Lección Veinte - Duadeka leciono

(Sólo hay textos para leer y/o traducir)

Ésta es la última lección del nivel intermedio. Aunque pueda parecer que no sabes mucho sobre Ido, ¡ya tienes un nivel tan alto como para traducir cualquier texto en Ido sin problemas!.
Así que, ya sabes, puedes ir a cualquier grupo de discusión sobre Ido y podrás entender todo lo que dicen, así como podrás también decir lo que piensas.


Ejercicios - exerci

1) Lectura 11 (continuación de la lección 19):

Lektajo 11:- La tri guti (gota de un líquido) ----------------------------
Alba, la bona feino [fe-I-no] (hada), qua protektas (proteger) la fianciti (novio),
Alba, qua habitas la pupilo (pupilo) blua di la virgini (virgen) inocenta,
   pasante ulmatine proxim rozo (rosa), audis sua nomo enuncesar da tri guti.
Proximigante su e sideskante en la kordio dil floro, el questionis gracioze:
"Quon vi deziras de me, guti brilanta?"
"Venez por solvar (resolver) questiono", dicis l'UNESMA. Alba: "Pri quo vi parolas?"
"Ni esas tri guti diferanta, de origini diversa; ni deziras ke tu dicez,
   qua de ni esas la maxim meritoza (meritorio), la maxim pura." Konseque Alba dicis,
"Me konsentas (consentir). Parolez, guto brilanta." E la UNESMA guto dicis:
"Me venas ek la nubi alta, me esas filiino di la granda mari.
Me naskis en la granda oceano antiqua e potenta.
Vizitante maro-rivi (costa) e litori (litoral), sukusite (sacudir, agitar) en mil
   tempesti, me absorbesis da la nubo. Me iris til l'alta regioni ube la steli
   brilas, e de ibe rulante (rodando) inter la fulmini (relámpago), me falis
   aden la floro en qua me nun repozas. Me reprezentas la maro.",
   finis la UNESMA.
"Nun esas tua foyo, guto brilanta," la feino [fe-I-no] dicis a la DUESMA.
"Me esas la roso (rocío), qua entras la lilii [LI-lii]; me esas la fratino dil
   opalea (del color del ópalo) lumo dil luno, la filiino dil nebulo, qua difuzesas
   kande la nokto obskurigas la naturo. Me reprezentas l'auroro (aurora)."
"E tu?" Alba questionis la TRIESMA, la guto minim granda e lore tacanta.
"Me havas nula merito (mérito)." Alba: "Parolez! De ube tu venas?"
"Ek la okuli di fiancitino (novia); me esis la rideto, me esis la kredo,
   me esis la espero, pose me esis l'amoro ... cadie me esas lakrimo (lágrima)."
L'altri ridis pri la guteto, ma Alba, apertante sua brakii, prenis el kun su
   e dicis: "Ica esas la maxim meritoza, ica esas la maxim pura."
L'UNESMA : "Ma me esis la maro!" La DUESMA : "E me l'atmosfero!"
"To esas vera; ma ica esas la kordio..", dicis e taceskis (callarse) Alba.
Ed el desaparis en l'azuro (azul, celeste), kunportante la TRIESMA, la humila (humilde)  guto.

2) Lectura 12:

Lektajo 12:- Lingui internaciona/interkomprenigilo (Medios de comunicación) ---
La lingui di preske (casi, apenas) omna nacioni de India til Atlantiko decendas de
   komuna origin-linguo. Ica linguo diferenciesis, e la nacioni separis su.
La relati kun stranjera landi esis neimportanta en anciena tempi, pro ke
   la moyeni (medios) dil cirkulado (circulación) esis primitiva.
Tamen sempre existis lingui qui mediacis la trafiko, precipue la komerco.
   To pruvas ke linguo internaciona esas necesa e nekareebla (indispensable).
La linguo dil Greki dominacis (había predominado) longatempe en l'oriento.
Interne di la frontieri dil Romana imperio la Latina divenis dominacanta;
   ol restis la linguo di la cienco (ciencia) en preske tota Europa
   til aden la moderna tempo. La Latina ankore uzesas ekleziale mem hodie.
En la 17. e 18. yarcenti, Francia atingis (lograr) la kulmino (culminación) di sua povo,
   la Franca divenis la linguo dil dipolomacisti (diplomáticos) e nobeli.
Nuntempe la linguo dil Angli havas la prerango en la mondo-komerco.
Ma anke la Germana esas ample difuzita: en Austria, Hungaria, Polonia, Rusia,
   ed en l'esto di Europa, ol ofte esas l'interkomprenigilo por multa mikra
   nacioni. - Das kleinste Haar wirft seinen Schatten. ** (->Lektajo 13)
Futurale la konkurenco (rivalidad) dil naturala lingui en la mondo-trafiko cesos (cesar).
Nula de li esas sat (suficientemente) facila, exakta e bela ke ol povus divenar
   (convertirse en) internaciona helpolinguo. Lo rekomendas Ido kom la solvuron.
En Berlin, London e New-York, en Arjentinia e Japonia, omnaloke (todo lugar),
   adube komercisti e ciencisti voyajos, Ido komprenesos e parolesos. Ultre to
   omna naciono kultivos e konservos la pureso e beleso di sua matrolinguo.
En irga fora futuro existos 'nova linguo por omni', unesme (en primer lugar)
   kom komercala linguo, pose generale kom linguo dil mentala komunikado,
   tam certe kam ultempe existos aernavigado. (escrito hace 80 años en Alemania)
** La Hispana esas anke tre importanta ;-)

