Fotos de les obres / Fotos de las obras

  Algunes d'aquestes fotos estan cedides per TRAMVIA METROPOLITÀ S.A. Vosaltres també podeu enviar les vostres fotos per a què siguin publicades. Participeu!

  Algunas de estas fotos están cedidas por TRAMVIA METROPOLITÀ S.A. Vosotros también podéis enviar vuestras fotos para que sean publicadas. ¡Participad!

 

Per fi, LA PRIMERA PEDRA: 22 DE JUNY DE 2001
Por fin, LA PRIMERA PIEDRA: 22 DE JUNIO DE 2001
AVINGUDA DIAGONAL. El President de la Generalitat, Jordi Pujol, baixant la "primera" primera pedra davant la Facultat de Física i Química. D'esquerra a dreta: Lorenzo Palacín (alcalde d'Esplugues), José Montilla (alcalde de Cornellà) i Joan Clos (alcalde de Barcelona).
AVENIDA DIAGONAL. El Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, bajando la "primera" primera piedra ante la Facultad de Física y Química. De izquierda a derecha: Lorenzo Palacín (alcalde de Esplugues), José Montilla (alcalde de Cornellà) y Joan Clos (alcalde de Barcelona).
CORNELLÀ. El President de la Generalitat, Jordi Pujol abocant sorra sobre la "segona" primera pedra que s'ubicà en un descampat proper al futur intercanviador de Cornellà (Renfe-Metro-Tram). 
CORNELLÀ. El Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol echando tierra sobre la "segunda" piedra que se ubicó en un descampado próximo al futuro intercambiador de Cornellà (Renfe-Metro-Tram).
CORNELLÀ. La mateixa escena que abans, però de la mà del president de TRAMVIA METROPOLITÀ S.A., el senyor Albert Vilalta. D'esquerra a dreta: Jordi Pujol, José Montilla, Lorenzo Palacín, Edurad Alonso (alcalde de Sant Joan Despí), Albert Vilalta, ? i Ángel Merino (alcalde de Sant Feliu de Llobregat).
CORNELLÀ. La misma escena que antes, pero de la mano del presidente de TRAMVIA METROPOLITÀ S.A., el señor Albert Vilalta. De izquierda a derecha: Jordi Pujol, José Montilla, Lorenzo Palacín, Eduard Alonso (alcalde de Sant Joan Despí), Albert Vilalta, ? y Àngel Merino (alcalde de Sant Feliu de Llobregat)
CORNELLÀ. Carpa ubicada a prop de la segona pedra on es van fer els parlaments. D'esquerra a dreta: Albert Vilalta, ?, Àngel Merino, José Luis Morlanes (president del Consell Comarcal del Baix Llobregat), Ramon López (alcalde de Sant Just Desvern), Xavier Casas (primer tinent d'alcalde de Barcelona), Eduard Alonso, Pere Macias (conseller d'Obres Públiques i Política Territorial), José Montilla, Joan Clos, Jordi Pujol i Lorenzo Palacín.
CORNELLÀ. Carpa ubicada cerca de la segunda piedra donde se hicieron los parlamentos. De izquierda a derecha: Albert Vilalta, ?, Àngel Merino, José Luis Morlanes (presidente del Consell Comarcal del Baix Llobregat), Ramon López (alcalde de Sant Just Desvern), Xavier Casas (primer tinent d'alcalde de Barcelona), Eduard Alonso, Pere Macias (conseller de Obras Públicas y Política Territorial), José Montilla, Joan Clos, Jordi Pujol y Lorenzo Palacín.
CORNELLÀ. Vista de la maqueta del tramvia Citadis 302 d'Alstom (model que circularà per les vies del TRAM) dins la carpa dels parlaments.
CORNELLÀ. Vista de la maqueta del tranvía Citadis 302 de Alstom (modelo que circulará por las vías del TRAM) dentro de la carpa de los parlamentos.
Els dos carrils tramviaris col·locats a Cornellà amb motiu de la primera pedra.
Los dos carriles colocados en Cornellà con motivo de la primera piedra.

Fotos: RRJ, TramMet i Internet

 

