El traçat en fotos / El trazado en fotos

  Vosaltres també podeu enviar les vostres fotos del traçat per a què siguin publicades. Participeu! Per situar-vos millor consulteu el mapa adjunt, que indica el lloc on s'han fet les fotos.

  Vosotros también podéis enviar vuestras fotos del trazado para que sean publicadas. ¡Participad! Para situaros mejor consultad el mapa adjunto, que indica el lugar donde se han hecho las fotos.

 

BARCELONA (Barcelonès)
 1 Parada d'"Illa" de la prova pilot del tramvia de la Diagonal realitzada durant els anys 1997 i 1998. Imatge presa abans de començar les obres del TRAMBAIX, quan els rails eren utilitzats com a aparcament irregular.
Parada de "Illa" de la prueba piloto del tranvía de la Diagonal realizada durante los años 1997 y 1998. Imagen tomada antes de empezar las obras del TRAMBAIX, cuando los raíles eran utilizados como aparcamiento irregular.
 2   Tramvia de la Diagonal (abans de l'enderroc) en la cruïlla d'aquesta avinguda amb el carrer Numància. Les dues primeres fotos són abans de creuar Numància (costat pl. Maria Cristina) i la tercera és després de creuar-hi.
Tranvía de la Diagonal (antes de la demolición) en el cruce de esta avenida con la calle Numància. Las dos primeras fotos son antes de cruzar Numància (lado Maria Cristina) y la tercera es después de cruzarla.
 3 - -
-
 4 Vista general del carrer Martí i Franquès, que s'haurà d'urbanitzar amb el pas del tramvia. Aquest carrer connectarà la Diagonal amb l'Av. Arístides Maillol. En segon pla es pot veure l'estadi del Camp Nou.
Vista general de la calle Martí i Franquès, que tendrá que urbanizarse con el paso del tranvía. Esta calle conectará la Diagonal con la Av. Arístides Maillol. En segundo plano se puede ver el estadio del Camp Nou.
 5 C. Martí i Franquès. Vista des del costat de l'Av. Arístides Maillol. Actualment la part propera d'aquest carrer a la universitat es fa servir d'aparcament provisional.
C. Martí i Franquès. Vista desde el lado de la Av. Arístides Maillol. Actualmente la parte cercana de esta calle a la universidad se utiliza como aparcamiento provisional.
 6 C. Martí i Franquès. Vista des de la tàpia del cementiri de Les Corts.
C. Martí i Franquès. Vista desde la tapia del cementerio de Les Corts.
 7 - -
-

Fotos: RRJ

 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelonès)
8 - -
-
9 Pont de Collblanc, que es veurà ampliat amb dues passarel·les peatonals a cada banda per deixar espai al tramvia. Masia Can Rigalt des del pont de Collblanc. Inici del pont de Collblanc (costat Barcelona), on es poden observar voreres de terra. Cases properes al pont de Collblanc (costat Barcelona) pendents de demolició.
Puente de Collblanc, que se verá ampliado con dos pasarelas peatonales en cada lado para dejar espacio al tranvía. Masía Can Rigalt, desde el puente de Collblanc (lado Barcelona), donde se pueden observar aceras de tierra. Casas cercanas al puente de Collblanc (lado Barcelona) pendientes de derribo.
10 Carretera de Collblanc. Secció d'aquesta via (N-340) a l'alçada del carrer General Manso; i vista aèria del mateix tram. 
Carretera de Collblanc. Sección de esta vía (N-340) a la altura de la calle General Manso; y vista aérea del mismo tramo. 
11 Carretera de Collblanc (N-340) a la alçada del carrer de Churruca.
Carretera de Collblanc (N-340) a la altura de la calle Churruca.
12 Carretera de Collblanc (N-340) en el terme municipal entre l'Hospitalet i Esplugues, on passa a dir-se carrer Laureà Miró. A l'esquerra monument a Laureà Miró, en la Pl. J. Benavente. 
Carretera de Collblanc (N-340) en el término municipal entre l'Hospitalet y Esplugues, donde pasa a llamarse calle Laureà Miró. A la izquierda monumento a Laureà Miró, en la pl.J.Benavente.