3) Lectura 13:

Lektajo 13:- Vestaro --- Bezonesas dicernar (distinguir) 'portar' e 'tragar*'.----------
Me volas vizitar cavespere la teatro; pro to me mustas quik chanjar mea vesti.
Ube esas la kamizo (camisa) e la kalzi (media, calceta)?
La kamizo esas male glatigita (planchada); mem butono mankas (faltar).
Yen agulo (aguja) e filo (hilo, hebra), sutez (coser) nova butono an la kamizo!
Ka la boti (bota) esas cirajizita (pulido)? Ka la vesti (ropa) esas
   brosita (cepillado)? Donez a me la pantalono (pantalón), la vestono (chaqueta)
   e la flava jileto (chaleco)!
La kolumo (collar, cuello) esas sordida, me metos (ponerse) un neta.
La bruna kravato (corbata) ne plezas (agradar, gustar) a me, me preferas la verda.
Nun me ornas (adornar) me per l'arjenta (plata) kateno (cadena) dil horlojeto (reloj).
Posh-tukon (=naz-tuko - pañuelo) e gantin (guantes) me ne darfas obliviar.
Mea klefi (llave) e la burso (cartera, bolso) esas en la posho (bolsillo).
La felta chapelo (sombrero de fieltro) e la mantelo (manto, mantel) pendas an la
   vesto-portilo (percha). La fuluro (pliegue, arruga <- fular+ur) dil mantelo esas
   lacerita (rasgado).
Portez (llevar, no llevar puesto) ol morge al talioro (sastre) por ke il reparez ol.
Se mea salario (sueldo, salario) esus plu granda, me komprus peliso (pelliza) e
   shapko (gorra de piel), nam la vetero koldeskas. La furisto (peletero) demandas tro
   chera preco.
La siorini ofte iras aden la teatro, vestizita per veluro (terciopelo) e silko, o
   li tragas* precoza denteli (cordón-trabajo¿?). Tala luxon (lujo) me ne amas.
Nivas, metez (ponerse) la kauchuka (engomado) surshui (sobrezapato) e la getri
(polaina)! Yen la parapluvo (paraguas). Granda plezuro!

Proverbi (ek: Proverbaro da Peus).
Ne omno oresas quo brilas. - No es oro todo lo que brilla.
Omnu havas sua propra gusto. - Sobre gustos no hay nada escrito.
L'unesma ateston esas la vesto. - Fine clothes make the man.
Defekton di naturo ne kovras veluro (terciopelo). -
   You can't make a silk purse out of a sow's ear.
Extere ornita (adornado), interna sordida (sucio, sórdido). -
   A wolf in sheep's clothing.
- Das kleinste Haar wirft seinen Schatten. - Tread on a worm and it will turn.
La maxim mikra haro (pelo) jetas sua ombro. - Even a worm will turn.

4) Lectura 14:

