ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมหน่วย

หน้าแรก  

ปฏิทินการปฏิบัติงานของการเกษตรกรปฏิทินในอนาคตแห่งประเทศไทย

หน่วยชัยภูมิ

ปีการศึกษา 2544

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

เม.ย 44

22-28

อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการ คณะการดำเนินงานปีการศึกษา 2544

ทุกระดับ

-คณะกรรมการจัดการอบรม

-คณะกรรมการ อกท.ชาติ

-วษท. ร้อยเอ็ด

-โรงแรมไหมไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

-วษท.ร้อยเอ็ด

 

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

พ.ค. 44

14-16

-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เข้ารับการอบรมจริยธรรม

-ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

-รับเงินบำรุงองค์การจากสมาชิกใหม่และเก่า

-จำหน่ายเสื้อ อกท.แก่สมาชิกใหม่

-จำหน่ายเสื้อกีฬาแก่สมาชิกเก่าและใหม่

-จำหน่ายเสื้อปฏิบัติงานฟาร์มแก่นักศึกษาใหม่(ปวส.)

-คณะครูอาจารย์ วษท.ชัยภูมิ

-คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยชัยภูมิ

“

“

““

-หอประชุมใหม่ วษท.ชัยภูมิ

“

“

“

สำนักงาน อกท.

“

17-18

-พัฒนาวิทยาลัยฯ

-ทำความสะอาดจัดสำนักงาน

-สมาชิกโครงการหลักทุกโครงการ

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

-สำนักงาน อกท.

23

-สมาชิกพบครูที่ปรึกษาประจำชั้น

-ครูที่ปรึกษาประจำชั้น

-วษท.ชัยภูมิ

28

-ส่งเงินบำรุง อกท.ระดับภาค และพร้อมทั้งส่งทะเบียนสมาชิก อกท. และใบสรุปผลจำจวนสมาชิกแต่ละระดับ

-ครูที่ปรึกษา นายก และเหรัญญิกหน่วยทุกหน่วย

-ส่งในนามประธานอำนวยการ อกท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วษท.ร้อยเอ็ด

30

-สมาชิกเลือกเข้าสังกัดโครงการหลัก 10 โครงการ

-คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

-.วษท.ชัยภูมิ (ตามที่กำหนด)

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

มิ.ย 44

1

วันแรกของการส่งเงินบำรุง อกท.ระดับชาติ พร้อมทั้งส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก

ครูที่ปรึกษา นายก และเหรัญญิกหน่วยทุกหน่วย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขารังสิต ซึ่งบัญ

 

6

-สมาชิกเลือกเข้ากิจกรรม 5 ส.

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-หน้าเสาธง วษท.ชัยภูมิ

13

-แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ(กิจกรรมวันสุนทรภู่)

-โครงการส่งเสริมการเรียนดี

-คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

-หอประชุม วษท.ชัยภูมิ

14

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วย ครั้งที่1/2544

-คณะออนุกรรมการโครงการหลัก

-คณะกรรมการ อกท.

-ห้องประชุมตึกอำนวยการ

20

-ซ้อมพิธีไหว้ครูและซ้อมพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2544

-คณะครูอาจารย์ วษท.ชัยภูมิ

-คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

-หอประชุม วษท.ชัยภูมิ

21

-กิจกรรมวันไหว้ครู

-ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2544

-งานกิจกรรม

-คณะกรรมการดำเนินงาน

หอประชุม วษท.ชัยภูมิ

25

-จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2544

-ผู้สื่อข่าว อกท.หน่วย

-วษท.ชัยภูมิ

26

-เดินรณรค์ต่อต้านยาเสพติด

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-สมาชิก ปวส. 2 ของ 10 โครงการหลัก

-หน้าศาลากลางจังหวัด

27

-สมาชิกพบครูที่ปรึกษาปรจำห้อง (กิจกรรม 5 ส.)

-เปิดการแข่งขันบสเกตบอลแป้นทองคัพครั้งที่ 1

-คณะครู-อาจารณ์

-โครงการนันทนาการ

-คณะกรรมการดำเนินงานหน่วย

-วษท.ชัยภูมิ

-สนามกีฬา วษท.ชัยภูมิ

 

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

มิ.ย.44

28

วันสุดท้ายของการส่งเงินบำรุง อกท.ระดับภาค พร้อมทั้งส่งทะเบียนสมาชิก อกท.และใบสรุปจำนวนสมาชิกแตะละระดับ

ครูที่ปรึกษา นายก และเหรัญญิกหน่วยทุกหน่วย

ส่งในนามประธานอำนวยการ อกท.ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วษท.ร้อยเอ็ด

 

30

วันสุดท้ายของการส่งเงินบำรุง อกท.ระดับชาติพร้อมทั้งส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก

ครูที่ปรึกษา นายก และเหรัญญิกหน่วยทุกหน่วย

 

 

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ก.ค.44

1

-รับสมัครสมาชิกเพื่อเลื่อนระดับ

-คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วย

-สำนักงาน อกท.

3

-กิจกรรมวันเข้าพรรษา(ถวายเทียนพรรษาที่วัดแสงชัยปิยาราม)

-งานกิจกรรม

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วัดแสงชัยปิยาราม

11

-เปิดฟุตบอล อกท.คัพ ครั้งที่ 7/2544

(ต่อต้านยาเสพติด)

-คณะครูอาจารย์ วษท.ชัยภูมิ

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-สนามกีฬา วษท.ชัยภูมิ

14

-ฝึกอบรมลักษณะผู้นำ โครงการหลัก

-โครงการฝึกลักษณะผู้นำ

-คณะกรรมการ อกท.

