivos detrás del sustantivo tal y como hacemos en español normalmente.

1) Lectura 1:

Lektajo 01:------------------------------------------------------------------
Me lojas en alta domo. Avan la domo esas bela gardeno. Dop la domo esas korto (patio). La pordo esas klozita. Me havas klefo (llave).
La eskalero (escalera) esas streta (estrecho), la fluro (rellano de una escalera) esas larja (ancho).
En la salono esas tablo, stuli, sofao e horlojo. La fenestro esas granda.
Tapiso (alfombra) jacas (yacer) sur la sulo (suelo). An la muro pendas (colgar, pender) imaji (imagen).
La plafono (techo) esas blanka. La patro lektas libro. Me skribas.
Me havas du fratini. La yuna/juniora (más joven, menor) fratino sutas (coser).
La granda/seniora (más vieja, mayor) fratino esas en la koqueyo (cocina).
La olda avulo sidas en dorso-stulo (silla simple). La matro koquas (cocinar).
En la koqueyo esas multa utensili. La fairo brulas en la herdo (chimenea).
La dishi esas sur la pladi (plato). Flori en vazo (jarrrón) esas sur la tablo.
En la dormo-chambro esas du liti (cama), armoro (armario), stuli e spegulo (espejo).
Furnelo (estufa) stacas (estar de pie) apud la pordo. Me dormas en la lito.
La genitori (padres) esas bona. Me esas volunte heme. Me prizas esar heme.

2) Lectura 2:

Lektajo 02:------------------------------------------------------------------
On mustas flegar (cuidar de) sua korpo. Sana anmo (alma) lojas nur en sana korpo.
Omnadie me lavas mea vizajo (cara), la kolo (cuello), la pektoro (pecho) e la manui per sapono.
Ofte me balnas. Somere (en verano) ni balnas en la fluvio (gran río).
Me pektas (peinar) mea hari e netigas mea denti.
Mea hari esas nigra e mea denti esas blanka.
La pelo (piel) esas bruna e la labii esas reda. Mea patro havas blonda barbo.
Vespere (por la tarde) me promenas kun mea amiko en nia gardeno. Ni parolas la mondolinguo.
Nia okuli vidas la bela flori. La flori emisas (emitir) sua agreabla odoro (olor).
La nazo (nariz) flaras (oler, percibir) lia odoro e nia oreli audas la kanto dil uceleti.
Nia pulmoni respiras la pura aero. La nervi (nervio) divenas tranquila.
Cadie me iras a mea kuzulo e lua amiki.
Li kantas, ludas e rakontas (relatar, narrar) interesiva rakonti (relato, cuento). Ni esas gaya (alegre, jovial).
Se pluvas, me lektas libro heme. La ventego ululas (ulular, aullar) cirkum la domo.
La nokto esas tenebroza (tenebroso, oscuro, sombrío).
Ma mea chambreto esas lumoza (llena de luz, luminosa) e mea kordio (corazón) esas joyoza, nam la libro montras a me bona homi e bela landi.
Ankore en la dormo me sonjas (soñar) pri to.

3) Lectura 3 y conversación:

Lektajo 03:------------------------------------------------------------------
Hiere me vizitis nia vicini (vecino). Li esas olda. Me konocas li depos mea infanteso.
Li havis quar filii, tri filiuli ed un filiino. Un filiulo mortis frue (temprano).
La genitori edukis amoze (afectuosamente, con cariño) l'altri.
La filiuli esis adolecanti (adolescente), lore (entonces) la mondo-milito (guerra mundial) komencis.
Ili eniris la armeo (ejército). L'unun balde kuglo (bala) atingis (alcanzar).
Il mortis quik. L'altru retrovenis sana.
Il mariajis yunino e vivas nun kun sua spozino en altra urbo.
Nur la filiino restis che sua olda genitori. El flegas li sorgeme (cuidadosamente).
Me adportis a li frukti e dicis multa saluti (saludo) de mea genitori.
La oldulo esis afabla e naracis a me pri sua yuneso (juventud).
La oldino jacis en la lito; el esas malada.
Elua filiino adportis ad el medikamento; ma la malado ne volis drinkar ol.
Forsan el mortos balde. Me vizitus el omnadie, se me povus.
La bona vicini amis me sempre. Li joyos (alegrarse), kande me rivenos.