Lektajo 14:- En la teatro --- (staco-placo = galerio [ga-LE-rio] - galería )---
La reprezento komencas precize ye 6:30 kloki (sis kloki e duimo).
La demando pri l'eniro-bilieti esas tre granda. Se on volas obtenar bilieto
   an la gicheto (taquilla), on mustas ibe instalar su (encolarse) ye ja duima
   horo (30 minutos) ante olua aperto.
"Me demandas bilieto por la duesma rango (fila), sinistra latero, staco-placo."
"Me regretas, ica plasi esas parvendita, nur partero (platea) -
   lojio (palco) esas ankore recevebla.", "Quante kustas la bilieto?"
"9.50 mark inkluzinte la taxo po l'uzo di la vesteyo (vestuario)."
On pleas la kanto-maestri de Nuernberg da Richard Wagner.
Me preferas opero kam dramato e komedio kam tragedio.
La kurteno (cortina, telón) levesas. La ceneyo vidigas l'internajo di kirko.
Kantistino kantas per sonora voco. Anke la tenoro kantas ecelante.
L'orkestro-chefo direktas tre vivace (vivamente).
Omna muzikisti di ca orkestro esas artisti. Pos singla akto eventas pauzo.
Aparte la 3. akto esas belega. On vidas la gaya Johannis-festo sur la prato.
Walter ganas per sua premio-kanto la filiino dil or-forjisto (orfebre).
La kurteno abasesas (es bajada). La audantaro (audiencia, público) aplaudas
   (aplaudir) entuziasmigite (entusiásticamente), la kantisti dankas
   joyoze. Wagner ne nur esis genio (genio) kom kompozisto ma anke bona poeto.

En 1825 Goethe dicis ad Eckermann:
"Ta, qua esas ne tote blazita (rendido) e suficante yuna, ne facile
    trovas loko, ube lu povas esar tam bone sorgata kam en la teatro.
 On postulas de vi tote nulo; vi ne bezonas apertar la boko, se vi ne volas.
 Kontree vi sidas tote komfortoze (confortablemente) quale rejo ed IGAS '(a) vi'
    komode (adecuadamente) REPREZENTAR omno (comportarse como un rey),
    e REGALAR (regalar) via spirito e sensi, quale vi nur povas dezirar to.
 Yen poezio, pikt-arto, kant-arto e muziko, arto dramatala e mem plu multo.
 Se omna ica arti e charmi di yuneso e beleso agas kune dum un vespero,
    sur alta nivelo dil arto, lore to esas festo nekomparebla ad irga altra."

5) Lectura 15:

Lektajo 15:- La muso e la leono (da Aesopos) ----------------------------------
Leono dormis en sua kaverno (caverna); cirkum lu trupo de gaya musi ludis.
Un/Una de li jus esis kliminta adsur salianta (saliente, sobresaliente) rokaji, falis
    adinfre e vekigis la leono qua retenis (retener) lu per sua grandega pedo.

"Ho ve", la muso pregis, "esez jeneroza a me kompatinda, neimportanta kreuro!
    me ne volis ofensar tu, me nur facis mispazo e falis de la rokajo.
 Quale mea morto utilesus a tu? Lasez vivar me /Lasez (a) me vivar/,
    e me volas esor/esur gratitudoza a tu dum mea tota vivo!, se me vivus."

"Forirez!", la leono dicis jeneroze e lasis forkurar la museto. Ma pose lu
    ridis e dicis: "Esor gratitudoza! Nu, ton me dezirus vidar, quale museto
    povus manifestar sua gratitudo a leono. To ne semblas esor posibla"

Pos kurta tempo la sama muso kuris tra la foresto e serchis nuci (nuez) por su.
    Subite (de repente) lu audis la plendala mujado (rugido) di leono.

"Lu certe esas en danjero!" la muso parolis en su ed iris a la loko, de qua la
    mujado sonis. Ibe lu trovis la jeneroza (generoso) leono cirkumplektita
    (entrelazar) da forta reto (red) quan la chasisto pozabis injenioze por
    kaptar (capturar) per to animali granda e forta.
La kordi (trozos de cuerda) tante kontraktesabis (encoger) ke la leono
    povis uzar nek sua denti nek la forteso di sua pedi por lacerar (rasgar) li.
"Vartez, amiko," dicis la museto, "cakaze me povas helpar probable maxim bone."
    Lu adkuris, parrodis (roer completamente) la kordi qui entravis (engrillar)
    lua avana pedi, e fine divenis ke li (la pedi) esas libera.
    La leono laceris la cetera (restante) reto e riatingis tale sua libereso
    per la helpo da la museto di qua vivon olim lu ipsa sparis sualatere.

Nobla esez la homo, helpema e bona, nam to distingas lu de omna enti
    quin ni konocas. (Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)

6) Lectura 16:

Lektajo 16:- Du komercala letri -----------------------------------------------
Milano, 16. marto 1921.
Sioro Zahn e kompanio, mashin-fabrikerio Mannheim (Germania)

Me dankas pro la sendo dil preco-listo.
Nuntempe agrokultivala (agrícola) mashini demandesas tante multe
   ke me mustas balde riplenigar (recambiar) mea magazino (almacén).
Nia kompristo (comprador) vizitos vu pos kelka dii; il havas la promiso (=expekto - expectación) komendar (encomendar) pasable (justamente) granda nombro de
mashini, se vu grantos konvenanta rabato (discuento) ed avantajoza pago-kondicioni.

