Yukar�
A�a��
Ho� Geldiniz

�lk �nce b�yle bir siteyi neden yapt���mla ba�layay�m.Biliyorum hen�z eksikleri vard�r ve mutlaka ileride de olacakt�r.Bu kendi ba��na ayr� bir konu oldu�u i�in buna burda girmeyece�im.Belkide bu i�i iyi bilenlerin yard�mlar� ile yanl��lar� d�zeltme imkan�m olacakt�r. Devam ediyorum.En son �al��t���m ve �z�lerek s�yl�yorum,hi� hak etmedi�im �ekilde i�ten at�ld���m� d���nd���m i�yerinde kar��la�t���m bu haks�z tutum neticesi bir �ok �eyi d���necek yeteri kadar zaman�m oldu.11 ay 10 g�n �al��t�ktan sonra at�lmak a��k�as� bana dokundu.B�ylelikle kanuni a��dan neler yap�labilece�ini aramaya ba�lad�m.Ancak g�rd�m ki birbiri ile ba�lant�l� g�rd���m t�m konularda ayr� ayr� aramalar yapmam,birbiri ile ili�kilerinin varl���n� kendim bulmam gerekti.Halbuki �rne�in adalet bakanl���na ba�l� t�m kurulu�lar ve ilgili t�m adresleri bir arada bulabilseydim bu benim i�in hem �ok kolay olurdu hemde zaman kaybetmezdim.Neyse dostlar umar�m bu sitenin sizlere yard�m� dokunur.Son olarak bir �iir benden sizlere ;

K�rm�z� kiremitler ve bir mart�

Demek deniz yak�n

Hi� fark edemezsin okyanusta

D�n�p dursanda ayn� yerde

Bu sat�rlar bir �iir

Niye durup bak�p ta kafiye arars�n?

D�n�n bu g�ne benzemezdi!

Niye bu g�n� b�rak�p ge�mi�e bakars�n?

Selamlar ve sevgiler Fahri Karata�

 

 

 

 


G � R � �


 

 

Acelem Var
1