Konverso
A: Bona jorno, siorino!
B: Bona jorno, siorulo!
A: Quale vu standas?
B: Me dankas tre bone e quale standas vu?
A: Me esis malada e mustis konsultar la mediko; ma nun me esas sana.
B: Quon la mediko dicis?
A: Il dicis: "Irez ofte aden la foresto e repozez multe!"
B: La saneso (salud) esas valoroza (valioso).
A: Yes, me obedios (obedecer) la konsilo dil mediko.
B: Til rivido, siorulo!
A: Til rivido, siorino!

4) Lectura 4:

Lektajo 04:------------------------------------------------------------------
La vespero esas koldeta. Vespere me iras rapide a la vilajo.
La rapida kavalo portas la kavalkero (kavalkar - cabalgar). Naracez a me la historio, mma kurte (brevemente).
Avan la foresto esas prato (prado). Ni kuras ad-avane. Quanta pomin tu havas?
Quante me joyas! Ica farino (harina) esas blanka, ma ita esas griza (gris).
Ca floro odoras forte; iti havas bela kolori.
Ti qui ne laboras, anke devus ne manjar.
Ilca esas richa, ma elta esas povra. Me savas to. Me ne povas komprenar ico.

Ni iras a la ruro. Quante la flava (amarillo) cereali (cereal) stacas belege sur l'agro!
Inter la spiki (espigas) on vidas blua aciani (flor de maíz) e reda papaveri (amapola).
Ibe rurano falchas (segar) la frumento (trigo).
Hike du kavali tiras plena (lleno) veturo (carruaje). Pomieri (manzano) stacas sur ca agro.
La pomi ne ja esas matura, ma ta prunieri (ciruelos) portas multa matura pruni (ciruela).
Dop la vilajo esas viteyo (viñedo). La vitberi (uva) divenas dolca,
   nam la suno brilas varmege de la cielo (cielo) sennuba.
Cirkum la vilajo esas multa legum-gardeni (legumbre-jardín). En ici fazeoli (habichuela), pizi (guisante), karoti (zanahoria), salado (ensalada?¿) e kaulo (col) kreskas.
Se la rurano ne kultivus l'agri (campo), l'urbano ne havus nutrivo.
Nun ni hungras (tener hambre) e durstas (estar sediento).
En restorerio ni drinkas taso de kafeo e manjas peco de pano kun butro (manteca).

5) Lectura 5 (con perdón para los campesinos):

Lektajo 05:-- Lumoza expliko ------------------------------------------------
Du rurani parolis pri la telegrafo.
"Quale ol agas por transportar la novaji (noticia) tante rapide?
"Esas tre simpla.", l'altru respondis. "On tushas l'una extremajo (extremo)
    di la metalfilo (alambre) e l'altra extremajo skribas quale per plumo."
"Me quik klarigos (aclarar) lo por tu. Ka tu havas hundo?" - "Yes."
"Quale lu aspektas?" - "Lu esas tenua (delgado) e havas longa kaudo (cola)."
"Nun, kande tu fulas (pisar) la kaudo, ka lu ne aboyas (ladrar)?" - "Yes, certe!"
"Nun, supozez ke tua hundo esus sat longa por atingar (alcanzar) Stockholm de tua vilajo. Esas nula dubo ke lu aboyus en Stockholm, se tu fulus lua kaudo hike.
    Yen to quo esas la elektrala telegrafo."

