home 

appell

FÖR EN DEMOKRATISK EUROPEISK UNION 

FÖR EN FEDERAL EUROPEISK KONSTITUTION 

Den Europeiska Unionen skapades för att garantera fred, säkerhet och välstånd för sina medborgare. Den har åstadkommit mycket. Den är på väg att skapa en gemensam valuta och att utvidgas ytterligare. Men dess prestationer ligger långt ifrån vad medborgarna har rätt att förvänta sig.  

De europeiska staterna kan inte längre möta de utmaningar de står inför: Arbetslöshet, unionens utvidgning, hanterandet av den europeiska ekonomin efter Eurons införande, internationell brottslighet och terrorism, gränsöverskridande miljöförstöring, globalisering, fred och säkerhet. Tillsammans kan vi göra mycket mer inom unionen, både för dess nuvarande medborgare och för dem som väntar på att få ansluta sig. Men unionen måste reformeras radikalt. 

Medborgarna måste hävda sin rätt att bestämma hur unionen skall styras. Unionens lagar skall godkännas av parlamentet likaväl som av ministerrådet. Vetorätten i ministerrådet måste avskaffas. Kommissionen skall omformas till ett demokratiskt ansvarigt exekutivt organ. Konstitutionen skall garantera de grundläggande rättigheterna för alla människor i den Europeiska Unionen. 

Den yttersta makten skall ligga hos medborgarna som har rätt att anvisa uppgifter för de institutioner som bäst kan utföra dem, vare sig på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. Europas medborgare behöver en union vars institutioner kan åstadkomma mer än vad varje regering kan uppnå separat. 

Regeringarna och parlamenten inom den Europeiska Unionen liksom Europaparlamentet måste påbörja en demokratisk process för att införa en federal konstitution i den Europeiska Unionen omfattande alla medborgare i den Europeiska Unionen och deras valda ombud 

Det åligger medborgarna att fastställa målen för den Europeiska Unionen och medlen för att nå dit. 

Konstitutionen kommer att stärka den Europeiska Unionens demokratiska legitimitet och dess förmåga att möta alla nya utmaningar. Konstitutionen skall garantera de grundläggande rättigheterna för alla människor i den Europeiska Unionen. 

Alla medborgare och organisationer, likaväl som politiska partier, ledare och myndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, uppmanas att ansluta sig till detta storartade demokratiska initiativ. 
 

 

 

 
  1