Specale me bezonas motor-plugili (arado), semo-mashini (máquina sembradora),
   falcho-mashini (segadora), fen (heno)-rastili (rastrillo) e
   drash-mashini (trilladora).
Konsiderante la plucherigo (subida, aumento) extraordinara pro la transporto-preco
   ed importaco-taxo, me nur povas komprar, se la preco kalkulesos ad/kom/ye
   la maxim basa [preco kam] posible.
Me ja recevis avatajoza ofri da Angla firmi; tamen me havas l'espero agreabla,
   filigar (hilar, hacer hilos/hebras) per ica kompro la relati aferala
   qui existis ante la milito inter nia firmi, por la profito di la du parti.

Kun granda estimo, Giovanni Rienzi, Dante-strado 17, Milano (Italia)

-----------------------------------------------------------------
Mainz, 8. februaro 1921.
Sioro P. Thorbecke, Rembrandt-placo 11, Amsterdam (Nederlando).

Vua sendajo del 29. januaro arivis cadie.
La vari esas nereprochebla, pezo e nombro esis justa.
Me komisis (apuntar, señalar) la Rhenana banko asignar a vu la sumo de 2864 florini.
Me pregas vu quik sendar a me la sequanta vari:
   500 kilogrami de rizo, singla kg po 4 mark;
   100 kg de kakao, maxim bona qualeso;
   200 kg de saguto (sagú); 220 kg de Braziliana kafeo;
    90 kg de teo, mezvalora mixuro (mezcla);
  4000 buxi de lakto sukrizita (azucarada); 360 kg de fromajo (queso) de Edam;
    50 litri de palm-oleo (aceita de palmera); fine 5 kg de pipro (pimienta) muelita.

Koncerne la preci me fidas a vu pro mea multyara experienco  pri la loyaleso
   di vua firmo, e me supozas, ke la livrajo (entrega) esos tam bona kam la lasta.

Kun respektoza saluti, vua devota (devoto, fiel), Walter Schutz

La pasero e la kolombo -----------------------------------------
Puerulo kaptabis pasero (gorrión) e vidis pose kolombo (paloma) sur la tekto.
"Ita esas plu bona", il pensis, lasis riflugar la pasero ed acensis la tekto,
   por kaptar vice (=anstat* - en lugar de) lu la kolombo.
Ma ica ne vartis il, ma lu forflugis.
Sidante sur la tekto, sen pasero e sen kolombo, la puerulo memoris la proverbo:
   Plu bona (esas) pasero en la manuo kam kolombo sur la tekto.

7) Lectura 17:

Lektajo 17:- Linguala stilo ---------------------------------------------------
La skopo (fin) di la linguo internaciona esas l'interkompreno adminime en Europa.
   Ne suficas havar internaciona vortaro e gramatiko inter lingui Europala,
   se la frazi ne esas omnaloke komprenebla (por diferanta nacionani).
   La vortordino esez naturala segun la reguli dil Ido-gramatiko.
   La maxim bona moyeno por komprenesar esas facar kurta frazi.
   Qua bone skribas, facas multa punti. Ne akumulez la subordinita frazi.

Anke en Ido existas bona e mala stilo. La naturala lingui havas multa idiomaji
   (modismo, frase hecha), quin on devas uzar, mem se li esas nelogikala. "Ido ne
   havas idiomaji*", singla nociono (concepto) havas un vorto e singla vorto signifikas
   nur un nociono.
Do on evitez l'idiomaji dil naturala lingui; li ne komprenesas en omna landi.
   Skribez simple e klare, lore tu espereble skribos en bona stilo.

   --- * Ma poke fanfaronanta reklamajo por Ido da olima Idisto Germana,   ---
   --- nam omna lingui sur la tero havas plu o min idiomaji e ne-logikeso, ---
   --- quin tamen Ido adminime esforcas eskapar per sua anmo por facileso. ---

8) Lectura 18:

Lektajo 18:- Pri Idiomaji e propra kustumo (comtumbre) di naturala lingui --------
Lernar stranjera lingui esas multe desfacila por ordinara populi (=plebeyi).
Nam sempre restas/os nekonteble multa neregulozeso (irregularidad) gramatikala
   ed anke en dicmanieri, idiomaji nacionala, pos 'omna esforcado (esfuerzo)'
   bone lernar la linguo di irga intereso ed importo. Logikeso ne suficas ma
   la rezulton decidos nur suficanta tempo e pekunio por parlernar la linguo.
Quale onu povus facile memorar omna idiomaji di linguo lernata? Exemple:
   rain cats and dogs, fight like Kilkenny cats, let the cat out of the bag...
Quale onu povus facile dicernar (discernir) per dicionario la korekta signifiko di frazo?
   Kande USAani dicas "I'm MAD about the event.", onu ne povas komprenar
      la vera signifiko per simple konsultar la dicionario; mad - fola
      Advere (en verdad) la frazo ne signifikas ke "Me esas FOLA pri l'evento" ma to
      dicas ke "Me IRACAS pri l'evento." ed altrafoye "Me ENTUZIASMAS pri
      l'evento." ... HoLala!
Tala kozi numeroza abundas e nule cesas kande onu lernas irga stranjera linguo.
   Advere nur la richi povas facile lernar sua stranjera linguo, se li deziras.