6) Lectura 6:

Lektajo 06:-----------------------------------------------------------------
-- acensar (ascender, subir) e decensar (descender, bajar) la vagono (vagón)--
Cadie esas la unesma agosto, la komenco di la vakanco.
Ye venerdio ni ankore sidis sur la skolbenki (banco de la escuela, pupitre) e sudorifis (sudar).
Dum la lasta leciono l'instruktisto parolis pri la Nigra Foresto. Omnu ja revis (soñar despierto) pri obskura abieto-foresti e la migrado sur altaji eskarpa (escarpado).
Me recevis bona atesto e departas ca-matine kun mea fratino a nia geonkli.
La kofro ja esas preparita; parapluvo, bastono e mantelo esas pronta.
Nia patro donas a me 250 marki.       (abieto - abeto)
   "Til rivido, kara patro; adio, bona matro! Ni skribos balde."
Yen la fervoyo-staciono! Me serchas la gicheto (ventanilla) por
   komprar du bilieti por Triberg. Li kustas 35 marki.
Amaso (gentío) de voyajanti pulsas (empujar) sur la kayo (plataforma). Ni vartas (aguardar, esperar) la treno.
Nun la konduktoro klamas : "Atenco!" La treno arivas ye 10 kloki.
Ni acensas (subir) la vagono (vagón) e trovas bona plaso en libera angulo (esquina).
Pos 5 minuti la trenestro siflas (pitar, silbar). La treno moveskas.
Apertez la fenestro por ke me povez regardar la bel naturo e respirar (respirar)
   la fresha aero. Ni vehas rapide. Vespere la treno proximeskas a staciono.
"Triberg!" Ni decensez (bajar)! "Yen la bilieto.", "Danko."

7) Lectura 7:

Lektajo 07:- En la hotelo ----(kontoro - mostrador)----------------------
Dum nia unesma migrado sur la montaro ni arivis due pos 9 hori an la monto-lago
   e ni nun acensas a la hotelo por pasar la nokto ibe. Fine, yen la hotelo.
   Ol stacas che 1345 metri (metros) super la maro.

En la teretajo (planta baja), apud la enireyo (entrada) sinistre, esas la kontoro.
"Ka ni povas havar du chambri?"
"Yes, siori, en qua etajo (piso de una casa) vi deziras lojar?"
"Ni preferas la triesma etajo."
"Ka me darfas demandar via nomi?"
"Ni nomesas Helmut e Gertrud Naumann. Qua precon (precio) vu demandas?"
"Kinadek mark po un chambro e po dio."
"To ne esas tro chera (caro)."
"Voluntez sequar (seguir) me. Numeri 37 e 38 esas libera."
"Ni enirez. Bela chambri kun vasta vido adsur la monti e vali (valle) dil cirkumajo."
"Hike esas la klosheto (campanilla, timbre) elektrala. La chambristino (encargada de la habitación) venos, se vu sonigos (hacer sonar) unfoye; pos dufoya sonigo la servistulo venos.", "Bone."

Nun ni decensas aden la manjo-salono. La supeo esas pronta.
Kelka gasti (huésped) ja sidas an la tablego. Olca esas belete kovrita (cubrir).
Cirkum la porcelan-plado (plato de porcelana) jacas kultelo, forketo, kuliero e boktuko (servilleta).
"Garsono, adportez a ni un botelo de Rhen-vino e du glasi."
Me komendas (encargar) duima hano (pollo) kun legumo e desero. La manjajo esas tre bona.
"Garsono, pagar!", "La duopla supeo kustas: dek e kin mark per du esas triadek
   mark, pluse vino po sep mark, 30 plus 7 esas 37 mark."
"Voluntez vekigar (vekar - despertar) ni ye quar kloki; ni volas vidar la sun-levo (amanecer, salida del sol). Bona nokto!"

