Escrito presentado o 12/12/08 diante da Consellera de Poltica Territorial, Obras Pblicas e Vivenda.

Outro escrito en similares termos foi presentado diante do Ministerio de Fomento e outro, con copia destes a Antn Louro, en calidade de Deputado por Pontevedra naquelas datas.

Ningn dos tres foi contestado ata a data de actualizacin desta pxina (08/08/09)

- Que en relacin coas autovas proxectadas entre Pontevedra-Porrio e Pontevedra-O Confurco (Ponteareas) (A-57, alternativa 11).

- Que existe un proxecto para modificar a estrada Vigo-Porrio cun tnel de dous km.

- Que actualmente, e respectando a sializacin, se precisan de seis a seite minutos para percorrer os 10,500 km entre Puxeiros e O Confurco (Ponteareas).

- Que a autova (A-57, alternativa 5) Pontevedra-Peinador-Puxeiros ten unha lonxitude de 29,500 km.

- Que a lonxitude prevista para a autova A-57, alternativa 11) Pontevedra-O Confurco (Ponteareas) de 33,750 km.

- Que se temos en conta que a suma dos km da Autova Pontevedra-Peinador-Puxeiros (29,500 km), mis os 10,500 km da estrada Puxeiros-O Confurco, resultan, contra os 33,750 km d autova Pontevedra-O Confurco, unha diferenza de 6,250 km, dicir tres minutos e cuarto para unha velocidade media de 100 km/h.

- Que a construcin de todas as autovas previstas (Pontevedra-Peinador-Puxeiros e Pontevedra- Confurco), supoen illar os montes e fauna de Amoedo e Galleiro, fauna que incle vertebrados de grande porte que suporn un perigro para a circulacin e por outra parte un illamento das poboacins actuais de lobo, corzo e xabaril, de recente asentamento nesta zona, o que provocar a medio prazo a desaparicin destas especies.

- Que igualmente est prevista (segundo Diario de Pontevedra de data 1/10/08) a construcin de das circunvalacins ncleo urbano de Pontevedra:

* Unha por Amil (Moraa)- Campolameiro, como circunvalacin d A-57

* Outra por Ponte Bora (Pontevedra) como circunvalacin da estrada nacional.

Estas actuacins resultan redundantes e por outra banda, atendendo circunvalacin exterior, demasiado aberta para que sexa efectiva como circunvalacin urbana de Pontevedra.

A circunvalacin mis exterior (zona de Amil) rodear unha rea poboada por unha numerosa gandara extensiva de cabalos e vacn.

- Que sobre estas actuacins previstas, se deben engadir o trazado do AVE,as como a "Nova Lia de Alta Velocidade Ourense-Vigo" e o proxecto "Autova a-57: Pontevedra Conexin A-52", aos que a SGHN emitiu alegacins e escritos no seu da (11/08/01, 24/02/03 e 24/03/03) dirixidos ao Ministerio de Fomento. Tampouco se poden exclur outros proxectos, prximos ou obxecto deste escrito, como a autova Pontevedra-Vilagarca, que se cruza coa autoestrada AP-9, e sen esquecer o desdobramento da devandita autoestrada AP-9, segundo anuncio do Presidente da Xunta de Galicia, Sr.Tourio.

- Que a situacin financieira dos titulares da autopista, cambiantes nestes mesmos das, podera e debera ser aproveitada pola administracin para recuperar a sa titularidade, facer as ampliacins oportunas, e cando se producira unha reversin dos investimentos producidos, liberalizar o seu uso.

-Que o proxecto de transformar a comarcal C-531 Vilagarca-Pontevedra nunha autova que se cruza e/ou vai paralela autoestrada AP-9, resulta un despilfarro econmico e ambiental insostible, cando a transformacin en va pblica da AP-9 neste tramo, con ampliacin a tres carris, podera ser unha alternativa finacieiramente sostible, amn de menos agresiva para a sociedade e o medio ambiente da zona.

- Que a propia administracin, a travs da Deputacin de Pontevedra, nun informe aprobado o 17/09/08, indicaba que falta "Un estudo serio e profundo da mobilidade e das posibilidades dun sistema de transporte pblico". O mesmo informe denuncia "uns impactos sociais e ambientais inadmisibles" ademais de ocasionar un "sobrecoste innecesario".

- Que a teor do exposto no artigo 3 da Lei 30/1992,de 26 de novembro de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, coas modificacins introducidas pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, "Artigo 3. Principios xerais.
1. As Administracins Pblicas serven con obxectividade os intereses xerais e actan de acordo cos principios de eficacia, xerarqua, descentralizacin, desconcentracin e coordinacin, con sometemento pleno Constitucin, Lei e Dereito.

Igualmente, debern respectar na sa actuacin os principios de boa fe e de confianza lextima.
2. As Administracins Pblicas, nas sas relacins, rxense polo principio de cooperacin e colaboracin, e na sa actuacin polos criterios de eficiencia e servizo aos cidadns ".

- Que dada a previsin de que a ponte de Rande chegar a un nivel D de trfico de autombiles (intensidade media 109.452) segundo se recolle no perodico "A Voz de Galicia" de data 18/09/08, imprescindible potenciar o transporte ferroviario entre Pontevedra-Vigo, xa que o actual servizo non responde s necesidades da poboacin, sendo necesario incrementar a periodicidade e acurtar os tempos cun servizo de dobre va.

- Que por todo o anterior se deduce unha grave incoherencia de actuacin por parte da administracin, xa que e preveen inverter uns recursos econmicos para obter unha solucin que non o , xa que se duplican os medios de transporte e se detraen de melloras noutras estradas, dada a finitud dos presupostos, tanto en seguridade como trazado, con menor prerjuio ambiental.

- Que un escrito en similares termos se presenta adminitracin do Ministerio de Fomento.

Por todo o anterior

SOLICITA:

- Que realice unicamente un nico trazado para a conexin de Pontevedra-Porrio, por Peinador, xa que a realizacin de dous trazados supn un gasto desmesurado de recursos econmicos e ambientais, sendo innecesaria tal duplicidade.

- Que se formule unha coordinacin efectiva entre as partes da administracin responsables da xestin das estradas e a responsable das lias de ferrocarril, xa que isto redundara nunha maior eficacia dos recursos econmicos e polo tanto de beneficio aos cidadns.

- Que respecto s circunvalacins previstas para a urbe de Pontevedra, sera mis sensato econmica e ambientalmente construr un acceso por Campa para a AP-9, mesmo se coordinar coa administracin autonmica para evitar duplicidades neste rea e a prevista autova Vilagarca-Pontevedra. Isto, conxuntamente coa circunvalacin prevista por Ponte Bora, permitira captar o trfico deste mbito.

- Que se nos argumente os motivos socioeconmicos e/ou ambientais para a incorporacin, en xeral, da AP-9 s estradas pblicas e en particular o tramo dende Caldas de Reis a Pontevedra.

- Que se faga un estudo econmico comparativo entre a construccin da autova Vilagarca-Pontevedra e a reversin deste tramo da AP-9 sistema pblico con ampliacin a tres carris por sentido.

- Que se potencie o transporte ferroviario entre Pontevedra-Vigo, xa que o actual servizo non responde s necesidades da poboacin, sendo necesario incrementar a periodicidade e acurtar os tempos cun servizo de dobre va.