Fotos: RRJ

 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
12 Carrer Laureà Miró (N-340) en les proximitats de l'escola pública Matilde Orduña. Les cases d'ambdós costats s'han d'enderrocar d'acord amb el PGM (Pla General Metropolità).
Calle Laureà Miró (N-340) en las proximidades de la escuela pública Matilde Orduña. Las casas de ambos lados deben demolerse de acuerdo con el PGM (Plan General Metropolitano).
13 - -
-
14 - -
-
15 - -
-
 16 - -
-
17 Carretera de Cornellà (C-245) en la cruïlla amb l'Avinguda Baix Llobregat. En aquest punt es bifurca la línia T3 (St.Just-St.Feliu) cap a la dreta de la T1 i T2 (Cornellà- St.Joan Despí) que continuen recte.
Carretera de Cornellà (C-245) en el cruce con la Avenida Baix Llobregat. En este punto se bifurca la línea T3 (St.Just-St.Feliu) hacia la derecha de la T1 y T2 (Cornellà- St.Joan Despí) que continuan recto.

Fotos: RRJ

 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
18   Carretera d'Esplugues (C-245). Foto esquerra: cruïlla C-245 amb C.de les Garrigues. Foto dreta: cruïlla C-245 amb C.Manuel Mariné.
Carretera d'Esplugues (C-245). Foto izquierda: cruce C-245 con la C.de les Garrigues. Foto derecha: cruce C-245 con C.Manuel Mariné.
19   Carretera d'Esplugues (C-245)
Carretera d'Esplugues (C-245)
20 - -
-
21 Carretera de Sant Joan Despí (BV-2001) a l'alçada de l'antiga fàbrica, el parc de la Infanta Carlota, i el barri de Fontsanta.
Carretera de Sant Joan Despí (BV-2001) a la altura de la antigua fábrica, el parque de la Infanta Carlota y el barrio de Fontsanta.

Fotos: RRJ

 

SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)
22 - Pont de RENFE sobre l'avinguda Barcelona.
Puente de RENFE sobre la avenida Barcelona.
23 Av. Barcelona- C. Marquès de Monistrol. Antic final de la línia T2 des de Cornellà. Avui s'ha prolongat el traçat fins arribar a la línia T3 en la Av. Baix Llobregat.
Av. Barcelona- C. Marquès de Monistrol. Antiguo final de la línea T2 desde Cornellà. Hoy se ha prolongado el trazado hasta el encuentro con la T3 en la Av. Baix Llobregat.
24 Av. Baix Llobregat en la intersecció amb l'Avinguda Barcelona. En aquest punt s'enllaçarà la línia T2 procedent de Cornellà per l'Av. Barcelona amb la línia T3 que vindrà d'Esplugues cap a Sant Just i Sant Feliu.
Av. Baix Llobregat en la intersección con la Avenida Barcelona. En este punto se enlazará la línea T2 procedente de Cornellà por la Av. Barcelona con la línea T3 que vendrá de Esplugues hacia Sant Just y Sant Feliu.

Fotos: RRJ

 

SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat)
25 Carrer Martí i Franquès. Al fons la línia T3 creurarà l'autopista A-2 (a l'esquerra de la foto) mitjançant un nou pas inferior. 
Calle Martí i Franquès. Al fondo la línea T3 cruzará la autopista A-2 (a la izquierda de la foto) mediante un nuevo paso inferior.

Fotos: RRJ

 

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
-en preparació- -en preparación

 

Aquesta galeria no s'hauria pogut muntar sense la col·laboració de Francesc Porta (i el seu meravellós escàner) i Anna Viñals de Tramvia Metropolità S.A. A tots ells, gràcies. RRJ.