Tramvia de la Diagonal

  El "Tramvia de la Diagonal" fou una prova pilot que va realitzar l'Ajuntament de Barcelona i un conjunt d'empreses especialitzades del sector, per mostrar a la població els tramvies moderns. El tramvia va consistir en un tram de via única d'ample internacional i electrificada a 750 Vcc. La longitud d'aquesta via era de 650 metres sobre la Diagonal; entre la plaça Maria Cristina i el carrer d'Entença; i amb parades als seus extrems. La prova entrà en servei l'any 1997 i finalitzà en el 98; mentre va durar la cessió dels tramvies que hi circularen. Amb l'inici d'obres del TRAMBAIX s'ha aixecat la infraestructura, ja que la nova doble via no podia aprofitar-se'n.

  El "Tranvía de la Diagonal" fue una prueba piloto que realizó el Ayuntamiento de Barcelona y un conjunto de empresas especializadas del sector, para mostrar a la población los tranvías modernos. El tranvía consistió en un tramo de vía única de ancho internacional y electrificada a 750 Vcc. La longitud de esta vía era de 650 metros sobre la Diagonal; entre la plaza Maria Cristina y la calle de Entença; y con paradas en sus extremos. La prueba entró en servicio el año 1997 y finalizó en el 98; mientras duró la cesión de los tranvías que circularon. Con el inicio de las obras del TRAMBAIX se ha levantado la infraestructura, ya que la nueva doble vía no la podía aprovechar.

 

LES OBRES DE LA PROVA PILOT DEL "TRAMVIA DE LA DIAGONAL"

  

Obres pròximes al centre comercial de la "Illa Diagonal".

  • Formigonat de la plataforma de via. 9-3-97

  • Encofrat per reservar l'espai als carrils. 21-3-97

  • Poda de palmeres per assegurar el gàlib.

Obras próximas al centro comercial de la "Illa Diagonal"

  • Homigonado de la plataforma de vía. 9-3-97

  • Encofrado para reservar el espacio a los carriles. 21-3-97.

  • Poda de palmeras para asegurar el gálibo

La única cruïlla del tram de la prova pilot. Es tracta del creuament de la Diagonal amb el carrer Numància. En la foto, les vies encara s'havien de col·locar.
El único cruce del tramo de la prueba piloto. Se trata de un cruce de la Diagonal con la calle Numancia. En la foto, las vías aún se tenían que colocar.

Vista de les obres del fossat de revisió dels baixos dels tramvies. Fotos del 12-04-1997 i 29-04-1997.
Vista de las obras del foso de revisión de los bajos de los tranvías. Fotos del 12-04-1997 i 29-04-1997.

Obres en la parada de la Plaça Maria Cristina.
Obras en la parada de la Plaza María Cristina.

  Fotos : Joan Sans Pont. Revista Hobbytren (número 48)

 

EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL PRIMER TRAMVIA: EL TFS

El tramvia francès estandard (TFS) d'Alstom. En la foto, TAG 2047 procedent de Grenoble (França) arribat a Barcelona el 21 d'abril. Aquest tramvia fou cedit per TAG (Transports de l'Agglomération Grenobloise). María Cristina.

El tranvía francés estándar (TFS) de Alstom. En la foto, TAG 2047 procedente de Grenoble (Francia) llegado a Barcelona el 21 de abril. Este tranvía fue cedido por TAG (Transports de l'Agglomération Grenobloise). María Cristina.

El tramvia TAG 2047 rep tensió per primera vegada a Barcelona el 8 de maig de 1997. Estació de Maria Cristina.

El tranvía TAG 2047 recibe tensión por primera vez en Barcelona el 8 de mayo de 1997. Estación de María Cristina.

El tramvia francés en explotació comercial a Barcelona, des del 8 de juny de 1997. Es tracta del primer tramvia modern que ha circulat a Catalunya. Foto: estació de Illa.

El tranvía francés en explotación comercial en Barcelona, desde el 8 de junio de 1997. Se trata del primer tranvía moderno que ha circulado en Catalunya. Foto: estación de Illa.

   Fotos : Joan Sans Pont. Revista Hobbytren (número 48)

 

EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL SEGON TRAMVIA: EL COMBINO
El 9 de setembre de 1997 arriba el nou tramvia de Siemens; el Combino. Es tracta d'un prototip nou de fàbrica que arriba des d'Alemanya cedit per Siemens. Foto: estació de Maria Cristina
El 9 de septiembre de 1997 llega el nuevo tranvía de Siemens; el Combino. Se trata de un nuevo prototipo de fábrica que llega desde Alemania cedido por Siemens.

Foto superior: sortida de Pl.Maria Cristina. Foto inferiro: proximitats del C. Numància.

Estació de Maria Cristina
  Cruïlla de l'Avinguda Diagonal i el C.Numància

   Fotos : Joan Sans Pont. Revista Hobbytren (número 52)

 

Les fotos han estat extretes de la revista Hobbytren. La intenció de la seva publicació en Internet no és més que divulgar i reivindicar el TRAMBAIX entre la població. Si hi ha qualsevol problema amb els drets d'autor no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
Aquesta galeria no s'hauria pogut muntar sense la col·laboració de Francesc Porta (i el seu meravellós escàner). Moltes gràcies.