8) Lectura 8:

Lektajo 08:- L'anciena (antigua) urbo (ciudad) -----------------------------------
- L'anciena parti di nia urbo existas ja depos la mez-epoko (edad media). Olim (antaño) komto (conde) invitabis komercisti por ke li establisez (establecer) su an la komercala strado (calle); nam la trafiko (tráfico) bezonis merkati (mercado).
- Richa komercisti sequabis l'invito e balde li esis konstruktinta urbo e fortifikabis (habían fortificado) ol per muri (muro).
- La butiki (tienda) plenigis su. Anke kelka mestieristi (profesionales de un oficio), exemple bakisti (panadero), buchisti, masonisti (albañil), seruristi (cerrajero), taliori (sastre) ed altri esis veninta.
- Pokope la mestiero (oficio) florifis (florecer). An la rivereto
   habitis la peskisti e la tanagisti (curtidor); en streta (estrecha) stradeto
   la shuifisti (zapatero) fasonis (formar) la ledro (cuero, piel).
   La menuzisto (carpintero) fabrikis mobli en sua laboreyo, e
   la veturifisto veturi (vehículo, carruaje). En altra stradeto la texisti (tejedor)
   texis la telo (lino) o la lano, quan la mulieri filifabis (habían hilado).
   La potifisto (alfarero) e la forjisto (herrero, forjador) ne darfis mankar.
- Quon la mastro fabrikabis, ton lu expozis avan sua domo o dop la fenestro.
   Olca divenis ilua vetrino (escaparate).
- Dum la merkato-dio granda turbo (multitud) esis sur la merkato-placo.
   Omna komercisto e mestieristo ofris vende sua vari (mercancía).
- La rurani vendis ligno, bestiaro, farino edc. e kambiis ((inter)cambiar) po to
   vesti, ornivi (ornamento, adorno) ed utensili. *La mestiero havis ora sulo (suelo).
- Se la triadek-yara milito (guerra de los 30 años) ne destruktabus (destruir) multo,
   ni povus admirar (admirar) ankore plu multa domi anciena del
   (de+la) unesma florifado (florecimiento) di nia urbo.

* "havar ora sulo" esas Germanajo (germanismo). Co dicas ke "Handwerk hat goldenen Boden". "Ora sulo" signifikas "ferma (firme) fundamento ekonimiala". Do la proverbo (proverbio) dicas: Per bona mestiero onu bone manjas.

9) Lectura 9:

Lektajo 09:- La foxo (zorro) e la tortugo (tortuga), Indiana (indio) fablo (fábula) ----
- Olim foxo chasis apud la maro tortugo (tortoise), quan lu vidis unesmafoye.
- Havante apetito por manjar sua kaptajo (presa) lu penadis parmordar (morder completamente) la harda skalio (caparazón), ma olua fermeso (firmeza, dureza) esis plu forta kam la dentaro (dentadura, conjunto de dientes) dil foxo. Iracoze (enfadado, irritado) lu haltis por meditar (meditar).
- "La hungro tormentas (atormentar, torturar) me", lu dicis, "me mustas serchar altra vildo (juego salvaje); ma antee me portos ica stranja ento (entidad, ser) a mea kaverno por pose lacerar (lacerar, rasgar) ol quiete (serenamente)."  La tortugo pavoreskis (comenzar a tener miedo, pavor).
- Lu dicis: "Severa (riguroso, severo) foxo, me ya vidas ke me mustos mortar, pro to me pregas (rogar), se tu volas kurtigar (acortar) mea dolori e quik facar manjajo a tu, lore pozez me aden la maro, e mea skalio divenos mola (suave), sen peno (pena) tu manjos me."
- "Esas vera, tu esas justa", triumfis (triunfar, exultar) la foxo, "me nur astonesas (sorprender) ke me ipsa ne pensis a to." Lu portis la ruzozo (astuto) al maro e pozis lu aden la aquo.
- Esante en sua elemento la tortugo quik eskapis. De sekura disto (distancia) lu
 mokis (mofarse, reirse de) la foxo, qua troteskis (comenzó a trotar) shamante (avergonzadamente).
- Merkez (marcar, señalar): Anke la maxim ruzozo trovas (encontrar) sua mastro (maestro).