La plebeyi nur povus disponar sua bona logikeso, sen havar suficanta pekunio.
   Ido esas/os la unika internaciona linguo por omna laboristi sur la mondo,
      pro ke onu povas facile lernar Ido inter sua limitizita tempo e pekunio.
   Do ni lernez Ido, Ido mustos kultivar nia mento per sua logikeso por omni.

   ......skribita da laboristo, Idisto ed Idiotisto, Bebson Y. Hochfeld


TRADUCCIONES:
Lectura 11:
Lectura 11:- Las tres gotas ----------------------------
Alba, la buena hada, que protege a los novios,
Alba, que vive en el pupilo azul de la virgen inocente,
   al pasar una mañana cerca de una rosa, oyó ser enunciado su nombre por tres gotas.
Aproximándose y sentándose en el corazón de la flor, ella preguntó graciosamente:
"¿Qué deseáis de mi, gotas brillantes?"
"Ven para resolver una cuestión", dijo la PRIMERA. Alba: "¿Sobre qué habláis?"
"Somos tres gotas diferentes, de orígenes diversos; deseamos que digas,
   cuál de nosotras es la más meritoria, la más pura." Seguidamente Alba dijo,
"Acepto/consiento. Habla, gota brillante." Y la PRIMERA gota dijo:
"Vengo de las nubes altas, soy hija de los grandes mares.
Nací en el gran océano antiguo y poderoso.
Visitando costas y litorales, sacudida en mil tempestades, fui absorbida por la nube. Fui hasta las altas regiones donde las estrellas brillan, y de allí rodando entre los relámpagos, caí en la flor en la que ahora reposo. Represento el mar.",
   acabó la PRIMERA.
"Ahora es tu turno, gota brillante," el hada dijo a la SEGUNDA.
"Soy el rocío, que entras la lilii¿?; soy la hermana de la luz "opalácea" de la luna, la hija de la nebulosa, que se difumina cuando la noche hace oscurecer la naturaleza. Represento la aurora."
"¿Y tú?" Alba preguntó a la TERCERA, la gota menos grande y entonces callando.
"No tengo ningún mérito." Alba: "¡Habla! ¿De dónde vienes?"
"De los ojos de una novia; fui la sonrisa, fui la creencia, fui la esperanza, después fui el amor ... hoy soy una lágrima."
Las otras se rieron de la gotita, pero Alba, abriendo sus brazos, la tomó consigo y dijo: "Ésta es la más meritoria, ésta es la más pura."
La PRIMERA: "¡Pero yo soy el mar!" La SEGUNDA : "¡Y yo la atmósfera!"
"Eso es verdad; pero ésta es el corazón..", dijo y se calló Alba.
Y ella desapareció en el azul/celeste, llevándose con ella la TERCERA, la humilde gota.
Lectura 12:
Lectura 12:- Lenguas internacionales / medios de comunicación. -------
Las lenguas de casi todas las naciones de India hasta el Atlántico descienden de
   una lengua común originaria. Esta lengua se diversificaron¿?, y las naciones se
   separaron.
Las relaciones con países extranjeros no eran importantes en tiempos antiguos, porque
   los medios de circulación eran primitivos.
Sin embargo siempre existían lenguas que intermediaban el tránsito/trato,
   principalmente el comercio.
   Eso prueba que una lengua internacional es necesaria e indispensable.
La lengua de los Griegos había predominado mucho tiempo en oriente.
En el interior de las fronteras del imperio Romano el Latín se volvió dominante;
   permaneció como la lengua de la ciencia en casi toda Europa
   hasta en tiempo moderno. El latín aún se usa eclesialmente incluso hoy.
En los siglos 17 y 18, Francia logró la culminación de su poder,
   el francés se convirtió en la lengua de los diplomáticos y nobles.
Hoy día la lengua de los ingleses tiene el predominio en el comercio mundial.
Pero también el alemán está ampliamente difundido: en Austria, Hungría, Polonia,
   Rusia, y en el este de Europa, a menudo es el medio de comunicación para muchas
   pequeñas naciones. - Das kleinste Haar wirft seinen Schatten. ** (->Lectura 13)
En el futuro la rivalidad de las lenguas naturales en el tráfico mundial cesará.
Ninguna de ellas es lo suficientemente fácil, exacta y bella como para que pueda convertirse en una lengua internacional de ayuda. Ello encomienda a Ido como la solución.
En Berlín, Londres y Nueva York, en Argentina y Japón, todo lugar,
   hacia donde comerciantes y científicos viajen, Ido será comprendido y hablado.
   Además de eso toda nación cultivará y conservará la pureza y belleza de su lengua
   materna.
En cualquier futuro lejano existirá una "nueva lengua para todos", en primer lugar
   como lengua comercial, después generalmente como lengua de la comunicación
   mental, tan cierto como que en algún momento existirá la navegación aérea.
   (escrito hace 80 años en Alemania)
** El español es hoy también muy importante ;-)
Lectura 13:
Lectura 13:- Vestuario --- Es necesario distinguir 'llevar' y 'llevar puesto'.------
Quiero visitar esta tarde el teatro; por eso debo cambiar rápidamente mis ropas.
¿Dónde está la camisa y las medias?
La camisa está mal planchada; incluso falta un botón.
Aquí hay una aguja e hilo, ¡cose un nuevo botón en la camisa!
¿Las botas están abrillantadas/pulidas? ¿La ropa está cepillada?
   ¡Dame el pantalón, la chaqueta y el chaleco amarillo!
El cuello está sucio, me pondré uno limpio.
La corbata marrón no me agrada, prefiero la verde.
Ahora me adornaré/arreglaré con la cadena de plata del reloj.
Pañuelo (de bolsillo) y guantes no puedo olvidar.
Mis llaves y la cartera/bolso están en el bolsillo.
El sombrero de fieltro y el manto cuelgan de la percha.
   El pliegue/arruga del manto está rasgado.
Llévalo (llevar, no llevar puesto encima) mañana al sastre para que él lo repare.
Si mi sueldo fuera más grande, compraría una pelliza y una gorra de piel,
   porque empieza a hacer frío. El peletero pide un precio demasiado caro/alto.
Las señoritas a menudo van al teatro, vestidas con terciopelo y seda, o
   llevan puestas unos preciosos denteli (cordón-trabajo¿?). Tal lujo no lo quiero.
Nieva, ¡ponte las botas/sobrezapato de goma y las polainas!
Aquí está el paraguas. ¡Que disfrutes!