-ห้องประชุมอาคารธุรกิจ

18

-สมาชิกโครงการหลักพบครูที่ปรึกษา

-อนุกรรมการโครกงการหลัก

-วษท.ชัยภูมิ(ตามสถานที่กำหนด)

28-30

-ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วยประจำปีการศึกษา 2544

-ผู้สื่อข่าว

-วษท.บุรีรัมย์

 

 

   

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ส.ค. 44

1-7

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.และประธานโครงการหลัก

-สัปดาห์สถาปนา อกท. และองค์อุปถัมภ์องค์การ

-คณะกรรมการดำเนินงานหน่วย

-อนุกรรมการโครงการหลัก

-วษท.ชัยภูมิ

12

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (พัฒนาวิทยาลัย)

-คณะครูอาจารย์และคณะกรรมการดำเนินงาน

-ศาลากลาง,วษท.ชัยภูมิ

15

-รับสมัครสมาชิกเข้าแข่งขัน อกท.ระดับหน่วย

-โครงการร่วมกิจกรรมกับองค์การอื่น

-คณะกรรมการดำเนินงาน วษท.ชัยภูมิ

-คณะอนุกรรมการโครงการหลัก

-วษท.ชัยภูมิ

15

-แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

-โครงการส่งเสริมการเรียนดี

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

19-20

-วันสถาปนากรมอาชีวศึกษา

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-ศาลากลางจังหวัด/วษท.ชัยภูมิ

22

-จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2544

-ผู้สื่อข่าวหน่วย

-วษท.ชัยภูมิ

 

 

   

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ก.ย.44

3

-ส่งใบสมัคร สมาชิกที่จะเลื่อนระดับ

-ครูที่ปรึกษา

-เลขา

-ส่งไปที่ประธานกรรมการตรวจเลื่อนระดับ

5

-กิจกรรม 5 ส.

-คณะครู-อาจารย์

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-หอประชุม วษท.ชัยภูมิ

-วษท.ชัยภูมิ

12

-กิจกรรมชมรมคนดีศรีอาชีวะ

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

20

-กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

24-27

-สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2544

   
 

 

   

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ต.ค.44

23

-เปิดภาคเรียนที่ 2/2544

-กิจกรรมวันปิยะมหาราช

-กรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

24

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และประธานโครงการ

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

30-31

-จัดงานประชุมวิชาการ และแข่งขันทักษะ อกท.ระดับหน่วย

-ครูที่ปรึกษา

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

 

 

   

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

พ.ย. 44

3

-ส่งผลงานและรายงาน ใบสมัครผลงานวิชาการผู้แข่งขันทักษะ อกท.ระดับภาค

-ครูที่ปรึกษา,นายกและเลขาหน่วย

-สำนักงาน อกท.

7

-ประชุมอนุกรรมการโครงการหลัก

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-สำนักงาน อกท.

14

-ประชุม สมาชิกที่จะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 23

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-สำนักงาน อกท.

 

-ร่วมงานประชุมวิชาการ และแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 23

ประจำปีการศึกษา 2544

-ครูที่ปรึกษา

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

   

 

 

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ธ.ค. 44

5

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

-คณะกรรการดำเนินงาน

-ศาลากลางจังหวัด

6-16

-รับสมัครนายก อกท.คนใหม่

-คณะกรรการดำเนินงาน

-สำนักงาน อกท.

20

-เลือกตั้งนายก อกท. ปีการศึกษา 2545

-คณะกรรการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

21

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.,เตรียมงาน อกท.

-คณะกรรการดำเนินงาน

-วษท.ชัยภูมิ

 

 

   

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ม.ค. 45

9

-    
 17 - 20 

-ร่วมงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2544

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนครราชสีมา

-ครูที่ปรึกษา

-คณะกรรมการดำเนินงาน

 

-วษท.นครราชสีมา

-สรุปผลการประชุมวิชาการ และแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 23

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-สำนักงาน อกท.

 2 - 15 

-ชิงแชมป์ลูกหวายต้านยาเสพติด

-คณะกรรมการดำเนินงานหน่วย

-สนามกีฬา วษท.ชัยภูมิ

 2 - 15

-แข่งขันมือวางอันดับ 1 เปตอง

-คณะกรรมการดำเนินงานหน่วย

-สนามกีฬา วษท.ชัยภูมิ

 

 

   

 

 

เดือน/พ.ศ.

วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

ก.พ.45

4-8

-การประชุมวิชาการและแข่ขันทักษะ อกท.ระดับชาติ

ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2544 ณ วษท.นครราชสีมา

-คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.และ

คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ

-วษท.นครราชสีมา

   

-สรุปผลการดำเนินงาน อกท. ปีการศึกษา 2544

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-คณะอนุกรรมการโครงการ

-สำนักงาน อกท.

 

-ส่งมอบงานให้คณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2545

-ปิดหน่วย อกท.หน่วยชัยภูมิ

-ครูที่ปรึกษา

-คณะกรรมการดำเนินงาน

-หอประชุม วษท.ชัยภูมิ

     

 

 

Mail

โทร.044-811160 Fax. 044-811583    E-mail "cca_t70@hotmail.com"

1