10) Lectura 10:

Lektajo 10:--------------------------------------------------------------------
L'autuno: Sempre plu multe la suno perdas sua varmeso. La nokti esas kolda, e
   matine blanka pruino (escarcha) jacas (yacer) sur la prati (prado).
Nun la kultivisto mustas hastar por rekoltar (cosechar) la produkturi dil agro.
La frukti koliesas (ser recogido). La grapi (racimo) tranchesas (ser cortado) de la viti (vid) ed manjesas kom saporoza (suculento) donajo di la naturo o presesas (presar - prensar, presionar) en la presilo.
Dum ke la migrant (migrador) uceli flugas (volar) a la sudo, por eskapar la ruda (rudo) vintro, la vitkultivisti festas sua rekoltofesto per kantado e dansado.
La gardeni vakuigesas (ser vaciado); omnaloke la terpomi ekterigesas (ser sacados fuera de la tierra).
Kande apene l'agri esas vakua, sekalo (centeno) e frumento (trigo) semesas.
La bovi, mutoni e kapri (cabra) esas duktita de la monti aden la vali;
   nam supre nivo (nieve) falis sur la herbi. La laborinta rurano regardas
   kontente sua kelero (bodega) e garbeyo (granero).
"Laboro esas la ornuro (adorno) dil civitano, prospero esas la rekompenso dil peno."
Balde la yuna semajo kovresos dal nivo. Ube antee la agro esis kultivita, ibe
   la leporo (liebre) e la kapreolo (corzo) chasesos dal chasero (cazador).
La naturo dormeskas e vekos (despertar) erste (no antes (de que)), kande la printempo (primavera) vekigos ol.


TRADUCCIONES:
Lectura 1:
Lectura 01:------------------------------------------------------------------
Vivo en una casa  alta. Delante de la casa hay un bello jardín. Detrás de la casa hay un patio. La puerta está cerrada. Tengo una llave.
La escalera es estrecha, el rellano de la escalera es ancho.
En el salón hay una mesa, unas sillas, un sofá y un reloj. La ventana es grande.
Una alfombra yace sobre el suelo. Del muro cuelgan unas imágenes.
El techo es blanco. El padre lee un libro. Estoy escribiendo/escribo.
Tengo dos hermanas. La hermana menor está cosiendo.
La hermana mayor está en la cocina.
El viejo abuelo se sienta en una silla simple¿?. La madre cocina.
En la cocina hay muchos utensilios. El fuego arde en la chimenea.
Los pescados están sobre los platos. Unas flores en un jarrón están sobre la mesa.
En el dormitorio hay dos camas, un armario, unas sillas y un espejo.
Una estufa está de pie cerca de la puerta. Duermo en la cama.
Los padres son buenos. Estoy voluntariamente en casa. Me gusta estar en casa.
Lectura 2:
Lectura 02:------------------------------------------------------------------
Uno debe cuidar de su cuerpo. Un alma sana habita sólo en un cuerpo sano.
Todos los días (me) lavo mi cara, el cuello, el pecho y las manos con jabón.
Me baño a menudo. En verano nos bañamos en el gran río.
Peino mi pelo y limpio mis dientes.
Mi pelo es negro y mis dientes son blancos.
La piel es marrón y los labios son rojos. Mi padre tiene una barba rubia.
Por la tarde paseo con mi amigo en nuestro jardín. Hablamos el idioma mundial.
Nuestros ojos ven las bellas flores. Las flores emiten su agradable olor.
La nariz percibe sus olores y nuestros oídos oyen el canto de los pajarillos.
Nuestros pulmones respiran el aire puro. Los nervios se vuelven tranquilos.
Este día voy a(¿con?) mi primo y sus amigos.
Ellos cantan, juegan y relatan interesantes cuentos. Estamos alegres.
Si llueve, leo un libro en casa. La ventisca ulula alrededor de la casa.
La noche es tenebrosa.
Pero mi cuartito está lleno de luz y mi corazón está eufórico, porque el libro me muestra unos buenos hombres y unas bellos países.
Todavía en el sueño, sueño sobre eso.
Lectura 3 y conversación:
Lectura 03:------------------------------------------------------------------
Ayer visité a nuestros vecinos. Son viejos. Los conozco desde mi infancia.
Tienen cuatro hijos, tres hijos y una hija. Un hijo murió pronto.
Los padres educaron con cariño a los otros.
Los hijos eran adolescentes, entonces la guerra mundial comenzó.
Ellos entraron en (ir dentro) el ejército. A uno pronto una bala lo alcanzó.
Él murió rápidamente. El otro regresó sano.
Él se casó con una joven mujer y vive ahora con su esposa en otra ciudad.
Sólo la hijo permaneció en casa de sus viejos padres. Ella los cuida cuidadosamente.
Les llevé unas frutas y les di muchos saludos de mis padres.
El viejo era afable y me habló sobre su juventud.
La vieja yacía en la cama; está enferma.
Su hija le trajo a ella la medicina; pero la enferma no quería bebersela.
Quizás ella morirá pronto. La visitaría a ella todos los días, si pudiera.
Los buenos vecinos me amaban siempre. Ellos se alegrarán, cuando vuelva de nuevo.