Proverbios (de: Conjunto de proverbios de Peus).
Ne omno oresas quo brilas - No es oro todo lo que brilla/reluce.
Omnu havas sua propra gusto - Sobre gustos no hay nada escrito.
L'unesma ateston esas la vesto - El hábito no hace al monje (no muy seguro ;-).
Defekton di naturo ne kovras veluro (terciopelo) -
   Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Extere ornita (adornado), interna sordida (sucio, sórdido) -
   Un lobo con piel de oveja.
Das kleinste Haar wirft seinen Schatten -
   Tread on a worm and it will turn (¿alguna sugerencia?).
La maxim mikra haro (pelo) lanza/desprende sua sombra -
   Even a worm will turn (¿kelka ideo?).
Lectura 14:
Lectura 14:- En el teatro ----------------------------------
La representación comienza exactamente a las 6:30 horas (seis y media).
La solicitud de billetes de entrada es muy grande. Si uno quiere obtener un billete en la taquilla, uno debe encolarse allí media hora (30 minutos) antes de su apertura.
"Desearía un billete para la segunda fila, lateral izquierdo, galería."
"Lo siento, estos lugares están completamente vendidos, sólo una platea - palco es todavía "receptivo" (está libre).", "¿Cuánto cuesta el billete?"
"9.50 markos incluído el impuesto por el uso del vestuario (para guardar la ropa)."
Se tocarán los cánticos maestros de Nuernberg,  de Richard Wagner.
Prefiero una ópera a un drama y una comedio a una tragedia.
El telón se levanta. El escenario deja ver el interior de una iglesia.
La cantante canta con una voz armoniosa/sonora. También el tenor canta excelentemente.
El director de la orquesta dirige muy vivamente.
Todos los músicos de esta orquesta son artistas. Después de cada acto hay una pausa.
Aparte el tercer acto es muy bello. Se ve la alegre fiesta de Juan sobre el prado.
Walter gana con su premio de canto a la hija del orfebre.
El telón se baja. El público aplaude entusiásticamente, los cantantes dan gracias alegremente. Wagner no era sólo un genio como compositor, sino también un buen poeta.

