.םינוכדיעל ופצ .םייוניש רבוע החטיבב לבא טאל טאל רתאה
1