Conversación
A: ¡Buenos días, señora!
B: ¡Buenos días, señor!
A: ¿Cómo está?
B: Gracias, muy bien y ¿cómo está usted?
A: Estuve enfermo y tuve que consultar al médico; pero ahora estoy sano.
B: ¿Qué dijo el médico?
A: Él dijo: "¡Vaya a menudo al bosque y descanse mucho!"
B: La salud es valiosa.
A: Sí, obedeceré el consejo del médico.
B: ¡Hasta la vista, señor!
A: ¡Hasta la vista, señora!
Lectura 4:
Lectura 04:------------------------------------------------------------------
La tarde es fresquita. Por la tarde voy rápidamente al pueblo.
El caballo rápido lleva al jinete (el que cabalga por afición). Cuéntame la historia, pero brevemente.
Delante del bosque hay un prado. Corremos hacia delante. ¿Cuántas manzanas tienes?
¡Cómo me alegro! Esta harina es blanca, pero esa es gris.
Esta flor huele fuertemente; éstas tienen colores bonitos.
Los que no trabajan, también deberían (obligación moral) no comer.
Éstos son ricos, pero ésas son pobres. Yo sé eso. No puedo comprender esto.

Vamos al campo. ¡Cuán hermosísimamente los amarillos cereales están de pie sobre el campo!
Entre las espigas uno ve flores de maíz y amapolas rojas.
Allí/ahí un campesino siega el trigo.
Aquí dos caballos tiran de un carruaje lleno. Unos manzanos están de pie sobre este campo.
Las manzanas no están maduras aún, pero estos ciruelos tienen mucha ciruelas maduras.
Detrás del pueblo hay un viñedo. Las uvas se vuelven dulces, porque el sol brilla muy ardientemente desde el cielo sin nubes.
Alrededor del pueblo hay muchos huertos de legumbres. En éstos habichuelas,  guisantes, zanahorias, ensaladas¿? y coles crecen.
Si el campesino no cultivara el campo, los ciudadanos (de ciudad) no tendrían nutrientes.
Ahora tenemos hambre y sed. En un restaurante bebemos una taza de café y comemos un trozo de pan con manteca.
Lectura 5:
Lectura 05:-- Explicación iluminadora --------------------------------------
Dos campesinos hablaban sobre el telégrafo.
"¿Cómo hace (el telégrafo) para transportar las noticias tan rápidamente?
"Es muy simple.", respondió el otro. "Uno toca un extremo del alambre y el otro extremo escribe como con pluma."
"En seguida lo aclaro para ti. ¿Tienes perro?" - "Sí."
"¿Qué aspecto tiene?" - "Es delgado y tiene una larga cola."
"Ahora, cuando tú pisas la cola, ¿no ladra?" - "¡Sí, ciertamente!"
"Ahora, supón que tu perro fuera lo suficientemente largo para alcanzar Estocolmo desde tu pueblo. No hay ninguna duda de que él ladraría en Estocolmo, si tu pisaras su cola aquí. He aquí lo que es el telégrafo eléctrico."