En 1825 Goethe dijo a Eckermann:
"Eso, que no está totalmente rendido y no es suficientemente joven, no encuentra un lugar, donde pueda estar tan bien custodiado como en el teatro.
No se exige de vosotros absolutamente nada; vosotros no necesitáis abrir la boca, si
   no queréis.
 Por contra estáis sentados muy confortablemente como un rey y hacéis
   adecuadamente representar todo y regalar vuestro espíritu y sentidos, como sólo
   vosotros podéis desear eso.
He aquí poesía, pintura, canción y música, un arte dramático e incluso mucho más.
 Si todos estos artes y encantos de juventud y belleza obraran juntos durante una tarde, sobre un alo nivel del arte, entonces eso es una fiesta incomparable a cualquier otra."
Lectura 15:
Lectura 15:- El ratón y el león (por Aesopos) ----------------------------------
Un león dormía en su guarida; alrededor de él una tropa/rebaño de alegres ratones
    jugaban.
Uno de ellos ahora mismo había trepado sobre unas rocas salientes, cayó abajo e hizo despertar al león que lo retuvo con su grandioso pie.

"¡Por poco!", el ratón rogó, "¡sed generoso conmigo, una creación sin importancia y digna de ser compadecida¿?!
    no quería ofenderte, sólo di un mal paso y caí desde las rocas.
 ¿Cómo te sería útil mi muerte? ¡Permíteme vivir,
    y seré agradecido contigo durante toda mi vida!, ¡si vivo!."

"¡Íos!", el león dijo generosamente y dejó correr lejos al ratoncito. Pero después se
    rió y dijo: "¡Ser agradecido! Nu, eso desearía ver, cómo un ratón puede
    manifestar su gratitud a un león. Eso no parece ser posible"

Después de un rato el mismo ratón corría a través del bosque y buscaba nueces para
    sí. De repente oyó el rugido de queja de un león.

"¡Ciertamente está en peligro!" el ratón habló para sí y fue al lugar, desde el cual el
    rugido sonó. Allí halló al generoso león enredado por una fuerte red que un cazador
    había puesto ingeniosamente para capturar mediante ella a animales grandes y
    fuertes.
Los trozos de cuerda tanto se habían ajustado que el león no podía usar ni sus dientes
    ni la fuerza de sus pies para rasgarlos.
"Espera, amigo," dijo el ratoncito, "en este caso puedo ayudar probablemente de la
    mejor forma."
Él corrió (hacia el león), royó completamente los trozos de cuerda que engrillaban
    sus patas delanteras, y finalmente se hizo que ellos (los pies) estuvieran libres.
    El león rasgó la restante red y riatingis¿? tale su libertad
    gracias a la ayuda del ratoncito cuya vida antaño él mismo salvó por su parte.

Noble sea el hombre, ayudante y bueno, puesto que eso lo distingue de otros seres conocemos. (Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)
Lectura 16:
Lectura 16:- Dos cartas comerciales -----------------------------------------------
Milán, 16 de marzo de 1921.
Señor Zahn y compañía, fábrica de maquinaria de Mannheim (Alemania)

Gracias por el envío de la lista de precios.
En estos tiempos las máquinas agrícolas son demandadas tanto que debo
    recambiar/rellenar mi almacén pronto.
Nuestro comprador le visitará después de algunos días; él tiene la promesa de hacer
   un encargo justamente un gran número de máquinas, si usted me concede un
   descuento conveniente y ventajosas condiciones de pago.

Especialmente necesito "arados motorizados", máquinas sembradoras, segadoras,
   "rastrillos para heno" y trilladoras;
Considerando la subida extraordinaria por el precio de transporte y el impuesto de
   importación, sólo puedo comprar, si el precio será/fuera calculado como el más
   bajo posible.
Ya recibí ventajosas ofertas/ofrecimientos de unas casas de comercio inglesas; sin embargo tengo la esperanza agradable, de hilar/estrechar/unir mediante esta compra las relaciones de negocios que existían antes de la guerra entre nuestras firmas, para el beneficio de las dos partes.

Con gran estima, Giovanni Rienzi, Calle Dante 17, Milán (Italia)

-----------------------------------------------------------------
Mainz, 8. febrero 1921.
Señor P. Thorbecke, plaza Rembrandt 11, Amsterdam (Holanda).