LES PRIMERES OBRES
LAS PRIMERAS OBRAS
Av.Diagonal (entre C.Entença i C.Numància). Sobre la vella via de la prova pilot del tramvia de la Diagonal (inaugurat l'any 1996); una retroexcavadora de la UTE TramMet comença els primers treballs d'aixecament. Es tracta dels treballs de la plataforma del TRAM. Primer dia de treballs del grup I (que realitzarà el tram entre Pl. F. Macià i Pius XII): 23-07-2001.
Av.Diagonal (entre C.Entença y C.Numància). Sobre la vieja vía de la prueba piloto del tranvía de la Diagonal (inaugurado el año 1996); una retroexcavadora de la UTE TramMet comienza los primeros trabajos de desmantelamiento. Se trata de los trabajos de la plataforma del TRAM. Primer día de trabajos del grupo I (que realizará el tramo entre Pl.F.Macià y Pius XII): 23-07-2001.
Av.Diagonal (entre C.Numància i Pl.Maria Cristina). Una altra retroexcavadora comença els treballs a l'alçada del seccionador de la vella prova pilot; on aquesta rebia l'energia elèctrica necessària per al seu funcionament. 23-07-2001.
Av.Diagonal (entre C.Numància y Pl.Maria Cristina). Otra retroexcavadora comienza los trabajos a la altura del seccionador de la vieja prueba piloto; donde ésta recibía la energia eléctrica necesaria para su funcionamiento. 23-07-2001.
Primeres obres del grup III (que ha de construir el tram en la C-245 i N-340, entre l'Av. Baix Llobregat i la Pl.Jacinto Benavente) a la C-245 en el barri de Montesa d'Esplugues. Es pot apreciar la nova línia de voreres en un tram que tindrà una parada: la P-16. 26-07-01.
Primeras obras del grupo III (que debe construir el tramo en la C-245 y N-340, entre la Av.Baix Llobregat y la Pl.Jacinto Benavente) en la C-245 en el barrio de Montesa de Esplugues. Se puede apreciar la nueva línea de aceras en un tramo que tendrá la parada P-16. 26-07-01.
Primeres obres del grup V (que ha de construir el tram de la Crta.de St. Joan Despí; Av.Barcelona i Av. Baix Llobregat) en la Crta. de St.Joan Despí a l'alçada del barri de Fontsanta. En aquest punt hi haurà la parada P-21. 25-08-2001.
Primeras obras del grupo V (que debe construir el tramo de la Crta. de St. Joan Despí, Av. Barcelona y Av.Baix Llobregat) en la Crta. de St. Joan Despí, a la altura del barrio de Fontsanta. En este punto habrá la parada P-21. 25-08-2001.

Fotos: RRJ

 

TRANSPLANTAMENT DE LES PALMERES A LA DIAGONAL, agost de 2001
TRANSPLANTE DE LAS PALMERAS EN LA DIAGONAL, agosto de 2001
Les obres del TRAM avancen. El grup I de treballs (Diagonal entre F.Macià i Pius XII) va transplantar durant el mes d'agost, les palmeres de la Diagonal per ubicar-les en la futura separació de seguretat entre tramvia i cotxes. A la foto veiem a l'esquerra una palmera transplantada i a la dreta una per transplantar. Observi's en primer pla el poste i la mènsula de la catenaria utilitzada durant la prova pilot.
Las obras del TRAM avanzan. El grupo I de trabajos (Diagonal entre F. Macià y Pío XII) transplantó durante el mes de agosto, las palmeras de la Diagonal para ubicarlas en la futura separación de seguridad entre el tranvía y los coches. En la foto vemos a la izquierda una palmera transplantada, y a la derecha una por transplantar. Obsérvese en primer plano el poste y la ménsula de la catenaria utilizada durante la prueba piloto.
Després de cavar al voltant de l'arrel, es procedeix a l'aixecament de la palmera
Después de cavar alrededor de la raíz se procede al levantamiento de la palmera

La grua dipositant la palmera al terra
La grúa depositando la palmera en el suelo

Un operari de Parcs i Jardins de Barcelona, embolicant les branques de la palmera, que quedaran així durant les obres.
Un operario de Parques y Jardines de Barcelona, enrollando las ramas de la palmera, que quedarán así durante las obras.

Després es torna a aixecar la palmera amb la grua.
Después se vuelve a levantar la palmera con la grúa.

I la palmera queda ubicada en la seva posició definitiva
Y la palmera queda ubicada en su posición definitiva.

Fotos: TramMet

 

RETIRADA I ENVIAMENT A VIVER D'ARBRES A LA C-245 D'ESPLUGUES, agost de 2001
RETIRO Y ENVÍO AL VIVERO DE ÁRBOLES EN LA C-245 DE ESPLUGUES, agosto de 2001
Els treballs a Esplugues els realitza el grup III, que s'ha d'ocupar del tram de la C-245 i la N-340 entre l'Avinguda Baix Llobregat i la Plaça Jacinto Benavente. Primer es cava els voltants de les arrels.
Los trabajos en Esplugues los realiza el grupo III, que debe ocuparse del tramo de la C-245 y la N-340 entre la Avenida Baix Llobregat y la Plaza Jacinto Benavente. Primero se cavan los alrededores de las raíces
Amb l'ajuda d'una retro s'aixeca l'arbre fins que les arrels sobresurtin de l'escocell.
Con la ayuda de una retro se levanta el árbol hasta que las raíces sobresalgan del alcorque

Es neteixen les arrels de la sorra acumulada.
Se limpian las raíces de la tierra acumulada.

S'envolten les arrels dins d'un sac per al transport fins el viver.
Se envuelven las raíces dentro de un saco para el transporte hasta el vivero.

I finalment es transporta fins al viver.
Y finalmente se levanta hasta el vivero.

Fotos: TramMet

 

Aquesta galeria no s'hauria pogut muntar sense la col·laboració de Francesc Porta (i el seu meravellós escàner) i Anna Viñals de Tramvia Metropolità S.A. A tots ells, gràcies. RRJ.