Lectura 6:
Lectura 06: --------------------------------------------------------------
Hoy es el uno de agosto, el comienzo de las vacaciones.
El viernes todavía estábamos sentados sobre los bancos de la escuela (pupitre) y sudábamos.
Durante la última lección el profesor habló sobre el Bosque Negro. Todos ya soñábamos despiertos sobre unos bosques oscuros de abetos y la migración/viaje sobre las altitudes escarpadas.
Recibimos un buen certificado y partimos esta mañana con mi hermana hacia nuestros tíos.
El portaequipaje ya estaba preparado; un paraguas, un bastón, una capa estaban listas.
Nuestro padre me dio 250 marcos.
"¡Hasta la vista, querido padre; adiós, buena madre! Escribiremos pronto."
¡He aquí la estación de ferrocarril! Busco la ventanilla para comprar dos billetes para Triberg. Cuestan 35 marcos.
Un gentío de viajantes empujan sobre la plataforma. Aguardamos al tren.
Ahora el conductor grita: "¡Atención!" El tren llega a las 10 horas.
Subimos al vagón y encontramos un buen lugar en una esquina libre.
Después de 5 minutos el jefe del tren silbó. El tren comenzó a moverse.
Abre la ventana para que pueda mirar la bella naturaleza y respirar el aire fresco. Iremos en un vehículo rápidamente. Por la tarde el tren comenzó a aproximarse a una estación.
"¡Triberg!" ¡Bajemos! "He aquí el billete.", "Gracias."
Lectura 7:
Lectura 07:- En el hotel -------------------------------
Durante nuestro primer viaje/migración sobre la cordillera (conjunto de montañas) llegamos en lugar dos¿? después de 9 horas al lago del monte y ahora estamos subiendo al hotel para pasar la noche allí. Finalmente, he aquí el hotel. Está a 1345 metros sobre el nivel del mar.

En la planta baja, junto a la entrada izquierda, está el mostrador.
"¿Podemos tener dos habitaciones?"
"Sí, señor, ¿en qué piso desean alojarse?"
"Preferimos el tercer piso."
"¿Podría pedirles sus nombres?"
"Nos llamamos Helmut y Gertrud Naumann. ¿Qué precio pide?"
"Cincuenta marcos por una habitación y por día."
"Eso no es demasiado caro."
"Hagan el favor de seguirme. Números 37 y 38 están libres."
"Entremos. Unas bellas habitaciones con una amplia vista sobre los montes y valles de los alrededores."
"Aquí está la campanilla eléctrica. La encargada de la habitación vendrá, si usted la hace sonar una vez; después de dos veces de sonido el sirviente vendrá.", "Bien."