Su envío del 29 de enero llegó hoy.
Las mercancías son irreprochables, el peso y número era justo.
Indiqué al banco Rhenano asignarle la suma de 2864 florines.
Le ruego enviarme rápidamente las siguientes mercancías:
   500 kilogramos de arroz, cada Kg. por 4 marcos;
   100 Kg. de cacao, de la mejor calidad;
   200 Kg. de sagú; 220 Kg. de café brasileño;
    90 Kg. de té, mezcla de medio valor;
  4000 cajas de leche azucarada; 360 Kg. de queso de Edam;
    50 litros de aceita de palmera; finalmente 5 Kg. de pimienta molida.

Con respecto a los precios me fío de usted por mis muchos años de experiencia con la lealtad de su firma, y supongo, que la entrega será tan buena como la última.

Con saludos respetuosos, su fiel, Walter Schutz

El gorrión y la paloma -----------------------------------------
Un niño había capturado un gorrión y vio después una paloma sobre el tejado.
"Eso es mejor", pensó, dejó "revolar" al gorrión y subió al tejado,
   para capturar en lugar de él a la paloma.
Pero ésta no lo esperó, sino que voló fuera.
Estando sentado sobre el tejado, sin gorrión y sin paloma, el niño se acordó del proverbio:
   Mejor gorrión en la mano que paloma sobre el tejado
   (Más vale pájaro en mano que ciento volando).
Lectura 17:
Lectura 17:- Estilo lingüístico ---------------------------------------------------
El fin de la lengua internacional es la "intercomprensión" al menos en Europa.
   No basta tener con un conjunto de palabras internacional y una gramática entre las
   lenguas europeas, si las frases no son en todo lugar comprensibles (para diferentes
   ciudadanos de una nación).
   El orden de las palabras sea/será natural según las reglas de las gramática de Ido.
   El mejor medio para ser comprendidos es hacer frases cortas.
   Quien bien escribe, usa muchos puntos. No acumule las frases subordinadas.

También en Ido existe un buen y mal estilo. Las lenguas naturales tienen muchos
   modismos/frases hechas, que uno debería usar, aún cuando son ilógicos. "Ido no
   tiene modismos*", cada concepto tiene una palabra y cada palabra significa sólo
   un concepto.
Por tanto evite las frases hechas de las lenguas naturales; no son comprendidas en
   todos los países. Escriba de forma simple y clara, entonces esperanzadamente
   escribirás con un buen estilo.

--- * Pero brevemente un consejo jocoso para Ido de un antiguo Idista alemán, puesto que todas las lenguas sobre la tierra tiene más o menos frases hechas y "ilogicidad",
las cuales sin embargo Ido al menos se esfuerza en escapar (de ellas) por medio de su alma/espíritu para la facilidad. ---

N. del T.: Esta traducción es bastante literal, digamos que se podría haber hecho una mejor y más clara, pero se ha preferido dejarla para ver la transmisión de la idea :-)
Lectura 18:
Lectura 18:- Sobre modismos y propia costumbre de las lenguas naturales --------
Aprender una lengua extranjera es en gran modo difícil para la gente ordinaria.
Porque siempre quedan/quedarán muchas incontables irregularidades gramaticales
   y también en maneras de decir, modismos nacionales, después de 'todo esfuerzo'
   aprender bien la lengua de cualquier interés e importancia. La lógica no basta
   sino que sólo el suficiente tiempo y dinero para aprender completamente la lengua
   decidirá el resultado.
¿Cómo podría uno fácilmente memorizar todo modismo de una lengua aprendida?
Por ejemplo (están en ingles: lo siento, no sé qué significan :-):
   rain cats and dogs, fight like Kilkenny cats, let the cat out of the bag...
¿Cómo podría uno fácilmente discernir mediante un diccionario el correcto significado de una frase?
   Cuando los estadounidenses dicen "I'm MAD about the event.", uno no puede
      comprender el significado verdadero por medio de simplemente consultar el
      diccionario; mad - loco.
      En verdad la frase no significa que "Estoy loco por el evento", sino que dice que
      "Yo estoy enfadado por el evento" y en otro momento "Estoy entusiasmado por el
      evento." ... ¡Olala!
Tales cosas numerosas abundan y de ninguna forma cesan cuando uno aprende
   cualquier lengua extranjera. En verdad sólo los ricos pueden fácilmente aprender su
   lengua extranjera, si lo desean.

La gente corriente sólo podrían disponer de su buena lógica, sin tener bastante
   dinero.
Ido es/será la única lengua internacional para todos los trabajadores sobre el mundo,
   porque uno puede fácilmente aprender Ido entre su limitado tiempo y dinero.
Por tanto aprendamos Ido, Ido deberá cultivar nuestra mente por medio de su
   lógica para todos.

   ......escrito por un trabajador, Idista e "Idiotista", Bebson Y. Hochfeld 1