Ahora bajamos hacia el salón-comedor. La sopa está lista.
Algunos huéspedes ya están sentados en la gran mesa. Ésta (la mesa) está cubierta con poco gusto (no muy bonita).
Alrededor del plato de porcelana están/yacen un cuchillo, un tenedor, una cuchara y una servilleta.
"Camarero, tráiganos una botella de vino de Rhen y dos vasos."
Encargo medio pollo con legumbres y desero¿?. La comida es muy buena.
"¡Camarero, pagar!", "La doble sopa cuesta: quince marcos por dos son treinta marcos, más un vino por siete marcos, 30 más 7 son 37 marcos."
"Haga el favor de despertarnos a las cuatro; queremos ver el amanecer. ¡Buenas noches!"
Lectura 8:
Lectura 08:- La antigua ciudad -----------------------------------
- Las partes antiguas de nuestra ciudad existen ya desde la edad media. Antaño un conde había invitado a los comerciantes para que se establecieran en una calle comercial; puesto que el tráfico necesitaba un mercado.
- Unos ricos comerciantes habían seguido la invitación y pronto había construida una ciudad y la habían fortificado con muros.
- Las tiendas se llenaron. También algunos profesionales de un oficio, por ejemplo panaderos, buchisti¿?,  albañiles, cerrajeros, sastres y otros habían venido.
- Poco a poco los oficios florecieron. En contacto con el pequeño río vivían los
   pescadores y los curtidores; en una estrecha calle los zapateros formaban el cuero.
   Los carpinteros fabricaban muebles en su taller, y los carruajes de los cocheros.
   En otra callecita los tejedores tejían el lino o la lana, que las mujeres habían hilado.
   El alfarero y el herrero no podían faltar.
- Lo que el maestro había fabricado, eso exponía delante de su casa o destrás de la
  ventana. Esto se convertía en su escaparate.
- Durante el día del mercado una gran multitud estaba sobre el lugar del mercado.
   Todo comerciante y profesional ofrecía la venta de sus mercancías.
- Los campesinos vendían madera, rebaños de animales. harina, etc. y los
   intercambiaban por vestidos, adornos y utensilios. *Los profesionales de un oficio
   tenían un suelo dorado (que podían comer gracias a su trabajo debido al
   intercambio que hacían los campesinos por sus trabajos manuales).
- Si la guerra de los treinta años no hubiera destruido mucho, podríamos admirar todavía muchas casas antiguas del primer florecimiento de nuestra ciudad.

* "havar ora sulo" es un germanismo. En alemán se dice "Handwerk hat goldenen Boden". "Ora sulo" significa "fimer fundamento económico". Por lo tanto el proverbio dice: Por medio de un buen oficio uno come bien.
Lectura 9:
Lectura 09:- El zorro y la tortuga, una fábula India -------------------
- Antaño un zorro cazó cerca del mar una tortuga, que veía por primera vez.
- Teniendo apetito para comer su presa, él penadis¿? morder completamente el duro caparazón, pero su dureza era más fuerte que la dentadura del zorro. Enfadado, paró para meditar.
- "El hambre me atormenta", dijo, "debo buscar otro juego salvaje; pero antes llevaré este extraño ser a mi caverna para después rasgarlo serenamente."  La tortuga comenzó a tener miedo.
- Ella dijo: "Severo zorro, yo ya veo que debo morir, por eso ruego, si tú quieres acortar mi dolor y en seguida hacerte una comida, entonces ponme en el mar, y mi caparazón se volverá suave, sin pena tu me comerás."
- "Es verdad, eres justo", exultó el zorro, "sólo me sorprende que yo mismo no lo pensara." Él llevó la astuta al mar y la puso en el agua.
- Estando en su elemento la tortuga en seguido escapó. Desde una distancia segura se rió del zorro, que comenzó a trotar avergonzadamente.
- Moraleja: También el más astuto encuentra a su maestro.
Lectura 10:
Lectura 10:--------------------------------------------------------------------
El otoño: Siempre el sol pierde mucho más su calidez. Las noches son frías, y por la mañana una blanca escarcha yace sobre los prados.
Ahora el agricultor debe darse prisa para cosechar los productos del campo.
Las frutas son recogidas. Los racimos son cortados de la vid y son comidos como un suculento donativo de la naturaleza o son prensados en la prensa.
Mientras que los pájaros migradores vuelan hacia el sur, para escapar del rudo invierno, los viticultores festejan su fiesta de la cosecha con cánticos y bailes.
Los jardines son vaciados; en todo lugar las patatas son sacadas de la tierra.
Cuando apenas los campos están vacíos, centeno y trigo son sembrados.
Las vacas, ovejas y cabras son conducidas de los montes a los valles;
   porque encima una nieve cayó sobre las hierbas. El campesino que ha trabajado (trabajador) mira alegremente su bodega y granero.
"El trabajo es el adorno del ciudadano¿?, la prosperidad es la recompensa de la pena."
Pronto la joven simiente¿? será cubierta por la nieve. Donde antes el campo había sido cultivado, allí la liebre y el corzo serán cazados por el cazador.
La naturaleza comienza a dormir y despertará no antes de cuando la primavera la haga despertar. 1